Quyết định 05/2006/QĐ-UBND

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 11 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XE CÔNG NÔNG THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ban hành ngày 29/6/2001;

Theo đè nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình thuận tại văn bản số 2203/TTr-SGTVT ngày 05/12/2005 về việc ban hành quy định về quản lý công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Những quy định trước đây trái với quy định kèm theo Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ XE CÔNG NÔNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định cụ thể điều kiện, thời gian, phạm vi và thời hạn hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, cá nhân tham gia sử dụng, sản xuất liên quan đến hoạt động của xe công nông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

3. Các loại xe tự chế, tự lắp ráp có công suất động cơ lớn hơn 18 mã lực hoặc động cơ có từ 2 xy lanh trở lên không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe công nông bao gồm xe vận chuyển nhỏ và xe máy kéo nhỏ.

2. Xe vận chuyển nhỏ là xe có động cơ một xy lanh có công suất cực đại nhỏ hơn 18 mã lực.

3. Cơ sở sản xuất bao gồm các garage sửa chữa ôtô, xưởng cơ khí, tổ hợp sản xuất & sửa chữa nông cụ...

Chương II

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG XE CÔNG NÔNG

Điều 3. Điều kiện hoạt động

Xe công nông tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo những quy định của Luật Giao thông đường bộ : xe phải có đăng ký biển số, phải được kiểm tra định kỳ chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, người điều khiển phải có giấy phép lái xe.

Điều 4. Phạm vi, thời gian và thời hạn hoạt động

1. Cấm xe công nông hoạt động trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

2. Cấm xe công nông hoạt động ở khu vực nội thành Thành phố Phan Thiết kể từ ngày 15/01/2006.

3. Đối với các tuyến đường có mật độ giao thông cao nhưng chưa có điều kiện phân luồng sang tuyến khác thì UBND các Huyện, Thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương, quy định phạm vi, thời gian cụ thể cho phép xe công nông hoạt động để tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và ít ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

4. Đối với các xe đã được cấp đăng ký, thời hạn tối đa được tham gia giao thông đến ngày 30/9/2007.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 5. Sở Giao thông Vận tải

1.Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe công nông để lập biên bản kiểm tra, chứng nhận xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe công nông:

a) Đối với người điều khiển xe máy kéo nhỏ có trọng tải dưới 1000 kG: tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 theo đúng quy định hiện hành.

b) Đối với người điều khiển xe công nông ( trừ máy kéo nhỏ) : tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Công an Tỉnh

1. Tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe công nông đã sản xuất trước ngày 31/12/2004, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

2. Tổ chức đăng ký cấp biển số cho xe máy kéo nhỏ được sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu sau ngày 31/12/2004 áp dụng theo thông tư số 01/2002/TT-BCA (C11) ngày 04/01/2002 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

3. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm của xe công nông và người điều khiển theo quy định hiện hành.

Điều 7. UBND các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết

Chỉ đạo các cơ quan, Phòng, Ban ở địa phương tổ chức thực hiện tốt các việc sau:

1. Đình chỉ việc sản xuất, lắp ráp xe công nông. Hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở sản xuất chuyển sang sản xuất các sản phẩm phù hợp khác.

2. Thống kê, lập danh sách xe công nông trên địa bàn mình quản lý, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để làm thủ tục cấp đăng ký, cấp biển số theo quy định.

3. Tổ chức các tuyến đường gom, đường dân sinh để hạn chế, tiến tới cấm xe công nông hoạt động trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

4. Tổ chức lắp đặt biển báo cấm xe công nông hoạt động trên các tuyến đường nội huyện, nội thị, nội thành, đường giao thông có mật độ giao thông cao.

5. Tuyên truyền, vận động chủ phương tiện các cơ sở sản xuất và nhân dân địa phương thực hiện các quy định về quản lý xe công nông.

6. Kiểm tra, xử lý các vi phạm của cơ sở sản xuất, chủ xe và người điều khiển xe công nông theo quy định hiện hành.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Hình thức xử lý

1. Các xe công nông khi tham gia giao thông nếu vi phạm các Ðiều 3, Ðiều 4 của Quy định này thì bị xử phạt theo Nghị định số 152/2005/NÐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Các cơ sở sản suất nếu vi phạm việc sản xuất lắp láp xe công nông sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Sở Giao thông vận Tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết có trách nhiệm phổ biến quy định này đến các chủ phương tiện, cơ sở sản xuất và nhân dân địa phương để thực hiện.

Điều 10. Các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công Nghiệp, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Văn hoá thông tin, Ban An toàn giao thông Tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết tổ chức thực hiện tốt quy định này.

Điều 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp hỗ trợ các ngành liên quan và UBND các địa phương trong tuyên tuyền vận động chủ phương tiện và nhân dân địa phương thực hiện nghiêm Qui định quản lý hoạt động xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung thì Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiến nghị bằng văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2006
Ngày hiệu lực21/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản gốc Quyết định 05/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận