Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 02 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhà nước khi từ trần;

Căn cứ Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mit tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa -Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII- kỳ họp thứ 6 về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 56/TTr-SVHTT ngày 26/11/2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2000/QĐ-UBND ngày 28/01/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan HCSN thuộc trung ương, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, cơ quan thuộc HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản;
- Cục Văn hóa - thông tin cơ sở;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH- HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Doanh nghiệp thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, VX. Hương (110)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ -UBND ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Quy định này quy định về nghi thức, cách thức, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư cùng thực hiện các nội dung của quy định này.

3. Mỗi gia đình, mỗi công dân có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Điều 2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phải đảm bảo:

1. Tổ chức theo tinh thần: trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân và sự phát triển chung của xã hội hiện nay.

2. Giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

3. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không được thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan.

4. Không gây mất trật tự, an ninh xã hội; không lợi dụng để truyền đạo trái phép và có các hoạt động chia rẽ đoàn kết dân tộc; không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không mời, không dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc, công quỹ và phương tiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng trong việc cưới, việc tang và lễ hội khi không có nhiệm vụ.

6. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân; không sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị, tổ chức để làm quà mừng cưới, viếng đám tang phục vụ cho mục đích cá nhân.

Điều 3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và là một tiêu chuẩn để công nhận gia đình văn hóa, thôn-khu phố văn hóa.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI

Mục 1. TỔ CHỨC VIỆC CƯỚI

Điều 4. Việc cưới là việc hệ trọng trong đời sống của mỗi người và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Việc kết hôn phải thực hiện đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình: Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ; một vợ, một chồng; vợ chồng bình đẳng; đăng ký kết hôn tại UBND xã, phường, thị trấn trước khi tổ chức lễ cưới.

Điều 5. Quy định chung của việc cưới

1. Việc cưới cần được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của từng dân tộc, tôn giáo. Các lễ thức có tính phong tục, tập quán như: chạm ngõ, lễ hỏi, lễ cưới cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm.

2. Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Quà mừng cưới phải thể hiện tình cảm chân thành của người đến mừng. Tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Lễ đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức cưới và đưa đón dâu phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng.

4. Xoá bỏ nạn tảo hôn, thách cưới, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; vận động nhân dân từng bước xóa bỏ các nghi thức rườm rà, tốn kém, gây lãng phí; tránh sự phân biệt về dân tộc, về tôn giáo.

5. Tôn trọng và phát huy những phong tục, tập quán thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Điều 6.

1.Trong việc cưới nên tổ chức 02 lễ chính sau: Lễ hỏi, Lễ kết hôn (gồm đăng ký kết hôn và lễ cưới).

2. Các hình thức khuyến khích thực hiện trong việc cưới:

- Báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

- Tổ chức tiệc trà thay cho tổ chức tiệc rượu tại gia đình, hội trường cơ quan, nhà văn hóa …

- Cơ quan, tổ chức hoặc đoàn thể xã hội đứng ra tổ chức cưới.

- Đặt hoa ở đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ hoặc trồng cây lưu niệm ở vườn cây hạnh phúc tại địa phương trong ngày cưới.

- Chính quyền, các đoàn thể ở địa phương hỗ trợ, giúp đỡ việc tổ chức lễ cưới đối với những gia đình chính sách, gia đình nghèo, khó khăn.

Điều 7. Trong các nghi thức cưới thì việc đăng ký kết hôn bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Các nghi lễ khác thì tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình có thể thực hiện hoặc bỏ qua.

Mục 2. TỔ CHỨC VIỆC TANG

Điều 8. Việc tang là nghi thức bày tỏ lòng đau buồn, thương tiếc, tưởng nhớ chân thành, đồng thời biểu hiện trách nhiệm của người sống đối với người đã mất.

Điều 9. Quy định chung của việc tang

1. Tổ chức việc tang phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; khi đưa tang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng; hạn chế việc rải vàng mã, tiền âm phủ trên đường; thực hiện nghiêm túc quy ước của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

2. Việc quàn, chôn cất, hỏa táng, điện táng, bốc mộ, di chuyển thi hài, hài cốt phải thực hiện theo quy định tại Điều lệ Vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

3. Tang phục, cờ tang và việc treo cờ tang theo phong tục truyền thống của từng dân tộc, tôn giáo, nhưng không trái với quy định của Nhà nước.

4. Các tuần tiết trong việc tang như: lễ cúng 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu và cải táng chỉ nên tổ chức gọn nhẹ và trong phạm vi nội bộ gia đình, họ tộc, bạn thân.

5. Việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần (ban hành kèm theo Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ); Quyết định số 993-QĐ/TU ngày 05/6/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức lễ tang đối với cán bộ từ trần và Quyết định 27/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp tết, lễ cho cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Điều 10. Khuyến khích các hình thức hỏa táng, điện táng; sử dụng băng, đĩa nhạc thay cho đội nhạc tang trong lúc phúng viếng, lúc truy điệu và lúc đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng; hạn chế vòng hoa, trướng; không sử dụng các loại nhạc nước ngoài không phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

Điều 11. Các thủ tục trong việc tang gồm: khai tử, lập Ban tang lễ, tổ chức đám tang (gồm treo cờ tang, khâm liệm, phúng viếng, truy điệu, đưa tang, chôn cất, bốc mộ).

Điều 12.

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quy hoạch nghĩa trang, lập kế hoạch và đầu tư kinh phí, từng bước xây dựng nghĩa trang thành công trình văn hóa tưởng niệm; đồng thời quy định cụ thể hình thức, quy cách về xây mộ cho phù hợp với quỹ đất, phong tục, tập quán của địa phương. Việc chôn, cải táng, xây mộ phải nằm trong quy hoạch nghĩa trang để đảm bảo vệ sinh môi trường.

2. Vận động nhân dân không xây mộ trong đất thổ cư để không ảnh hưởng đến đất sản xuất và môi trường sống của nhân dân ở khu dân cư.

Mục 3. TỔ CHỨC LỄ HỘI

Điều 13.

Lễ hội truyền thống tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Do vậy, lễ hội phải được tổ chức trang trọng, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Điều 14. Quy định chung của việc tổ chức lễ hội:

1. Việc tổ chức lễ hội phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả thiết thực, phát huy được truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân về tín ngưỡng, hướng tới chân, thiện, mỹ.

2. Khi tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005), Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa Thông tin (ban hành kèm theo Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001).

3. Địa phương, đơn vị tổ chức lễ đón nhận Huân chương, danh hiệu cao quý và các ngày lễ kỷ niệm phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tùy theo tính chất, nội dung, thời gian của lễ hội mà đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện việc xin phép hay báo cáo việc tổ chức lễ hội ở địa phương, nhưng thời gian lễ hội không được quá 03 ngày.

5. Tại điểm tổ chức lễ hội không được bán vé vào cửa, phải treo Quốc kỳ và có thể treo cờ Hội truyền thống (cờ hội phải thấp hơn Quốc kỳ). Trong khu vực lễ hội phải bảo đảm an ninh trật tự, văn minh, không ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

6. Trang phục của nhân dân đến tham gia lễ hội phải lịch sự, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Điều 15.

Chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm phạm di tích, danh lam thắng cảnh, lừa đảo, trộm cắp, thương mại hóa và các hoạt động mê tín đị đoan trong lễ hội theo phạm vi và thẩm quyền của mình khi tổ chức.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân thực hiện tốt quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội sẽ được biểu dương, khen thưởng. Tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân nào vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị phê bình, kiểm điểm hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17.

1. Giao Sở Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chi tiết và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Quy định này; kịp thời phổ biến những mô hình hay, những kinh nghiệm, cách làm tốt và phê phán những hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện Quy định này.

Điều 18. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp cấp tỉnh tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt Quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội của tỉnh.

Điều 19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến, học tập và thực hiện tốt Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2008
Ngày hiệu lực12/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành02/01/2008
        Ngày hiệu lực12/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ