Quyết định 812/QĐ-UBND

Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND, UBND tỉnh ban hành gồm tập hệ thống hóa văn bản và các danh mục văn bản: Danh mục tổng hợp các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013; Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013; Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013; Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013 (các danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH THUẬN CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2009 - 2013
(Kèm theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực an ninh trật tự

1

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23/7/2011

 

2

Quyết định

70/2005/QĐ-UBBT

18/10/2005

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/10/2005

 

3

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

05/4/2007

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Thuận

15/4/2007

 

4

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/3/2008

 

5

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND

16/7/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/7/2008

 

6

Quyết định

98/2008/QĐ-UBND

14/11/2008

Ban hành quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/11/2008

 

7

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

21/7/2010

Ban hành quy định các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/7/2010

 

8

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

19/8/2011

Về việc quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ

29/8/2011

 

9

Chỉ thị

33/CT-CTUBBT

31/5/1999

Về Chứng minh nhân dân

31/5/1999

 

10

Chỉ thị

11/2000/CT-CT.UBBT

28/3/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

28/3/2000

 

11

Chỉ thị

33/2001/CT-CT.UBBT

29/11/2001

Công tác quốc phòng

08/12/2001

 

12

Chỉ thị

06/2002/CT-CT.UBBT

22/01/2002

Về tăng cường công tác dân vận

01/02/2002

 

13

Chỉ thị

04/2004/CT-UBBT

06/4/2004

Phòng chống tội phạm tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ và những tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao

06/4/2004

 

14

Chỉ thị

04/2005/CT-UBBT

16/6/2005

Về việc bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/6/2005

 

15

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

25/12/2009

Về việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

05/12/2009

 

16

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

04/3/2011

Triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

14/3/2011

 

17

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

14/7/2011

Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

24/7/2011

 

Lĩnh vực công - thương nghiệp

1

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015

24/12/2011

 

2

Quyết định

74/2007/QĐ-UBND

13/11/2007

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

23/11/2007

 

3

Quyết định

79/2007/QĐ-UBND

07/12/2007

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ

17/12/2007

 

4

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND

16/7/2008

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/7/2008

 

5

Quyết định

58/2008/QĐ-UBND

22/7/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Công thương Bình Thuận

01/8/2008

 

6

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Về việc quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/4/2009

 

7

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

28/9/2009

 

8

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/9/2009

 

9

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

03/02/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/02/2010

 

10

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/9/2010

 

11

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND

22/9/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015

02/10/2010

 

12

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

01/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của UBND tỉnh về việc quy định công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/11/2011

 

13

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

Về việc ban hành Quy chế xử lý biến động bất thường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/9/2011

 

14

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

21/10/2011

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/10/2011

 

15

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

04/11/2011

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

14/11/2011

 

16

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

06/11/2012

 

17

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND

06/12/2012

Ban hành Quy định về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh

16/12/2012

 

18

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

17/5/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh

27/5/2013

 

19

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND

04/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/6/2013

 

20

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND

07/6/2013

Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/6/2013

 

21

Chỉ thị

47/2002/CT-UBBT

09/10/2002

Về việc chấm dứt sử dụng củi rừng tự nhiên để nung gạch, ngói trong các lò gạch thủ công

19/10/2002

 

Lĩnh vực giáo dục

1

Nghị quyết

100/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

12/12/2010

 

2

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về Quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

24/12/2011

 

3

Nghị quyết

45/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

4

Quyết định

69/2004/QĐ-UBBT

13/9/2004

Về việc Quy định mức thu, phương thức quản lý và sử dụng học phí các lớp đào tạo liên kết và các lớp ngắn hạn theo phương thức không chính quy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong tỉnh

01/01/2004

 

5

Quyết định

74/2004/QĐ-UBBT

01/10/2004

Về việc Quy định một số chế độ chi cho giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh

01/01/2005

 

6

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/01/2008

 

7

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

Về việc Quy định mức thu, quản lý sử dụng tiền học lại, thi hết học phần, thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/12/2008

 

8

Quyết định

89/2008/QĐ-UBND

15/10/2008

Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/10/2008

 

9

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/10/2008

 

10

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

09/02/2009

Về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước

19/02/2009

 

11

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

04/3/2009

Về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông ở các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/3/2009

 

12

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

17/4/2009

Về việc ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020”

27/4/2009

 

13

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

14/5/2010

Về việc ban hành mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

24/5/2010

 

14

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND

03/6/2010

Về việc mức chi cho các ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

13/6/2010

 

15

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

28/6/2011

Về việc Quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/7/2011

 

16

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND

17/9/2012

Về việc Quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

27/9/2012

 

17

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND

19/12/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận

29/12/2012

 

18

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

15/01/2013

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước

25/01/2013

 

19

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

24/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/02/2013

 

20

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

29/3/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/4/2013

 

21

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

18/4/2013

Quyết định quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

28/4/2013

 

22

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND

13/6/2013

Bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về mức thu học phí

23/6/2013

 

23

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND

08/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 1 và 2, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

18/10/2013

 

24

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND

20/11/2013

Về việc Quy định nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

30/11/2013

 

Lĩnh vực giao thông vận tải

1

Nghị quyết

104/2011/NQ-HĐND

18/3/2011

Về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 2015

28/3/2011

 

2

Quyết định

57/2003/QĐ-UBBT

01/9/2003

Về việc áp dụng biện pháp tịch thu, tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/9/2003

 

3

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND

09/5/2006

Ban hành cơ chế ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/5/2006

 

4

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND

14/7/2006

Về việc về việc sửa đổi Khoản 7, Điều 9 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

24/7/2006

 

5

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

13/3/2008

Về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23/3/2008

 

6

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND

28/3/2008

Ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng Công an cấp xã xử phạt theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/4/2008

 

7

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND

27/8/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

06/9/2009

 

8

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

24/3/2010

Về việc ban hành quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/3/2010

 

9

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

24/4/2012

Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/5/2012

 

10

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND

15/10/2012

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu trong việc sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/10/2012

 

11

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

09/8/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/8/2013

 

12

Chỉ thị

03/2003/CT-UBBT

22/01/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông trong địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/02/2003

 

Lĩnh vực hành chính - tổ chức

1

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

23/7/2011

 

2

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

23/7/2011

 

3

Nghị quyết

46/2013/NQ-HĐND

09/12/2013

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Bình Thuận

19/12/2013

 

4

Nghị quyết

53/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về việc cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

21/12/2013

 

5

Nghị quyết

54/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

21/12/2013

 

6

Quyết định

16/2003/QĐ-UBBT

18/4/2003

Về việc ban hành Quy chế tiếp thu, trả lời và giải quyết những yêu cầu, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

18/4/2003

 

7

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND

25/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

04/6/2006

 

8

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND

16/7/2007

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

26/7/2007

 

9

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND

07/8/2009

Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/4/2009 của Tỉnh ủy về Chương Trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị

07/8/2009

 

10

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND

13/8/2009

Về việc ban hành quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

23/8/2009

 

11

Quyết định

60/2009/QĐ-UBND

15/9/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/9/2009

 

12

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

31/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các đoàn vào có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/9/2010

 

13

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

24/4/2012

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

04/5/2012

 

14

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND

10/9/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

20/9/2013

 

15

Chỉ thị

38/CT/UB-BT

15/8/1997

Về việc Quản lý các hoạt động của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/8/1997

 

16

Chỉ thị

29/CT-CTUBBT

19/5/1999

Về việc củng cố chế độ thông tin báo cáo

19/5/1999

 

17

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

31/12/2013

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

1

Nghị quyết

67/2003/NQ/HĐ-VII

10/12/2003

Về các giải pháp nhằm tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng

16/12/2003

 

2

Nghị quyết

70/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

16/12/2007

 

3

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm , chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

23/7/2011

 

4

Nghị quyết

49/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014

22/12/2013

 

5

Nghị quyết

51/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015

21/12/2013

 

6

Quyết định

43/2002/QĐ-UBBT

21/6/2002

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Tiến Thành (Phan Thiết) - Hàm Thuận Nam

21/6/2002

 

7

Quyết định

59/2002/QĐ-UBBT

20/9/2002

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành thực hiện Đề án phát triển khu kinh tế đảo Phú Quý

20/9/2002

 

8

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/3/2008

 

9

Quyết định

101/2008/QĐ-UBND

24/11/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/12/2008

 

10

Quyết định

77/2009/QĐ-UBND

30/11/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

09/12/2009

 

11

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

26/01/2010

Về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/02/2010

 

12

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

17/3/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/3/2010

 

13

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Ban hành Quy định về quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/3/2011

 

14

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND

18/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

28/7/2012

 

15

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND

27/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế Một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã và giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh

06/8/2012

 

16

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

31/7/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/8/2012

 

17

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND

27/9/2012

Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh

07/10/2012

 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

1

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND

13/11/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận

23/11/2007

 

2

Quyết định

75/2008/QĐ-UBND

11/9/2008

Về việc sửa đổi Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận

21/9/2008

 

3

Quyết định

99/2008/QĐ-UBND

14/11/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

24/11/2008

 

4

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

07/4/2011

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận

17/4/20111

 

5

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

08/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho sản phẩm quả thanh long

18/7/2011

 

6

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND

09/11/2011

Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

19/11/2011

 

7

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

03/4/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

13/4/2012

 

8

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

18/6/2012

Ban hành Quy chế quản lý an toàn bức xạ trong hoạt động khai thác, chế biến sa khoáng titan-zircon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/6/2012

 

9

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND

26/9/2012

Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

06/10/2012

 

10

Quyết định

61/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/01/2013

 

11

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

02/7/2013

Dự thảo sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận

07/12/2013

 

12

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

25/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/12/2009

 

Lĩnh vực lao động - việc làm

1

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

23/7/2011

 

2

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

24/12/2011

 

3

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

24/12/2011

 

4

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

19/4/2007

Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng đối với người lao động thuộc diện chính sách đi làm việc ở nước ngoài

29/4/2007

 

5

Quyết định

56/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Về việc ban hành Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình Thuận

11/10/2007

 

6

Quyết định

57/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình Thuận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Thuận

11/10/2007

 

7

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Ban hành Quy định về việc cho vay vốn đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận

11/10/2007

 

8

Quyết định

61/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận

12/10/2007

 

9

Quyết định

62/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận

12/10/2007

 

10

Quyết định

64/2007/QĐ-UBND

05/10/2007

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2007

 

11

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 5 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh

01/02/2008

 

12

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

19/02/2008

Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh

01/3/2008

 

13

Quyết định

97/2008/QĐ-UBND

14/11/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận

24/11/2008

 

14

Quyết định

104/2008/QĐ-UBND

16/12/2008

Về việc Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/12/2008

 

15

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

08/5/2009

Ban hành Quy định việc tập trung, xử lý các đối tượng: người xin ăn, người lang thang sống nơi công cộng và người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

18/5/2009

 

16

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND

15/8/2009

Ban hành Quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/8/2009

 

17

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

27/4/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/5/2011

 

18

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

29/7/2011

Về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

08/8/2011

 

19

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

17/9/2012

Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

01/01/2013

 

20

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

04/02/2013

Ban hành Quy định chịu trách nhiệm đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

04/12/2013

 

21

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh

30/6/2013

 

22

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND

30/7/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/8/2013

 

23

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

10/9/2013

Điều chỉnh, sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh

20/9/2013

 

24

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND

03/12/2013

Về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 6 “Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

13/12/2013

 

25

Chỉ thị

07/2003/CT-UBBT

25/3/2003

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

03/4/2003

 

26

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

12/6/2006

Về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn

22/6/2006

 

Lĩnh vực nội vụ

1

Nghị quyết

92/2010/NQ-HĐND

30/6/2010

Về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

09/7/2010

 

2

Quyết định

90/1999/QĐ-CTUB-BT

04/11/1999

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Thuận

04/11/1999

 

3

Quyết định

32/2003/QĐ-UBBT

13/5/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời về mối quan hệ giữa các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức (ngoài Đảng) với khu phố (thôn) và nhân dân nơi cư trú

13/5/2003

 

4

Quyết định

07/2004/QĐ-UBBT

13/02/2004

Về việc Quy định tuổi đời đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

13/02/2004

 

5

Quyết định

81/2004/QĐ-UBBT

15/11/2004

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

15/11/2004

 

6

Quyết định

68/2005/QĐ-UBND

18/10/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn dân cư của tỉnh Bình Thuận

28/10/2005

 

7

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

05/4/2007

Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013

15/4/2007

 

8

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

10/7/2007

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận

20/7/2007

 

9

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND

09/4/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông

19/4/2008

 

10

Quyết định

85/2008/QĐ-UBND

06/10/2008

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hàng năm

16/10/2008

 

11

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

04/4/2009

 

12

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

22/6/2009

Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc tỉnh Bình Thuận

02/7/2009

 

13

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND

09/10/2009

Về việc sửa đổi tiêu chuẩn về độ tuổi của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã tại Khoản 2, Điều 6, Chương II, Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UBBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/10/2009

 

14

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

03/3/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài” của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh

13/3/2010

 

15

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

20/5/2010

Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

30/5/2010

 

16

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

09/8/2010

Về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

19/8/2010

 

17

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND

21/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau Đại học ở nước ngoài

31/10/2010

 

18

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

18/5/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

28/5/2011

 

19

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

18/10/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận

28/10/2011

 

20

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

18/10/2011

Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

28/10/2011

 

21

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND

20/11/2012

Về việc ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

30/11/2012

 

22

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND

05/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh

15/12/2012

 

23

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

21/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh

01/7/2013

 

24

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND

13/8/2013

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23/8/2013

 

25

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND

21/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

31/10/2013

 

26

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND

21/10/2013

Về việc Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của tỉnh Bình Thuận

31/10/2013

 

27

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND

22/11/2013

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận

02/12/2013

 

28

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21/12/2013

 

29

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND

12/12/2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/12/2013

 

30

Chỉ thị

49/CT-CTUBBT

14/9/1998

Về việc triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”

14/9/1998

 

31

Chỉ thị

31/1999/CT-UBBT-XV

20/6/1999

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 91/1998/NĐ-CP ngày 09/11/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

20/6/1999

 

32

Chỉ thị

26/2001/CT-CT.UBBT

20/8/2001

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP

20/8/2001

 

33

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

20/6/2007

Về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh

30/6/2007

 

34

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

09/10/2008

Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

19/10/2008

 

Lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn

1

Nghị quyết

98/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020

12/11/2010

 

2

Nghị quyết

99/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc thông qua Quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/11/2010

 

3

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

24/12/2011

 

4

Quyết định

83/2005/QĐ-UBND

08/12/2005

Về việc quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận

01/01/2006

 

5

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND

26/3/2008

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 14/6/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XI về Chiến lược biển Việt Nam

05/4/2008

 

6

Quyết định

79/2008/QĐ-UBND

16/9/2008

Về việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận

26/9/2008

 

7

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/01/2009

 

8

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

09/3/2009

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI) về nông nghiệp, nông thôn

19/3/2009

 

9

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Về việc phê duyệt ban hành quy định hành lang bảo vệ kè, bờ sông dinh thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

28/9/2009

 

10

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

12/01/2010

Về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015

22/01/2010

 

11

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

15/3/2010

Ban hành quy định về quy mô và vị trí để xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/3/2010

 

12

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND

22/6/2010

Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc rừng sản xuất để trồng cây cao su và cây lâm nghiệp khác

02/7/2010

 

13

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

25/8/2010

Về việc Quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/9/2010

 

14

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND

15/9/2010

Về việc Quy định chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/9/2010

 

15

Quyết định

49/2010/QĐ-UBND

09/12/2010

Về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Lòng Sông, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

19/12/2010

 

16

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

12/5/2011

Về việc ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/5/2011

 

17

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

08/7/2011

Về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

18/7/2011

 

18

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

19/8/2011

Về việc quy định mức thuế môn bài đối với các loại thuyền hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/8/2011

 

19

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

14/9/2011

Ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

24/9/2011

 

20

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

31/10/2011

Ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cáo hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

11/10/2011

 

21

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

09/12/2011

Về việc ban hành quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/12/2011

 

22

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

06/3/2013

Quy định về phân phối, sử dụng nguồn thu lâm sản ngoài gỗ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

16/3/2013

 

23

Chỉ thị

17/CT-CTUBBT

23/4/1998

Về việc nghiêm cấp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

23/4/1998

 

24

Chỉ thị

54/CT-CTUBBT

20/9/1999

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

20/9/1999

 

25

Chỉ thị

01/2012/QĐ-UBND

25/12/2012

Về việc quản lý nghề bẫy bắt tôm hùm con tại vùng biển Bình Thuận

04/01/2013

 

Lĩnh vực quy hoạch - xây dựng

1

Nghị quyết

45/2006/NQ-HĐND

10/7/2006

Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2005 - 2025

16/7/2006

 

2

Nghị quyết

71/2008/NQ-HĐND

30/6/2008

Về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2025

05/7/2008

 

3

Nghị quyết

91/2010/NQ-HĐND

30/6/2010

Về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

09/7/2010

 

4

Nghị quyết

36/2013/NQ-HĐND

22/7/2013

Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030

29/7/2013

 

5

Quyết định

781/QĐ/UB-BT

29/5/1995

Về việc quy định mức giá tối thiểu cho thuê nhà áp dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Bình Thuận có nhu cầu thuê nhà

29/5/1995

 

6

Quyết định

866/QĐ/UB-BT

10/6/1995

Ban hành Quy định về mua bán và kinh doanh nhà ở tỉnh Bình Thuận

06/10/1995

 

7

Quyết định

789/QĐ/UB-BT

01/4/1997

Về việc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các đường trong thị trấn Liên Hương - huyện Tuy Phong

01/4/1997

 

8

Quyết định

37/1998/QĐ-CTUB-BT

07/11/1998

Về việc ban hành quy định giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước

11/7/1998

 

9

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND

25/6/2008

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/7/2008

 

10

Quyết định

96/2008/QĐ-UBND

12/11/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết

22/11/2008

 

11

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

07/5/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình Thuận

17/5/2009

 

12

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND

25/10/2010

Về việc ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/11/2010

 

13

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

21/02/2011

Về việc miễn phí xây dựng

03/3/2011

 

14

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

12/3/2012

Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/3/2012

 

15

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

29/5/2012

Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa tỉnh Bình Thuận

09/6/2012

 

16

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

19/6/2012

Về việc ban hành giá nước sạch và phê duyệt phương án giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh

29/6/2012

 

17

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/11/2012

 

18

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND

10/12/2012

Về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/12/2012

 

19

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

15/3/2013

Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp thoát nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

25/3/2013

 

20

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND

29/11/2013

Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/12/2013

 

21

Quyết định

62/2013/QĐ-UBND

18/12/2013

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/12/2013

 

22

Quyết định

70/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Về việc ban hành quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

23

Chỉ thị

35/2001/CT-UBBT

11/12/2001

Về việc quản lý và cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/11/2001

 

24

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

15/10/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/10/2008

 

25

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

09/5/2013

Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/5/2013

 

26

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

20/12/2013

Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/12/2013

 

Lĩnh vực tài chính - ngân sách Nhà nước

1

Nghị quyết

62/2003/NQ/HĐ-VII

10/12/2003

Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới

14/12/2003

 

2

Nghị quyết

101/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

12/12/2010

 

3

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

24/12/2011

 

4

Nghị quyết

39/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

5

Nghị quyết

40/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

6

Nghị quyết

41/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

7

Nghị quyết

42/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước

15/11/2013

 

8

Nghị quyết

43/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

15/11/2013

 

9

Nghị quyết

44/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

10

Nghị quyết

47/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về định mức chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014

20/12/2013

 

11

Nghị quyết

48/2013/NQ-HĐND

10/12/2013

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014

20/12/2013

 

12

Quyết định

85/2003/QĐ-UBBT

22/12/2003

Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách các huyện, thành phố và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách các xã, phường thị trấn

22/12/2003

 

13

Quyết định

72/2004/QĐ-UBBT

29/9/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do UBND tỉnh Bình Thuận đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách tỉnh Bình Thuận

14/10/2004

 

14

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND

21/11/2006

Về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận

01/12/2006

 

15

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND

08/3/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận

18/3/2007

 

16

Quyết định

63/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Về việc Quy định về quy cách, chất liệu, chủng loại phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

12/10/2007

 

17

Quyết định

78/2007/QĐ-UBND

06/12/2007

Về việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/12/2007

 

18

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

22/5/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/6/2009

 

19

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

07/11/2009

 

20

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

23/3/2010

Về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/3/2010

 

21

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

04/5/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/5/2010

 

22

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND

09/8/2010

Về việc ban hành quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận

19/8/2010

 

23

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND

25/11/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/12/2010

 

24

Quyết định

53/2010/QĐ-UBND

23/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

02/01/2011

 

25

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

09/01/2011

Về việc ban hành quy định lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/01/2011

 

26

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

19/7/2011

Về việc ban hành quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

29/7/2011

 

27

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Về việc quy định mức huy động, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/8/2011

 

28

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/8/2011

 

29

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

09/01/2012

 

30

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

10/4/2012

Về việc ban hành quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

20/4/2012

 

31

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

05/6/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của các Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/6/2012

 

32

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

01/8/2012

Về việc cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách

08/11/2012

 

33

Quyết định

56/2012/QĐ-UBND

19/12/2012

Về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013

29/12/2012

 

34

Quyết định

60/2012/QĐ-UBND

27/12/2012

Bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tế cho cán bộ tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh

06/01/2013

 

35

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

11/01/2013

Về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/01/2013

 

36

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

16/4/2013

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tình thu tiền sử dụng đât trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh

26/4/2013

 

37

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

17/5/2013

 

38

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

13/5/2013

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

23/5/2013

 

39

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

20/5/2013

Về việc quy định mức chi, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/5/2013

 

40

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND

17/9/2013

Ban hành Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

27/9/2013

 

41

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND

08/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/11/2013

 

42

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND

22/11/2013

Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

02/12/2013

 

43

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND

17/12/2013

Về việc bổ sung quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh

27/12/2013

 

44

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND

19/12/2013

Về việc mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

29/12/2013

 

45

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/12/2013

 

46

Quyết định

65/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước

30/12/2013

 

47

Quyết định

67/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Quy định chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

48

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

49

Quyết định

71/2013/QĐ-UBND

30/12/2013

Ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

50

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

51

Chỉ thị

14/2001/CT-CT.UBBT

21/5/2001

Về việc củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh

21/5/2001

 

52

Chỉ thị

09/2003/CT-UBBT

10/4/2003

Về việc xử lý các khoản nợ của ngân sách cấp xã

20/4/2003

 

Lĩnh vực tài nguyên môi trường

1

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu

08/7/2012

 

2

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025

08/7/2012

 

3

Nghị quyết

50/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

21/12/2013

 

4

Quyết định

242/QĐ/UB-BT

26/3/1994

Về việc Quy định thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế của một số loại cây lâu năm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/3/1994

 

5

Quyết định

243/QĐ/UB-BT

26/3/1994

Về việc Quy định chi tiết thang điểm tiêu chuẩn của các yếu tố trong phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Bình Thuận

26/3/1994

 

6

Quyết định

02/2002/QĐ-CTUBBT

02/01/2002

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạt, chỉnh lý lập bản đồ, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

02/01/2002

 

7

Quyết định

29/2003/QĐ-UBBT

09/5/2003

Về việc quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính

09/5/2003

 

8

Quyết định

35/2005/QĐ-UBND

19/5/2005

Về việc quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và quản lý sử dụng nguồn thu khoáng sản

29/5/2005

 

9

Quyết định

84/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

Về việc thống nhất áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam khu vực Bình Thuận cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh

02/11/2006

 

10

Quyết định

91/2006/QĐ-UBND

23/11/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/12/2006

 

11

Quyết định

93/2006/QĐ-UBND

30/11/2006

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/12/2006

 

12

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/5/2008

 

13

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/01/2009

 

14

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

07/01/2010

Về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2010

 

15

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND

22/6/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/7/2010

 

16

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

01/6/2011

Về việc sửa đổi, vổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh

11/6/2011

 

17

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

14/9/2011

Về việc Quy định cụ thể chế độ ưu đãi thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/9/2011

 

18

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND

23/12/2011

Về quy định kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 trên địa bàn tình Bình Thuận

02/01/2012

 

19

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

28/3/2012

Về việc sửa đổi một số điều của quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND tỉnh

07/4/2012

 

20

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

26/6/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

06/7/2012

 

21

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND

29/10/2012

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với đất và tài sản trên đất do hạn chế khả năng sử dụng thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

08/11/2012

 

22

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND

31/10/2012

Về việc ban hành Quy định về quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định và thu, nộp nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/10/2012

 

23

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND

20/11/2012

Về việc ban hành quy định diện tích đất tối thiểu và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/11/2012

 

24

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND

21/11/2012

Ban hành quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/12/2012

 

25

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

04/01/2013

Ban hành Quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/01/2013

 

26

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

06/5/2013

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

16/5/2013

 

27

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND

05/6/2013

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại GCN và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/6/2013

 

28

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND

20/8/2013

Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/8/2013

 

29

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

30/8/2013

Về việc ban hành Quy định phân công quản lý và bảo vệ mội trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/9/2013

 

30

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND

16/10/2013

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/10/2013

 

31

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND

22/11/2013

Về việc ban hành Quy chế quản quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

02/12/2013

 

32

Quyết định

66/2013/QĐ-UBND

23/12/2013

Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

33

Chỉ thị

03/2002/CT-CT.UBBT

10/02/2002

Về việc chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Thuận

10/02/2002

 

34

Chỉ thị

36/2002/CT-UBBT

05/8/2002

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

05/8/2002

 

35

Chỉ thị

12/2004/CT-UBBT

19/7/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất

19/7/2004

 

36

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

28/8/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/9/2008

 

Lĩnh vực thanh tra, khiếu nai, tố cáo

1

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND

17/4/2007

Về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết tranh chấp; khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận

27/4/2007

 

2

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND

28/7/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận

07/8/2009

 

3

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

08/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

18/3/2011

 

4

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Ban hành quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

09/7/2012

 

5

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Ban hành quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

09/7/2012

 

6

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

25/01/2013

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân

04/02/2013

 

7

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

25/01/2013

Về việc quy định mức trích, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

04/02/2013

 

Lĩnh vực thông tin truyền thông

1

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND

12/10/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc trực tiếp với tàu thuyền đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới

22/10/2006

 

2

Quyết định

82/2006/QĐ-UBND

12/10/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý tần số vô tuyến điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển

22/10/2006

 

3

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND

07/7/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

17/7/2008

 

4

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND

22/8/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận

02/9/2008

 

5

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND

06/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/8/2013

 

6

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

26/01/2011

Về việc việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

05/02/2011

 

Lĩnh vực thuế - phí - lệ phí

1

Nghị quyết

15/2004/NQ/HĐ-VIII

13/12/2004

Về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/01/2005

 

2

Nghị quyết

60/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Nghị quyết về danh mục và mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/7/2007

 

3

Nghị quyết

37/2013/NQ-HĐND

22/7/2013

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/7/2013

 

4

Nghị quyết

52/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

21/12/2013

 

5

Quyết định

33/2002/QĐ-UBBT

17/5/2002

Về việc ban hành bảng giá tính thu lệ phí trước bạ các loại xe 2 bánh gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/5/2002

 

6

Quyết định

62/2002/QĐ-UBBT

15/10/2002

Về việc ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

15/10/2002

 

7

Quyết định

05/2003/QĐ-UBBT

25/02/2003

Về việc ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

25/02/2003

 

8

Quyết định

80/2003/QĐ-UBBT

03/12/2003

Về việc bổ sung, sửa đổi bảng giá xe mô, ô tô các loại để tính thu lệ phí trước bạ

03/12/2003

 

9

Quyết định

16/2005/QĐ-UBBT

01/3/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

01/3/2005

 

10

Quyết định

36/2005/QĐ-UBND

19/5/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

19/5/2005

 

11

Quyết định

58/2005/QĐ-UBND

15/9/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

15/9/2005

 

12

Quyết định

28/2006/QĐ-UBND

14/4/2006

Về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

14/4/2006

 

13

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

09/8/2006

 

14

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND

11/10/2006

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

10/11/2006

 

15

Quyết định

104/2006/QĐ-UBND

21/12/2006

Về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

31/12/2006

 

16

Quyết định

70/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/11/2007

 

17

Quyết định

72/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/11/2007

 

18

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND

19/11/2007

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/11/2007

 

19

Quyết định

91/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/11/2008

 

20

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Về việc quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã Lagi và Cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong

04/4/2009

 

21

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

10/6/2009

Về việc quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

20/6/2009

 

22

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND

20/8/2009

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại cảng Phú Quý, Bình Thuận

30/8/2009

 

23

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

14/5/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng cảng cá tại cảng cá Phan Thiết ban hành kèm theo QĐ số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

24/5/2010

 

24

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

07/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá Lagi - thị xã Lagi và cảng cá Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

22/7/2010

 

25

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND

30/7/2010

Về việc sửa đổi mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/8/2010

 

26

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND

14/10/2010

Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/10/2010

 

27

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

12/9/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Thuận thực hiện

22/9/2011

 

28

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

09/4/2012

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/4/2012

 

29

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND

02/11/2012

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh

11/12/2012

 

30

Quyết định

53/2012/QĐ-UBND

07/12/2012

Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/12/2012

 

31

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

08/3/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

18/3/2013

 

32

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

24/5/2013

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

03/6/2013

 

33

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND

10/9/2013

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/9/2013

 

34

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

30/10/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/11/2013

 

35

Quyết định

68/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tuy Phong quản lý

Chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013

 

36

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/6/2008

 

37

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/6/2008

 

38

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/7/2008

 

39

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/7/2008

 

40

Quyết định

71/2008/QĐ-UBND

25/8/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/9/2008

 

41

Quyết định

92/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng Phí sử dụng cầu, đường bộ Phú Hài, tuyến đường Phan Thiết - Mũi né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

11/10/2008

 

42

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

27/5/2010

Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc bến xe Bình Thuận

06/6/2010

 

43

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

06/3/2012

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/3/2012

 

44

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/11/2009

 

45

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/11/2009

 

46

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

11/5/2007

Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

21/5/2007

 

47

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

07/01/2008

Về việc Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2008

 

48

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

07/01/2008

Về việc quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2008

 

49

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

07/01/2008

Về việc ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2008

 

50

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

07/01/2008

Về việc ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2008

 

51

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

07/01/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2008

 

52

Quyết định

66/2008/QĐ-UBND

11/8/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21/8/2008

 

53

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2010

 

54

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

03/10/2011

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/10/2011

 

55

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND

10/9//2012

Về việc Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/9/2012

 

56

Quyết định

90/2008/QĐ-UBND

20/10/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/10/2008

 

57

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND

13/7/2009

Về việc bổ sung trường hợp miễn thu lệ phí hộ tịch quy định tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

23/7/2009

 

58

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

30/01/2012

Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

09/02/2012

 

59

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND

25/10/2012

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/11/2012

 

60

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

09/5/2013

Về việc bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh

19/5/2013

 

61

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND

06/8/2008

Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí trông, giữ xe đạp, xe môtô, xe gắn máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/8/2008

 

62

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND

25/12/2009

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/12/2009

 

63

Quyết định

55/2012/QĐ-UBND

13/12/2012

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

23/12/2012

 

64

Chỉ thị

39/2002/CT-UBBT

21/8/2002

Về việc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp khi ký giải quyết công việc của công dân và các tổ chức

31/8/2002

 

Lĩnh vực tư pháp

1

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

28/5/2009

Về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng

07/6/2009

 

2

Quyết định

78/2009/QĐ-UBND

09/12/2009

Về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng

19/12/2009

 

3

Quyết định

50/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận

20/12/2010

 

4

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

18/8/2011

Quy định trình tự, thủ tục tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/8/2011

 

5

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Về việc Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/12/2011

 

6

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

20/01/2012

Ban hành Quy chế xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/01/2012

 

7

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

08/6/2012

Về việc quy định định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

18/6/2012

 

8

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

31/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/10/2012

 

9

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

03/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/01/2013

 

10

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

18/3/2013

Về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/3/2013

 

11

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

21/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/8/2013

 

12

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND

09/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận

19/10/2013

 

13

Chỉ thị

38/2000/CT-CT.UBBT

03/8/2000

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

13/8/2000

 

14

Chỉ thị

34/2002/CT-UBBT

15/7/2002

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

15/7/2002

 

15

Chỉ thị

05/2005/CT-UBBT

20/6/2005

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/6/2005

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

24/12/2011

 

2

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

09/7/2012

 

3

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa - huyện Hàm Tân

16/12/2012

 

4

Quyết định

54/1999/QĐ-CTUB-BT

11/8/1999

Về việc đặt tên một số đường phố của thị xã Phan Thiết

11/8/1999

 

5

Quyết định

50/2000/QĐ-CT.UBBT

22/8/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

22/8/2000

 

6

Quyết định

08/2005/QĐ-UBBT

01/02/2005

Về việc ban hành Quy định về tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

15/02/2005

 

7

Quyết định

47/2005/QĐ-UBND

28/7/2005

Về việc công bố logo (biểu tượng) chính thức của tỉnh Bình Thuận

28/7/2005

 

8

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND

16/01/2006

Về việc đặt tên một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Thiết và ở các thị trấn thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh

26/01/2006

 

9

Quyết định

68/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Về việc Quy định chế độ chi thực hiện tạp chí, tờ tin, tập san, nội san bằng giấy và ấn phẩm truyền thông khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

15/11/2007

 

10

Quyết định

69/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Về việc Quy định chế độ chi thực hiện Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận do Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận phát hành

15/11/2007

 

11

Quyết định

53/2008/QĐ-UBND

07/7/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Bình Thuận

17/7/2008

 

12

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

24/01/2009

 

13

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND

30/7/2009

Ban hành quy định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/8/2009

 

14

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011 - 2015

06/11/2012

 

15

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND

26/9/2012

Về việc quy định định mức chi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/10/2012

 

16

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND

17/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận

27/10/2012

 

17

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

04/5/2013

Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao có thành tích cao trên địa bàn tỉnh

14/5/2013

 

18

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

19/11/2013

Ban hành Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/11/2013

 

19

Chỉ thị

23/CT-CTUBBT

29/4/1999

Về tăng cường chỉ đạo thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư

29/4/1999

 

Lĩnh vực y tế

1

Nghị quyết

52/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Nghị quyết về chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám Đa khoa khu vực

21/12/2006

 

2

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

24/12/2011

 

3

Nghị quyết

34/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

16/12/2012

 

4

Quyết định

65/1999/QĐ-CTUB-BT

06/9/1999

Đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học Dân tộc Bình Thuận

06/9/1999

 

5

Quyết định

94/1999/QĐ-CTUB-BT

08/11/1999

Về việc Quy định mức thu, phân phối và sử dụng tiền thu từ dịch vụ điều trị bệnh bằng máy châm cứu laser bán dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

08/11/1999

 

6

Quyết định

107/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Về việc Quy định chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám Đa khoa khu vực

07/01/2007

 

7

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND

24/7/2007

Về việc ban hành Quy định một số chế độ trợ cấp thực hiện công tác dân số từ nguồn ngân sách Nhà nước

03/8/2007

 

8

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

22/5/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận

01/6/2009

 

9

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

16/7/2012

Về việc quy định chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

26/7/2012

 

10

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND

25/12/2012

Ban hành giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/4/2012

 

11

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND

31/7/2013

Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh

10/8/2013

 

12

Chỉ thị

35/2000/CT-CT.UBBT

17/7/2000

Về việc đẩy mạnh công tác y tế trường học

17/7/2000

 

Tổng số: 442 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH THUẬN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2009 - 2013
(Kèm theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Tên loại văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. Lĩnh vực an ninh trật tự

1

Kỳ họp thứ 7

Nghị quyết

23/10/1993

Nghị quyết về công tác thi hành án dân sự

Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 27/6/2008 của Thường trực HĐND tỉnh

27/6/2008

2

Kỳ họp thứ 7

Nghị quyết

08/02/1997

Nghị quyết về phòng chống tham nhũng và buôn lậu

Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 27/6/2008 của Thường trực HĐND tỉnh

27/6/2008

3

Kỳ họp thứ 11

Nghị quyết

23/7/1999

Nghị quyết về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy

Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 27/6/2008 của Thường trực HĐND tỉnh

27/6/2008

4

21/2001/NQ/HĐ-VII

Nghị quyết

17/01/2001

Về thu quỹ quốc phòng an ninh

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 09/01/2012 của Thường trực HĐND tỉnh

25/7/2011

5

68/2003/NQ/HĐ-VII

Nghị quyết

10/12/2003

Về điều chỉnh tỷ lệ trích nguồn thu quỹ quốc phòng - an ninh

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 09/01/2012 của Thường trực HĐND tỉnh

25/7/2011

6

17/1999/QĐ-CTUB-BT

Quyết định

01/4/1999

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

30/12/2011

7

37/2003/QĐ-UBBT

Quyết định

26/5/2003

Về việc thành lập Lực lượng thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

8

52/2004/QĐ-UBBT

Quyết định

05/7/2004

Ban hành Quy chế quản lý an toàn trật tự hàng hải tại Cảng Phú Quý, Cảng vận tải Phan Thiết và Cảng cá Phan Thiết