Chỉ thị 13/2005/CT-UBND

Chỉ thị 13/2005/CT-UBND về Thực hiện Nghị định 102/2003/NĐ-CP và Thông tư 01/2004/TT-BCN hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị 13/2005/CT-UBND thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2005/CT-UBND thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bình Thuận


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2005/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 15 tháng 12 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC: THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 102/2003/NĐ-CP NGÀY 03/9/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ 01/2004/TT-BCN NGÀY 02/7/2004 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

Tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy toàn xã hội tiết kiệm các nguồn năng lượng của đất nước, nâng cao tính hiệu quả, tính hữu ích trong sử dụng năng lượng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường và bảo đảm sự phát triển bền vững nền kinh tế quốc dân, nâng cao điều kiện sống của nhân dân.

Trong tình hình kinh tế xã hội nước ta đang phát triển, việc cung cấp năng lượng nói chung và điện năng nói riêng cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng khó khăn gay gắt. Dự báo năm 2006, tình hình thiếu điện sẽ nghiêm trọng hơn, đến năm 2010 nước ta phải tiếp tục nhập khẩu điện. Do vậy, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay.

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng trên 4.000 cơ sở sản xuất, trong đó gần 40 doanh nghiệp thuộc loại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (mức tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt năng tổng cộng hàng năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ 1.000 TOE trở lên (1 TOE = 107 kcal). Sử dụng công suất điện từ 500KW trở lên hoặc tiêu thụ điện năng hằng năm từ 3.000.000 KWh trở lên).

Để đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao hơn trong đời sống, đồng thời bảo vệ tốt môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ngày 03/9/2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 02/7/2004 Bộ Công nghiệp ban hành Thông tư số 01/2004/TT-BCN về việc hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất (sau đây gọi tắt là Nghị định 102 và Thông tư 01). Đây là những văn bản pháp lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có kế hoạch rà soát, xem xét lại quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, cải tiến các công đoạn, các khâu trong dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, bảo đảm cho sản xuất mang lại hiệu quả, đồng thời làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiết kiệm năng lượng.

Để triển khai các quy định của Chính phủ và Bộ Công nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt loại hình doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là các cơ sở sản xuất), có sử dụng năng lượng cho hoạt động chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm hàng hóa; sửa chữa máy móc, thiết bị; khai thác mỏ; sản xuất điện năng; sản xuất, cung cấp nhiệt năng trên địa bàn Tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành tại Nghị định 102 và Thông tư 01.

Các cơ sở sản xuất phải lập báo cáo thống kê tình hình sử dụng năng lượng, suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm, đăng ký chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng gửi Sở Công nghiệp để tổng hợp, theo dõi.

Giám đốc, chủ các cơ sở sản xuất có trách nhiệm lựa chọn và thực hiện các biện pháp quản lý, áp dụng công nghệ phù hợp để hạ thấp tiêu hao năng lượng các khâu trong sản xuất, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn các bộ phận sản xuất thực hành tiết kiệm năng lượng và khen thưởng động viên kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động tiết kiệm năng lượng.

2. Đối với các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm, ngoài việc thực hiện các yêu cầu trên, còn phải:

- Đăng ký và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tiết kiệm năng lượng cho Sở Công nghiệp và Bộ Công nghiệp theo định kỳ;

- Cử cán bộ chuyên trách có chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn quy định để giúp lãnh đạo quản lý năng lượng;

- Xây dựng quy chế phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lượng;

- Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng theo quy định.

3. Giao Sở Công nghiệp:

- Trong tháng 12/2005 tổ chức học tập quán triệt đến các cơ sở sản xuất, sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Tỉnh Nghị định 102, Thông tư 01 và Chỉ thị này;

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng quy chế thực hiện năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm tra kiểm toán tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sản xuất, Sở Công nghiệp kiểm tra việc thực hiện năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh, đôn đốc thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đôn đốc các cơ sở sản xuất báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Công nghiệp;

- Tổ chức đánh giá, góp ý, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư vì mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các đơn vị cơ sở sản xuất trong Tỉnh;

- Đề xuất các đề tài ứng dụng công nghệ nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm tiêu hao định mức năng lượng, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ và nhân viên của các cơ sở sản xuất về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định 102, Thông tư 01 trên phạm vi toàn Tỉnh. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận tuyên truyền về các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn Tỉnh;

- Khuyến khích, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Tỉnh.

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí một phần kinh phí khoa học công nghệ để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Yêu cầu các cơ sở sản xuất, các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị này, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp) để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Tư Pháp;
- TT. Tỉnh Ủy;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT. UBND Tỉnh;
- Các Sở: CN, KH&CN, XD,GTVT,
 Tài Chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH BT, Báo BT;
- Các cơ sở sx sử dụng NL trọng điểm;
- Lưu: + VP/UB;
 + KT, TH.Vu.70.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2005
Ngày hiệu lực25/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2005/CT-UBND thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2005/CT-UBND thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành15/12/2005
        Ngày hiệu lực25/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 13/2005/CT-UBND thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2005/CT-UBND thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bình Thuận