Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX

Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX về tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh năm 2002 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III 2002 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III 2002 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT/UBBT-VX

Phan Thiết, ngày 8 tháng 7 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN LẦN THỨ III CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CẤP TỈNH NĂM 2002

Sau hội diễn nghệ thuật không chuyên toàn tỉnh lần II - 1999, phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh ta được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn, góp phần làm cho phong trào văn nghệ quần chúng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, phát triển đều khắp và đạt được những triến bộ nhất định; phong trào đã khơi dậy và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành tham gia sáng tác, tổ chức biểu diễn và thưởng thức. Phong trào văn nghệ quần chúng đã thật sự tạo ra bầu không khí sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong đời sống xã hội và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều chương trình liên hoan, hội thi, hội diễn được tổ chức ở các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là những chương trình sân khấu hóa quy mô lớn mang tính hoành táng, quy tụ hàng nghìn diễn viên tham gia biểu diển phục vụ cho hàng chục nghìn lược người xem, thật sự trở thành ngày hội và mang đậm bản sắc dân tộc của địa phương.

Tuy nhiên, phong trào văn nghệ của tỉnh ta nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Đó là sự chênh lệch về chất lượng nghệ thuật giữa các địa phương, đơn vị; sự thiếu hụt về lực lượng dàn dựng, sáng tác không chuyên và đội ngũ diễn viên kế tục trong phong trào; chương trình biểu diễn có ít các tiết mục tự biên, tự diễn phản ánh hiện thực cuộc sống của địa phương, đơn vị; sự không đồng đều về năng lực cũng như trình độ tổ chức và chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ nghệ thuật của quần chúng nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ của tỉnh nhà, góp phần khắc phục được những hạn chế trong hoạt động, tạo ra sự gắn kết hơn giữa các địa phương và nhân dân trong tỉnh, việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III ở cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh năm nay cần phải tập trung vào những mục đích yêu cầu sau:

- Hội diễn là ngày hội của đông đảo lực lượng hoạt động văn nghệ không chuyên, là môi trường thuận lợi để các diễn viên, biên đạo, đạo diễn ... trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, bổ sung cho nhau nghiệp vụ chuyên môn thông qua hiệu quả thực tế của từng chương trình tiết mục.

 - Hội diễn là thời điểm tập trung đỉnh cao chất lượng của phong trào, phản ánh trung thực tiềm năng và hoạt động văn nghệ ở cơ sở dưới hình thức xã hội hóa, do đó nhất thiết phải tổ chức thành hai cấp để tổng kiểm tra, rà soát phong trào chung, đồng thời tuyển chọn những diễn viên và tiết mục xuất sắc để xây dựng chương trình ca múa kịch tiêu biểu về tham dự hội diễn ở cấp tỉnh.

- Hội diễn nghệ thuật không chuyên toàn tỉnh lần thứ III phải được tổ chức từ cấp huyện, thành phố để tiến tới hội diễn cấp tỉnh. Những nơi có phong trào và điều kiện thuận lợi có thể tổ chức hội diễn ở cấp cơ sở để tạo nên không khí ngày hội văn nghệ quần chúng trong từng địa bàn dân cư, góp phần thiết thực vào việc cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

- Thông qua hội diễn ở địa phương để khơi dậy và khuyến khích phong trào sáng tác tự biên ở hầu hết các thể loại nhằm phát huy khả năng của đội ngũ sáng tác không chuyên trong tỉnh, tạo ra nhiều sản phẩm tinh thần phong phú, bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 - Qua hội diễn cấp tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin tiến hành đánh giá một cách toàn diện hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh trên các mặt: mô hình hoạt động, trình độ tổ chức, dàn dựng chương trình, chất lượng chuyên môn nghệ thuật của diễn viên, biên đạo, đạo diễn, sáng tác. Qua đó có kế hoạch sát hợp để duy trì, củng cố và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng đều khắp ở các địa phương trong tỉnh.

Để đạt được những mục đích yêu cầu đặt ra đối với hội diễn nói trên, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

1- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa - Thông tin các cấp tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật không chuyên lần III. Thông qua hội diễn để đánh giá toàn diện phong trào văn nghệ quần chúng, phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm từ cơ sở nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào cả bề rộng lẫn chiều sâu, nâng cao chất lượng chương trình cho ngang tầm với yêu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

2 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn, trước mắt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và cơ sở vật chất để tổ chức hội diễn nghệ thuật không chuyên của địa phương mình vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9. Trên cơ sở đó tuyển chọn những diễn viên xuất sắc, những tiết mục đạt chất lượng cao về nghệ thuật để xây dựng chương trình ca múa kịch chọn lọc tiêu biểu cho phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương về tham gia hội diễn cấp tỉnh ( sẽ tổ chức vào đầu tháng 10/2002 tại thành phố Phan Thiết).

3 - Liên Đoàn lao động Tỉnh thông qua kết quả hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công nhân viên chức - người lao động vừa qua để tuyển chọn từ 3 - 5 chương trình của các đơn vị đạt kết quả xuất sắc để thay mặt khối công nhân viên chức về tham gia hội diễn cấp tỉnh. Mặt khác, cần chú ý tạo điều kiện để các đơn vị có phong trào đã được định hình với chất lượng cao liên tiếp trong nhiều năm liền như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện Tỉnh ... xây dựng chương trình về tham gia hội diễn cấp tỉnh.

4 - Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội diễn cấp tỉnh; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, thể lệ hội diễn; chỉ đạo sâu sát các hội diễn ở cấp huyện, thành phố, tạo nên đợt hoạt động văn nghệ quần chúng sôi nổi, đều khắp các địa bàn trong tỉnh, chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước.

5 - Các ngành, các cấp chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức hội diễn của đơn vị mình.

6 - Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin phản ánh kịp thời diễn biến và kết quả hội diễn nghệ thuật không chuyên lần III cả cấp huyện, thành phố cũng như cấp tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Sở Văn hóa - Thông tin giúp UBND Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Sau khi hội diễn cấp tỉnh kết thúc, Sở Văn hóa - Thông tin phải có văn bản báo cáo UBND Tỉnh kết quả triển khai tổ chức hội diễn ở các cấp.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT 1,2
- Cục VHTT cơ sở Bộ VHTT
- TT Tỉnh ủy (b/c) 
- TT HĐND Tỉnh (b/c)
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan
- UBND các huyện, thành phố
- Đài PTTT, Báo BT
- Lưu VP, VX

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/CT/UBBT-VX

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/CT/UBBT-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2002
Ngày hiệu lực08/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/CT/UBBT-VX

Lược đồ Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III 2002 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III 2002 Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu32/CT/UBBT-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHồ Dũng Nhật
        Ngày ban hành08/07/2002
        Ngày hiệu lực08/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III 2002 Bình Thuận

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/CT/UBBT-VX tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên lần thứ III 2002 Bình Thuận