Quyết định 158/QĐ-UBND

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 158/QĐ-UBND 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 94 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận)

A: QUYẾT ĐỊNH

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1997 - 2004

1

1729/QĐ/UB-BT

21/8/1997

Ban hành bản Quy định về công tác lưu trữ và sử dụng tài liệu Địa chính tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

2

17/1999/QĐ-UBBT

01/4/1999

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

3

47/2000/QĐ-UBBT

05/10/2000

Về việc ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà tại các thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

4

52/2001/QĐ-CT.UBBT

05/9/2001

Quy định chế độ chi trong thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

5

07/2002/QĐ-UBBT

11/01/2002

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

6

23/2002/ QĐ-CT.UBBT

13/3/2002

Ban hành chương trình hành động vì trẻ em Bình Thuận giai đoạn 2001 - 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

7

53/2002/QĐ-CT.UBBT

26/8/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

8

63/2002/QĐ-UBBT

16/10/2002

Về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vùng nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

9

77/2002/QĐ-UBBT

31/12/2002

Chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực

Được bãi bỏ bởi QĐ số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007

Hết hiệu lực từ ngày 19/5/2007

10

06/2003/QĐ-UBBT

26/02/2003

Quy định tạm thời về chế độ tài chính phục vụ ứng dựng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

11

22/2003/QĐ-UBBT

29/4/2003

Về việc khám và chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

12

71/2003/QĐ-CT.UBBT

28/10/2003

Quy chế hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguồn vốn tín dụng đầu tư thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

13

70/2004/QĐ-UBBT

22/9/2004

Định mức nhiên liệu và mức phụ cấp nhiên liệu cho một số loại ô tô trong tỉnh phục vụ công tác

Đã được thay thế bởi QĐ số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2012

14

86/2004/QĐ-UBBT

02/12/2004

Về việc phê duyệt chương trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn khu kinh tế đảo Phú Quý đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

NĂM 2005

15

04/2005/QĐ-UBBT

20/01/2005

Về việc ban hành “Quy định về chính sách dân số” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012

Hết hiệu lực từ ngày 26/7/2012

16

29/2005/QĐ-UBBT

11/4/2005

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

17

32/2005/QĐ-UBBT

12/5/2005

Về việc ban hành chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Thuận từ năm 2005 đến 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

18

40/2005/QĐ-UBND

20/6/2005

Về việc ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

19

46/2005/QĐ-UBND

15/7/2005

Quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Đã được bãi bỏ bởi QĐ số 1696/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Hết hiệu lực từ ngày 29/7/2010

20

3303/QĐ-CT.UBND

20/9/2005

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Đã được thay thế bởi QĐ số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Hết hiệu lực từ ngày 24/8/2010

21

77/2005/QĐ-UBND

22/11/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

22

89/2005/QĐ-UBND

26/12/2005

Về việc ban hành Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

NĂM 2006

23

09/2006/QĐ-UBND

17/01/2006

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

24

11/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2004

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

25

12/2006/QĐ-UBND

24/01/2006

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

26

17/2006/QĐ-UBND

16/02/2006

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

27

34/2006/QĐ-UBND

03/5/2006

Về việc bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

28

38/2006/QĐ-UBND

09/5/2006

Về việc thực hiện chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

 

 

 

Thuận giai đoạn 2006 - 2008

 

 

29

52/2006/QĐ-UBND

26/6/2006

Quyết định về việc Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Hết hiệu lực từ ngày 19/4/2012

30

57/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc ban hành đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010

Được thay thế bởi QĐ số 18/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Hết hiệu lực từ ngày 11/6/2012

31

58/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

32

59/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc phê duyệt đề án “ Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

33

64/2006/QĐ-UBND

01/8/2006

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

34

67/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

Về việc điều chỉnh Điểm f, Khoản 2, Mục II của đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

35

76/2006/QĐ-UBND

26/9/2006

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

36

77/2006/QĐ-UBND

26/9/2006

Về việc ban hành đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

37

85/2006/QĐ-UBND

06/11/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

38

98/2006/QĐ-UBND

18/12/2006

Về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và công dân

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

NĂM 2007

39

04/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

40

05/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

41

29/2007/QĐ-UBND

05/6/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

42

30/2007/QĐ-UBND

02/7/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UBBT ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

43

34/2007/QĐ-UBND

10/7/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

44

36/2007/QĐ-UBND

13/7/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

45

41/2007/QĐ-UBND

06/8/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh

Thay thế bởi QĐ số 29/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012

Hết hiệu lực từ ngày 08/8/2012

46

45/2007/QĐ-UBND

15/8/2007

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi QĐ số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011

Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2012

47

50/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”.

Thay thế bởi QĐ số 28/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

Hết hiệu lực từ ngày 28/10/2011

48

59/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

NĂM 2008

49

03/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

50

04/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Về việc ban hành quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

51

14/2008/QĐ-UBND

21/01/2008

Về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2012

52

48/2008/QĐ-UBND

09/6/2008

Về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

53

49/2008/QĐ-UBND

19/6/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

54

62/2008/QĐ-UBND

31/7/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định nguyên tắc bồi thường và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2012

55

72/2008/QĐ-UBND

27/8/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 7, Mục II của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

56

74/2008/QĐ-UBND

08/9/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau; thăm bệnh; viếng cán bộ khi từ trần; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012

Hết hiệu lực từ ngày 20/4/2012

57

77/2008/QĐ-UBND

15/9/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/01/2012

Hết hiệu lực từ ngày 09/2/2012

58

78/2008/QĐ-UBND

16/9/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm

Được thay thế bởi QĐ số 08/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

Hết hiệu lực từ 13/4/2012

59

108/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

NĂM 2009

60

02/2009/QĐ-UBND

06/01/2009

Về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 29/3/2012

Hết hiệu lực từ ngày 29/3/2012

61

10/2009/QĐ-UBND

11/02/2009

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 35/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Hết hiệu lực từ 20/9/2012

62

11/2009/QĐ-UBND

24/02/2009

Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 44/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Hết hiệu lực từ ngày 04/11/2012

63

14/2009/QĐ-UBND

04/3/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh và Khoản 1 Điều 17 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

64

16/2009/QĐ-UBND

16/3/2009

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012

Hết hiệu lực từ 04/5/2012

65

17/2009/QĐ-UBND

19/3/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 23/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Hết hiệu lực từ 06/7/2012

66

27/2009/QĐ-UBND

11/5/2009

Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ 09/01/2012

67

35/2009/QĐ-UBND

16/6/2009

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 12/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012

Hết hiệu lực từ 04/5/2012

68

51/2009/QĐ-UBND

11/8/2009

Về việc điều chuyển vốn đầu tư công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

69

54/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

Về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh

Được thay thế bởi QĐ số 22/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2012

Hết hiệu lực từ ngày 29/6/2012

70

58/2009/QĐ-UBND

28/8/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 2009

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

71

67/2009/QĐ-UBND

28/9/2009

Về việc quy định một số chế độ chi cho công tác tập trung, xử lý các đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 904/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

Hết hiệu lực từ ngày 10/5/2012

NĂM 2010

72

05/2010/QĐ-UBND

14/01/2010

Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 1894/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Hết hiệu lực từ ngày 26/9/2012

73

06/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về đơn giá đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Hết hiệu lực từ 19/4/2012

74

16/2010/QĐ-UBND

12/4/2010

Ban hành chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

Được thay thế bởi QĐ số 31/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011

Hết hiệu lực từ 10/11/2011

75

37/2010/QĐ-UBND

30/8/2010

Về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi QĐ số 14/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012

Hết hiệu lực từ 25/5/2012

76

45/2010/QĐ-UBND

14/10/2010

Ban hành Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất gạch thủ công khi di dời, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động vào năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi QĐ số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012

Hết hiệu lực từ 11/8/2012

77

54/2010/QĐ-UBND

24/12/2010

Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2011 tại tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi QĐ số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Hết hiệu lực từ 02/01/2012

NĂM 2012

78

01/2012/QĐ-UBND

12/01/2012

V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc giấy phép kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi QĐ số 29/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012

Hết hiệu lực từ 06/8/2012

B: CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

79

11/CT-CTUBBT

25/02/1999

Về việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

80

10/2000/CT-CT.UBBT

27/3/2000

Về việc quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

81

27/2001/CT-CT.UBBT

20/8/2001

V/v thực hiện Chỉ thị số 31/2000/CT-CTUBBT của Chủ tịch UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

82

32/2001/CT-CT.UBBT

26/11/2001

V/v tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

83

14/2002/CT-CT.UBBT

12/3/2002

V/v tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

84

19/2002/CT-UBBT

25/04/2002

Tăng cường công tác giám định đầu tư

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

85

33/2002/CT-UBBT

08/7/2002

V/v tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2002 - 2010 của Bộ Y tế

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

86

41/2002/CT-CT.UBBT

26/08/2002

Thực hiện một số biện pháp thí điểm về giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

87

45/2002/CT-CT.UBBT

07/10/2002

V/v đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

88

58/2002/CT-UBBT

23/12/2002

V/v chấn chỉnh hoạt động cưa xẻ, chế biến hàng mộc gia dụng, tổ chức quản lý và phân công nhiệm vụ cung ứng gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

89

01/2003/CT-UBBT

09/01/2003

V/v kiểm tra, xử lý những quán ăn hành hung, cưỡng ép hành khách ăn uống giá cao để thu lợi bất chính trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

90

11/2003/CT-UBBT

05/5/2003

V/v sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban quản lý điện nông thôn

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

91

12/2003/CT-UBBT

08/5/2003

V/v tăng cường quản lý hoạt động vũ trường, karaoke, quảng cáo và các dịch vụ văn hóa khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

92

14/2003/CT-UBBT

07/10/2003

V/v mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

93

11/2005/CT-UBND

15/11/2005

V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

94

13/2005/CT-UBND

15/12/2005

V/v thực hiện Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ và Thông tư số 01/2004/TT-BCN ngày 02/7/2004 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi QĐ số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2011

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2013
Ngày hiệu lực14/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 158/QĐ-UBND 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 158/QĐ-UBND 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu158/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành14/01/2013
       Ngày hiệu lực14/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 158/QĐ-UBND 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/QĐ-UBND 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực

           • 14/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực