Quyết định 2893/QĐ-UBND

Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 30/9/2011 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2011 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 65 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, KHÔNG CÒN ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận)

I. Danh mục Quyết định được bãi bỏ:

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Lý do đề nghị bãi bỏ

Đơn vị đề nghị bãi bỏ

01

1729/QĐ/UB-BT

21/8/1997

Ban hành Quy định về công tác lưu trữ và sử dụng tài liệu địa chính tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang áp dụng Quyết định số 126/QĐ-STNMT ngày 29/8/2006 về lưu trữ hồ sơ, tài liệu TNMT; Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về sử dụng dữ liệu TNMT; Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2007 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 102/2008/NĐ-CP đã thay thế nội dung Quyết định số 1729/QĐ/UB-BT.

Sở Tài nguyên và Môi trường

02

17/1999/QĐ-UBBT

01/4/1999

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

Đã ban hành Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh có nội dung thay thế Quyết định số 17/1999/QĐ-UBBT.

Công an tỉnh

03

47/2000/QĐ-UBBT

05/10/2000

Về việc ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà tại các thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 đã thay thế nội dung tại Quyết định này.

Sở Xây dựng

04

52/2001/QĐ-CT.UBBT

05/9/2001

Quy định chế độ chi trong thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức.

Hiện thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ liên tịch hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Sở Nội vụ

05

53/2002/QĐ-CT.UBBT

26/8/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong tỉnh.

Căn cứ ban hành văn bản là Pháp lệnh Du lịch ngày 08/02/1999 đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Du lịch có hiệu lực pháp luật (01/01/2006). Hiện nay các quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch đã được quy định đầy đủ, chi tiết trong Luật Du lịch và các văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành. Sở VHTT&DL đang trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thay thế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

06

07/2002/QĐ-UBBT

11/01/2002

Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Hiện nay Sở VHTTDL đang thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07

23/2002/ QĐ-CT.UBBT

13/3/2002

Ban hành chương trình hành động vì trẻ em Bình Thuận giai đoạn 2001 - 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Hiện nay Sở VHTTDL đang thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Các mục tiêu và giải pháp thực hiện cũng không còn phù hợp.

Sở Lao động- TB&XH

08

63/2002/ QĐ-UBBT

16/10/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vùng nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Sở NN&PTNT đang xây dựng quy hoạch vùng nuôi thủy sản nước ngọt tập trung đến 2020.

Các mục tiêu và giải pháp thực hiện cũng không còn phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09

06/2003/QĐ-UBBT

26/02/2003

Quy định tạm thời về chế độ tài chính phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Các văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành cũng chỉ quy định thực hiện cho giai đoạn 2001-2005.

Điểm b khoản 3 Điều 4 không còn phù hợp vì Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực.

Sở Thông tin và Truyền thông

10

22/2003/QĐ-UBBT

29/4/2003

Về việc khám và chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Thuận.

Thẩm quyền ban hành văn bản cũng không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Hiện nay các quy định về chuẩn nghèo đang được áp dụng theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của TTCP áp dụng cho giai đoạn 2011-2015; danh mục các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã có Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của TTCP (Chương trình 135 giai đoạn II) và Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của TTCP.

Ngoài ra, mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 4 Quyết định số 22/2003/QĐ-UBBT không còn phù hợp. Vì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ thì mức đóng bảo hiểm cho người nghèo bằng 4,5% mức lương tối thiểu.

Sở Y tế

11

71/2003/QĐ-CT.UBBT

28/10/2003

Quy chế hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguốn vốn tín dụng đầu tư thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bình Thuận.

Chương trình đánh bắt xa bờ của tỉnh đã kết thúc nên quy chế hoạt động này không còn hiệu lực.

Sở Nông nghiệp và PTNT

12

86/2004/QĐ-UBBT

02/12/2004

Về việc phê duyệt chương trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn khu kinh tế đảo Phú Quý đến năm 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Hiện nay SGDĐT đang trình HĐND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

29/2005/QĐ-UBBT

11/4/2005

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nội dung này có liên quan với Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động các cụm CN-tiểu thủ CN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hiện Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND đã hết hiệu lực pháp luật, được thay thế bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 về ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Công thương

14

32/2005/QĐ-UBBT

12/5/2005

Về việc ban hành chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Thuận từ năm 2005 đến 2010.

Căn cứ ban hành là Quyết định 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (gọi tắt là đề án 212). Đến thời điểm rà soát, đề án 212 đã thực hiện xong và Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết đề án trên phạm vi toàn quốc. Do đó, Quyết định số 32/2005/QĐ-UBBT đã không còn phù hợp với thực tiễn địa phương.

Sở Tư pháp

15

40/2005/QĐ-UBND

20/6/2005

Về việc ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Một số chỉ tiêu và giải pháp trong quyết định không còn phù hợp.

Sở Công thương

16

77/2005/QĐ-UBND

22/11/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Một số nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế, không theo kịp sự phát triển của ngành và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 đã hết giai đoạn thực hiện. Hiện nay Sở Công thương đang xây dựng đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Sở Công thương

17

89/2005/QĐ-UBND

26/12/2005

Về việc ban hành Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Ban hành văn bản mới theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 về chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.

Sở Lao động - TB&XH

18

09/2006/QĐ-UBND

17/01/2006

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006.

Đã thực hiện xong

Sở Tài chính

19

11/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2004.

Đã thực hiện xong

Sở Tài chính

20

12/2006/QĐ-UBND

24/01/2006

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Hiện nay Sở Công thương đang chủ trì xây dựng quy hoạch hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020.

Sở Công thương

21

17/2006/QĐ-UBND

16/02/2006

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản.

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản không phân cấp cho UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản ở địa phương. Hiện nay, quy chế bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và do các tổ chức bán đấu giá ban hành để thực hiện.

Sở Tư pháp

22

34/2006/QĐ-UBND

03/5/2006

Về việc bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật.

Đã thực hiện xong.

Sở Tư pháp

23

38/2006/QĐ-UBND

09/5/2006

Về việc thực hiện chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2008.

Đã hết thời hạn có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

57/2006/QĐ-UBND

20-7-2006

Về việc ban hành đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010.

Căn cứ pháp lý về nội dung để ban hành văn bản là Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 đã hết hiệu lực, được công bố tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 20/01/2010.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

58/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 đã hết hiệu lực pháp luật. Hết thời gian thực hiện theo quy định tại văn bản.

Sở Lao động- TB&XH

26

59/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc phê duyệt đề án “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010.

Căn cứ pháp lý ban hành là Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 đã hết hiệu lực.

Văn bản đã hết thời gian thực hiện, không còn phù hợp, Sở GDĐT đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo

27

64/2006/QĐ-UBND

01/8/2006

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006.

Hết thời gian có hiệu lực tại văn bản theo quy định điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Căn cứ ban hành văn bản là Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 đã hết hiệu lực, được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010.

Sở Tài chính

28

67/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

Về việc điều chỉnh điểm f, khoản 2, Mục II của đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh.

Căn cứ pháp lý về nội dung để ban hành văn bản là Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 đã hết hiệu lực, được công bố tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 20/01/2010.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

76/2006/QĐ-UBND

26/9/2006

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hết thời gian có hiệu lực tại văn bản theo quy định điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Căn cứ ban hành văn bản là Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 đã hết hiệu lực, được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010.

Sở Tài chính

30

77/2006/QĐ-UBND

26/9/2006

Về việc ban hành đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Hết thời gian có hiệu lực tại văn bản theo quy định điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31

85/2006/QĐ-UBND

06/11/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010.

Hiện nay những nội dung của văn bản không còn phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, đã hết thời gian có hiệu lực tại văn bản theo quy định điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

32

98/2006/QĐ-UBND

18/12/2006

Về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và công dân.

Quyết định số 73/2005/QĐ-UBND đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND Vì vậy đề nghị bãi bỏ để thực hiện theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Sở Nội vụ

33

04/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007.

Đã thực hiện xong.

Sở Tài chính

34

05/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005.

Đã thực hiện xong.

Sở Tài chính

35

29/2007/QĐ-UBND

05/6/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Ngành y tế Bình Thuận đã tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND.

Sở Y tế

36

30/2007/QĐ-UBND

02/7/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UBBT ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản.

Đã thực hiện xong.

Sở Tài chính

37

34/2007/QĐ-UBND

10/7/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Các chỉ tiêu, tên gọi của một số sở, ngành không còn phù hợp (Sở Thể dục thể thao; Sở Văn hóa-Thông tin).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

38

36/2007/QĐ-UBND

13/7/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.

Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc từ ngày 31/12/2010. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg và các bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiên Ban Dân tộc sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế.

Ban Dân tộc

39

59/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010.

Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc từ ngày 31/12/2010. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011- 2015. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg và các bộ, ngành trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiên Ban Dân tộc sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế.

Ban Dân tộc

40

03/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007.

Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

41

04/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Về việc ban hành quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 đã hết hiệu lực, được công bố tại QĐ số 01/QĐ-HĐND ngày 20/01/2010.

Hiện nay, Bộ VH,TT va DL đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngay 21/01/2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

48/2008/QĐ-UBND

09/6/2008

Về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008.

Đã thực hiện xong.

Sở Y tế

43

49/2008/QĐ-UBND

19/6/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản không phân cấp cho UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản ở địa phương. Hiện nay, quy chế bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và do các tổ chức bán đấu giá ban hành để thực hiện.

Sở Tư pháp

44

72/2008/QĐ-UBND

27/8/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 7, mục II của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 đã hết hiệu lực, được công bố tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 20/01/2010.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

45

108/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực pháp luật.

Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Sở Tài chính

46

02/2009/QĐ-UBND

06/01/2009

Về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 5 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011.

Sở Tài chính

47

14/2009/QĐ-UBND

04/3/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 9/6/2008 của UBND tỉnh và Khoản 1 Điều 17 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh.

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản không phân cấp cho UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản ở địa phương. Hiện nay, quy chế bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và do các tổ chức bán đấu giá ban hành để thực hiện.

Sở Tư pháp

48

51/2009/QĐ-UBND

11/8/2009

Về việc điều chuyển vốn đầu tư công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong.

Đã thực hiện xong.

Sở Tài chính

49

58/2009/QĐ-UBND

28/8/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 2009.

Đã thực hiện xong.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

II. Danh mục Chỉ thị được bãi bỏ:

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Lý do đề nghị bãi bỏ

Đơn vị đề nghị và tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ

01

11/CT-CTUBBT

25/02/1999

Về việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn

Chỉ thị số 11/CT-CTUBBT ban hành quy định về xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. đến nay đã thực hiện xong mục tiêu đề ra là 127 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách pháp luật và đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, ngày 25/01/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật. Do đó, Chỉ thị số 11/CT-CTUBBT đã không còn đảm bảo tính thống nhất với văn bản của Trung ương và không còn phù hợp với thực tiễn địa phương.

Sở Tư pháp

02

10/2000/CT-CT.UBBT

27/3/2000

Về việc quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành.

Chức năng, nhiệm vụ, tên gọi của các cơ quan đã được điều chỉnh, thay đổi (Sở TDTT, Sở Địa chính, Sở Tài chính-Vật giá).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03

27/2001/CT-CT.UBBT

20/8/2001

Về việc thực hiện Chỉ thị số 31/2000/CT-CTUBBT của Chủ tịch UBND tỉnh.

Không còn phù hợp với các quy định hiện hành về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như: Pháp lệnh Thú y năm 2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thú y; Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm ATVSTP.

Sở Nông nghiệp và PTNT

04

32/2001/CT-CT.UBBT

26/11/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Căn cứ pháp lý của văn bản là Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được thay thế bởi Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

05

14/2002/CT-UBBT

12/3/2002

Về việc tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Giữa quy định của nội dung văn bản được rà soát với sự phát triển của ngành xây dựng, VHTT&Thể thao, giáo dục và đào tạo, với thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội có những nội dung lạc hậu, không theo kịp cần phải được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Sở Xây dựng

06

19/2002/CT-UBBT

25/04/2002

Tăng cường công tác giám định đầu tư.

Hiện nay đang áp dụng theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07

33/2002/CT-UBBT

08/7/2002

Về việc tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2002-2010 của Bộ Y tế.

Thời gian thực hiện đã hết, đề nghị bãi bỏ vì hết thời gian có hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Ngoài ra, hiện nay Chính phủ đang xem xét trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sở Y tế

08

41/2002/CT-UBBT

26/8/2002

Về việc thực hiện một số biện pháp thí điểm về giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

Giữa quy định của nội dung văn bản được rà soát với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không còn phù hợp. Việc giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận hiện nay thực hiện theo các quy định hịen hành của: Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009.

Sở Tài nguyên và Môi trường

09

45/2002/CT-UBBT

07/10/2002

Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 07/2007/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008, trong đó đã quyết định nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định thời hạn hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước đến hết năm 2010.

Sở Tài chính

10

58/2002/CT-UBBT

23/12/2002

Về việc chấn chỉnh hoạt động cưa xẻ, chế biến hàng mộc gia dụng, tổ chức quản lý và phân công nhiệm vụ cung ứng gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Các nội dung của văn bản không còn phù hợp với thực tiễn, vì trong thực tế việc cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể hoạt động cưa, xẻ gỗ, chế biến hàng mộc gia dụng trong thời gian qua do Sở Kế hoạch đầu tư hoặc UBND cấp huyện thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành mà không cần lấy ý kiến SNNPTNT hoặc Phòng NN và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT

11

01/2003/CT-UBBT

09/01/2003

Về việc kiểm tra, xử lý những quán ăn hành hung, cưỡng ép hành khách ăn uống giá cao để thu lợi bất chính trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc tỉnh Bình Thuận

Không còn phù hợp với tình hình thực tế

Công an tỉnh

12

11/2003/CT-UBBT

05/5/2003

Về việc sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban quản lý điện nông thôn.

Do đã hoàn thành việc sắp xếp và chuyển đổi mô hình ban quản lý điện nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Sở Công thương

13

12/2003/CT-UBBT

08/5/2003

Về việc tăng cường quản lý hoạt động vũ trường, karaoke, quảng cáo và các dịch vụ văn hóa khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay việc quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa đang thực hiện theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Sở VHTT&DL

14

14/2003/CT-UBBT

07/10/2003

Về việc mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Bãi bỏ vì hết thời gian có hiệu lực được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

Sở Tài chính

15

11/2005/CT-UBND

15/11/2005

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh.

Văn bản được ban hành năm 2005 để triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch cúm gia cầm tại thời điểm đó. Đến nay, các nội dung này không còn phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, một số công việc nêu trong Chỉ thị đã thực hiện xong. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm.

Sở Nông nghiệp và PTNT

16

13/2005/CT-UBND

15/12/2005

Về việc thực hiện Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ và Thông tư 01/2004/TT-BCN ngày 02/7/2004 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thay thế bằng Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Công thương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2893/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành30/12/2011
       Ngày hiệu lực30/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận

           • 30/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực