Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định 270/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2008

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 21 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 116 văn bản (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRƯỚC 30/6/2008 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

I. QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

STT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

Ngày tháng năm hết liệu lực

01

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Quy định thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế của một số loại cây lâu năm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

242/QĐ/UB-BT

26/3/1994

Đề nghị bãi bỏ vì nội dung không còn phù hợp với Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đề nghị bãi bỏ

02

Quyết định

UBND tỉnh

V/v quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

1909/QĐ/UB-BT

28/9/1996

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UBBT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

07/3/2008

03

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Quy định giá bán nước của hệ thống cấp nước xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình

13/1998/QĐ-CTUB-BT

23/3/1998

Được thay thế bằng Quyết định số 306/QĐ-UBBT ngày 10/02/2003 về việc điều chỉnh giảm giá bán nước máy sinh hoạt của hệ thống cấp nước máy xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình

10/02/2003

04

Quyết định

Chủ tịch UBND

V/v Quy định mức thu và sử dụng nguồn thu đối với các đơn vị HCSN có thu dịch vụ

22/1998/QĐ-CTUB-BT

19/5/1998

Đề nghị bãi bỏ, thực hiện theo quy định của trung ương

Đề nghị bãi bỏ

05

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định giá tính thuế đối với một số tài nguyên khai thác để đưa vào chu trình sản xuất tiếp theo

50/1999/QĐ-CTUB-BT

29/7/1999

Được thay thế bằng Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên và các loại thuế khác đối với khoáng sản khai thác tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.

11/4/2008

06

Quyết định

Chủ tịch UBND

V/v Tiếp nhận và tổ chức lại Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận thành Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính vật giá

76/1999/QĐ-CTUB-BT

01/10/1999

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành, tên gọi Sở Tài chính Vật giá không còn phù hợp

Đề nghị bãi bõ

07

Quyết định

UBND tỉnh

V/v thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bình Thuận

90/1999/QĐ-CTUB-BT

04/11/1999

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Quyết định 174/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cỗ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đề nghị bãi bõ

08

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc quy định một số chế độ thu, chi trong ngành giáo dục đào tạo

04/2000/QĐ/CT-UBBT

17/01/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

19/10/2008

09

Quyết định

UBND tỉnh

V/v quy định giá thu đối với dịch vụ chính ngừa, phân phối, sử dụng tiền phí, lệ phí y tế dự phòng; phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Thuận

28/2000/QĐ-CT.UBBT

28/6/2000

Được bãi bỏ bằng quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2000/QĐ-UBND

15/9/2008

10

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

54/2000/QĐ-CT.UBBT

28/11/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

23/11/2007

11

Quyết định

UBND tỉnh

Sửa đổi mức thu và phân phối nguồn thu từ hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Trung tâm văn hoá – thông tin

25/2001/QĐ-CT.UBBT

19/4/2001

Nhà hát Trung tâm văn hóa thông tin đã ngừng hoạt động, đối tượng điều chỉnh không còn

Đề nghị bãi bỏ

12

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Điều chỉnh tiền thuê đất, mức thu phí sử dụng hạ tầng đối với dự án đầu tư và khu công nghiệp Phan Thiết

71/2001/QĐ-UBBT

07/11/2001

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, nội dung thu tiền thuê đất, thuê mặt nước không còn phù hợp thực tế

Đề nghị bãi bỏ

13

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành Quy định tạm thời giá bán các loại biểu mẫu sổ sách về quản lý, đăng ký hộ tịch

01/2002/QĐ-CTUBBT

02/01/2002

Bãi bỏ theo nội dung Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 V/v Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/10/2008

14

Quyết định

Chủ tịch UBND

V/v Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về đo đạt, chỉnh lý lập bản đồ, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

02/2002/QĐ-CTUBBT

02/01/2002

02 căn cứ pháp lý hết hiệu lực pháp luật.

Ngày 06/8/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đề nghị bãi bỏ

15

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành bảng giá tính thu lệ phí trước bạ các loại xe 2 bánh gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

33/2002/ QĐ-UBBT

17/5/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

16

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành hệ số vị trí giá đất khu Công nghiệp Phan Thiết

36/2002/ QĐ-UBBT

22/5/2002

Nội dung không phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Đề nghị bãi bỏ

17

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án "Y, Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi

38/2002/QĐ-CT.UBBT

24/5/2002

Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định là 24 tháng (02 năm) đã hoàn thành vào cuối năm 2004

Đề nghị bãi bỏ

18

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành bản quy định về quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

39/2002/QĐ-UBBT

29/5/2002

Được thay thế bằng quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 về việc ban hành quy định quản lý dự án đầu tư và xây dựng bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước

10/02/2008

18

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sỹ tham gia dự án “Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi”

41/2002/ QĐ-UBBT

12/6/2002

Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định là 24 tháng (02 năm) đã hoàn thành vào cuối năm 2004

Đề nghị bãi bỏ

20

Quyết định

UBND tỉnh

V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2002 – 2005.

54/2002/ QĐ-UBBT

27/8/2002

Thời gian thực hiện đã hết

Đề nghị bãi bỏ

21

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Quy định mức thu chụp CT scanner và phân phối sử dụng nguồn thu để hoàn trả vốn vay của Bệnh viện đa khoa của tỉnh Bình Thuận.

57/2002/ QĐ-UBBT

05/9/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/8/2008

22

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ làm việc tại Trường giáo dục dạy nghề.

61/2002/ QĐ-UBBT

14/10/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm giáo dục, lao động, xã hội tỉnh

29/02/2008

23

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

62/2002/ QĐ-UBBT

15/10/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBNDngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

24

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

05/2003/QĐ-UBBT

25/02/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBNDngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

25

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá phân loại, hoạt động của chính quyền xã, phường, thị trấn

12/2003/QĐ-UBBT

28/02/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn hàng năm

06/10/2008

26

Quyết định

UBND tỉnh

Về Chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/2003/QĐ-UBBT

29/4/2003

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

19/7/2008

27

Quyết định

UBND tỉnh

Sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

34/2003/QĐ-UBBT

15/5/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 ban hành quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

23/3/2008

28

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành quy định về thu phí chợ Phan thiết

36/2003/QĐ-UBBT

19/5/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/11/2008

29

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ 2003 – 2007

48/2003/QĐ-UBBT

11/7/2003

Hết thời gian thực hiện

01/01/2008

30

Quyết định

UBND tỉnh

Sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông phân cấp cho Chủ tịch, trưởng Công an xã, phường, thị trấn

64/2003/QĐ-UBBT

03/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 ban hành quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng công an cấp xã xửa phạt theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

06/4/2008

31

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

67/2003/QĐ-UBBT

14/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 ban hành quy chế ph quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh

07/3/2008

32

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

69/2003/QĐ-UBBT

24/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, ô tô trên địa bàn tỉnh

16/8/2008

33

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ phương tiện giao thông tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

73/2003/QĐ-UBBT

30/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, ô tô trên địa bàn tỉnh

16/8/2008

34

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí dự thi, dự tuyển đối với các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cơ sở giáo dục Phổ thông trung học thuộc tỉnh quản lý

75/2003/QĐ-UBBT

30/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/9/2008

35

Quyết định

UBND tỉnh

Sửa đổi mức thu phí thẩm định hồ sơ giao đất cho thuê đất

76/2003/QĐ-UBBT

05/11/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 ban hành quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

15/11/2007

36

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành quy chế quản lý xử lý tài sản tịch thu và tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước

77/2003/QĐ-UBBT

10/11/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/2/2008 ban hành quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước.

02/3/2008

37

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành Quy định khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế

79/2003/QĐ-UBBT

03/12/2003

Đề nghị bãi bỏ vì hiện nay Cục thuế áp dụng khen thưởng theo quy định của Tổng cục thuế, thực hiện theo văn bản số 4001/TCT-TTTĐ ngày 22/10/2008 về việc hướng dẫn khen thưởng người nộp thuế năm 2008

Đề nghị bãi bỏ

38

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Bổ sung, sửa đổi bảng giá xe mô, ô tô các loại để tính thu lệ phí trước bạ

80/2003/QĐ-UBBT

03/12/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

39

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh

81/2003/ QĐ-UBBT

08/12/2003

Được thay thế bằng quyết định 2588/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 Về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

29/9/2008

40

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành “Quy định tổ chức họp báo giữa UBND tỉnh Bình Thuận với một số cơ quan thống tấn báo chí TW, đại phương ngoài tỉnh và của tỉnh Bình Thuận”

09/2004/QĐ-UBBT

25/02/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận

02/9/2008

41

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

20/2004/QĐ-UBBT

27/02/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/3/2008

42

Quyết định

UBND tỉnh

V/v ban hành chương trình phát triển hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tre, lá, gỗ và gốc cây giai đoạn 2004-2010 tỉnh Bình Thuận

30/2004/QĐ-UBBT

16/4/2004

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình phát triển hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tre, lá, gỗ và gốc gỗ giai đoạn 2004 - 2010 tỉnh Bình Thuận

08/5/2008

43

Quyết định

UBND tỉnh

Điều chỉnh hệ số giá đất của vị trí 4 tại khu công nghiệp Phan Thiết được phê duyệt tại Quyết định số 36/2002/QĐ-UBBT ngày 22/5/2002

41/2004/QĐ-UBBT

20/5/2004

Nội dung không phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Đề nghị

bãi bỏ

44

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đông Xuân An

44/2004/ QĐ-UBBT

04/6/2004

Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh đã thực hiện xong.

Đề nghị bãi bỏ

45

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

55/2004/QĐ-UBBT

14/7/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 về việc ban hành quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/02/2008

46

Quyết định

UBND tỉnh

V/v Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44/2004/QĐ-UBBT ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đông Xuân An

62/2004/ QĐ-UBBT

17/8/2004

Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh đã thực hiện xong.

Đề nghị bãi bỏ

47

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành quy chế quản lý việc mua sắm, sửa chữa và xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

68/2004/QĐ-UBBT

10/9/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 về việc ban hành quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/3/2008

48

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định mức thu, chế độ nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng cầu đường bộ phú hài, tuyến đường Phan Thiết – Mũi Né - tỉnh Bình Thuận.

12/2005/QĐ-UBBT

03/02/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu, đường bộ phú hài, tuyến đường Phan Thiết – Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

10/11/2008

49

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

16/2005/QĐ-UBBT

01/3/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

50

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

19/2005/QĐ-UBBT

15/3/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 V/v Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/9/2008

51

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về Phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

20/2005/QĐ-UBBT

17/3/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh

15/11/2007

52

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Bình Thuận.

27/2005/QĐ-UBBT

04/4/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

04/10/2007

53

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

33/2005/QĐ-UBND

12/5/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/7/2008

54

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

36/2005/QĐ-UBND

19/5/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

55

Quyết định

UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý việc mua sắm, sửa chữa và xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 68/2004/QĐ-UBBT ngày 10/9/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

42/2005/QĐ-UBND

24/6/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 về việc ban hành quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

02/3/2008

56

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về khung mức thu và quản lý sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

43/2005/QĐ-UBND

05/7/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 Về việc quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/9/2008

57

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc Quy định chế độ kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

56/2005/QĐ-UBND

08/9/2005

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 15/7/2008

15/7/2008

58

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

58/2005/QĐ-UBND

15/9/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

59

UBND tỉnh

V/v: Quy định trách nhiệm đóng góp đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

59/2005/QĐ-UBND

20/9/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 Về việc quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm

13/10/2008

60

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

60/2005/QĐ-UBND

27/9/2005

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh

27/9/2007

61

Quyết định

UBND tỉnh

Điều chỉnh Mục 2, biểu mệnh giá thu phí sử dụng cầu, đường bộ phú hài đối với các xe taxi của các doanh nghiệp taxi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bàn hành kèm theo Quyết định 12/2005/QĐ-UBBT ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận.

63/2005/QĐ-UBND

06/10/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu, đường bộ phú hài, tuyến đường Phan Thiết – Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

10/11/2008

62

Quyết định

UBND tỉnh

Điều chỉnh Khoản 3 Điều 32 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-UBBT ngày 04/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

65/2005/QĐ-UBND

10/10/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

04/10/2007

63

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.

67/2005/QĐ-UBND

13/10/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 Về việc quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm

13/10/2008

64

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc Điều chỉnh, bổ sung Điều 7, Quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở, giải quyết đất ở người có công cách mạng cải thiện nhà ở tại tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBBT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh

72/2005/QĐ-UBND

17/8/2005

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UBBT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

07/3/2008

65

Quyết định

UBND tỉnh

V/v ban hành Quy định “Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận ”

74/2005/QĐ-UBND

14/11/2005

Ngày 24/9/2007 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND về quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” có nội dung thay thế QĐ 74/2005 Khoản 3, Điều 7, Quyết định 74 về Hội đồng tuyển chọn không phù hợp với Nghị định 121/2005/NĐ-CP hướng dẫn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật TĐKT

Đề nghị bãi bỏ

66

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

84/2005/QĐ-UBND

15/12/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 93/2008/QĐ-UBNDngày 31/10/2008 về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/10/2008

67

Quyết định

UBND tỉnh

V/v: Sửa đổi Điều 4. Quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ban hành kem theo Quyết định dố 21/2002/QĐ-CTUBBT ngày 08/3/2002 của UBND tỉnh

85/2005/QĐ-UBND

16/12/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản.

12/7/2007

68

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cơ quan cấp tỉnh, huyện.

02/2006/QĐ-UBND

10/01/2006

Thay thế bằng quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 ban hành quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh.

19/5/2008

69

Quyết định

UBND Tỉnh

Về việc Quy định mức thu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

03/2006/QĐ-UBND

11-01-2006

Thay thế bằng quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

18/10/2008

70

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

05/2006/QĐ-UBND

11/01/2006

Hết hiệu lực bằng Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 09/7/2007 về việc cấm xe công nông lưu hành kể từ ngày 01/01/2008

01/01/2008

71

Quyết định

UBND tỉnh

Điều chỉnh khung mức thu phí chợ Phan Thiết ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-UBBT ngày 19/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

08/2006/QĐ-UBND

17/01/2006

Được thay thế bằng Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/11/2008

72

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

14/2006/QĐ-UBND

25/01/2006

Hết hiệu lực bằng Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 09/7/2007 về việc cấm xe công nông lưu hành kể từ ngày 01/01/2008

01/01/2008

73

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

28/2006/QĐ-UBND

14-4-2006

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

74

Quyết định

UBND tỉnh

Ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

33/2006/QĐ-UBND

21/4/2006

Được thay thế bằng quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 02/01/2008 ban hành quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

12/01/2008

75

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng.

36/2006/QĐ-UBND

08-5-2006

Được thay thế bằng quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng

23/5/2008

76

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định khung mức thu và quản lý, sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

46/2006/QĐ-UBND

05/6/2006

Được thay thế bằng Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/11/2008

77

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

48/2006/QĐ-UBND

13-6-2006

Hết hiệu lực bằng khoản 2, mục IV, Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

10/8/2007

78

Quyết định

UBND tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung quy định mức thu và định mức thu phí dự thi, dự tuyển quy định tại Quyết định số 75/2003/QĐ-UBBT ngày 31/10/2003, Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận.

50/2006/QĐ-UBND

22/6/2006

Được thay thế bằng Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/9/2008

79

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

65/2006/QĐ-UBND

09-8-2006

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

80

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh điểm d, khoản 2, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh.

66/2006/QĐ-UBND

15-8-2006

Được thay thế bằng quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 02/01/2008 ban hành quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

12/01/2008

81

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy tại Cảng Phú Quý, Cảng vận tải Phan Thiết và Cảng cá Phan Thiết.

72/2006/QĐ-UBND

01-9-2006

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh

02/7/2007

82

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

80/2006/QĐ-UBND

11-10-2006

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

83

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố.

87/2006/QĐ-UBND

20-11-2006

Được thay thế bằng quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởngtăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố

05/02/2008

84

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc bỗ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

104/2006/QĐ-UBND

21-12-2006

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2008

85

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.

105/2006/QĐ-UBND

22-12-2006

Được thay thế bằng quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 20/01/2008 về việc ban hành quy định giá đất tại tỉnh Bình Thuận

30/01/2008

86

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành các bộ đơn giá đo đạc địa chính (lập lưới, đo đạc bản đồ và chỉnh lý bản đồ) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/2007/QĐ-UBND

12-02-2007

Được thay thế bằng quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 về việc ban hành bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2008

87

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận.

27/2007/QĐ-UBND

31/5/2007

Được thay thế bằng quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 V/v Ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau; thăm bệnh; viếng cán bộ khi từ trần; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

18/9/2008

88

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 4 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 5 Chương II; Điều 6, Điều 7 Chương III và Điều 8 Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh.

35/2007/QĐ-UBND

10-7-2007

Được thay thế bằng Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/10/2008

89

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

86/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Được thay thế bằng quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23/3/2008

90

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh khoản 2, điều 13, chương IV của quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viềng cán bộ từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho càn bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 31/05/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận.

40/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Được thay thế bằng quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 V/v Ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau; thăm bệnh; viếng cán bộ khi từ trần; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

18/9/2008

 

II. QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

Stt

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số văn bản/ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

Ngày tháng năm hết liệu lực

01

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

3432/QĐ-CT.UBBT, ngày 28/9/2005

Thay thế bằng Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

17/7/2008

02

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Bình Thuận

2789/QĐ-CT.UBND, ngày 01/8/2005

Thay thế bằng Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

17/7/2008

03

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận

2594/QĐ/CT.UBND, ngày 05/7/2005

Thay thế bằng Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

17/7/2008

04

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thủy sản Bình Thuận

3934/QĐ-UBND, ngày 21/11/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

26/9/2008

05

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy công chức và mối quan hệ công tác của Sở Công nghiệp Bình Thuận

1355/2004/QĐ-CTUBBT ngày 05/4/2004

Được thay thế bằng Quyết định số Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/08

31/7/2008

06

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Thương mại tỉnh Bình Thuận

2593/QĐ-CT.UBBT, ngày 05/7/2005

Được thay thế bằng Quyết định số Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/08

31/7/2008

07

Quyết định

UBND tỉnh

Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận

1239/QĐ-CT.UBBT, ngày 19/5/2005

Được thay thế bằng Quyết định số Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/08

31/7/2008

08

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình Thuận

470/QĐ-CT.UBBT, ngày 28/02/2005

Thay thế bằng Quyết định 52/2008/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

17/7/2008

09

Quyết định

UBND tỉnh

Thành lập quỹ đầu tư và phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận

1713/QĐ-CT.UBBT, ngày 27/6/2005

Đối tượng áp dụng không còn

 

10

Quyết định

UBND tỉnh

Thành lập Ban đền bù giải toả chuẩn bị mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Thuận

76/2002/QĐ/UBBT, ngày 20/12/2002

Đối tượng áp dụng không còn

 

11

Quyết định

UBND tỉnh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tiếp công dân (sữa đồi) thuộc Văn phòng HĐND&UBND tỉnh Bình Thuận

65/2001/QĐ/CT.UBBT, ngày 05/10/2001

Thay thế bằng Quyết định 2754/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 ban hành quy chế hoạt động của Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

03/10/2007

12

Quyết định

UBND tỉnh

Tổ chức lại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh.

31/2001/QĐ/CT.UBBT, ngày 29/5/2001

Chính phủ ban hành Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

13

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận

1299/QĐ/UB-BT, ngày 31/8/1995

Ban Tôn giáo đã sát nhập Sở Nội vụ theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ

26/9/2008

14

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

463/QĐ-UBBT, ngày 05/3/1997

Được thay thế bằng Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

26/9/2008

15

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở, cơ quan ngang sở thuộc UBND tỉnh Bình Thuận

623/QĐ/UB-BT, ngày 28/4/1995

Nội dung Quyết định đã được thay thế bỡi Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

26/7/2007

16

Quyết định

UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ

2668/QĐ-CTUBBT, ngày 15/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận

24/11/2008

17

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

2231/QĐ-CT.UBBT, 26/5/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

26/9/2008

18

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.

25/2007/QĐ-UBND 28-5-2007

Được thay thế bằng Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội BT

23/11/2008

19

Quyết định

UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận.

46/2007/QĐ-UBND 13/9/2007

Được thay thế bằng Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ

26/9/2008

 

 III. CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRƯỚC 30/6/2008 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

Stt

Hình thức và thẩm quyền ban hành

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

Ngày tháng năm hết liệu lực

01

Chủ tịch UBND

V/v Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

38/2000/CT-CT.UBBT

03/8/2000

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/4/2007 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

06/4/2007

02

Chỉ thị UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

05/2001/CT-CTUBBT

20/3/2001

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vì Nghị định số 75/2000/NĐ-CP mà Chỉ thị triển khai thực hiện đã được thay thế bằng Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

28/5/2007

03

Chỉ thị UBND tỉnh

V/v Chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Thuận

03/2002/CT-CT.UBBT

10/02/2002

Nội dung văn bản đã được điều chỉnh, thay thế tại Chỉ thị 08/2005/CT-UBND ngày 04/10/2005 về việc triển khai Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/10/2005

04

Chỉ thị UBND

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

34/2002/CT-UBBT

15/7/2002

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 03/5/2008 Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

03/5/2008

05

Chỉ thị UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông trong địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/2003/CT-UBBT

22/01/2003

Nghị quyết 13/2002/NQ-CP đã được thay thế bỡi Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

09/6/2007

08

Chỉ thị UBND tỉnh

V/v Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất

12/2004/CT-UBBT

19/7/2004

Nội dung văn bản đã được điều chỉnh, thay thế tại Chỉ thị 01/2008/CT-UBND ngày 28/8/2008 về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xã nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

07/9/2008

09

Chỉ thị UBND tỉnh

Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

05/2006/CT-UBND

22-6-2006

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 15/10/2008 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/10/2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2009
Ngày hiệu lực21/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu270/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành21/01/2009
       Ngày hiệu lực21/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận

           • 21/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực