Quyết định 72/2005/QĐ-UBND

Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở ban hành kèm theo Quyết định 1909 QĐ/UB-BT tỉnh Bình Thuận

Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND bãi bỏ hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2005/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 04 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 7, QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TẠI TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1909 QĐ/UB-BT NGÀY 28/9/1996 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 593/HĐND-KTNS ngày 24/10/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh giá đất để hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và bổ sung quy định về diện tích, giá đất trong chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở cho hộ nghèo

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 7, Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1909 QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND Tỉnh, cụ thể như sau:

- Trong Điều 7, Quy định bàn hành kèm theo Quyết định 1909 QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996, ghi: “Giá đất để tính hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo giá chuẩn do UBND Tỉnh quyết định theo từng thời kỳ, nhưng đối đa không quá 350.000 đồng/m2.”

- Điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này: “Giá đất để tính hỗ trợ tiền sử dụng đất là giá đất ở do UBND Tỉnh quy định tại từng thời điểm, nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng/m2. Riêng những hộ được tính nộp tiền đất theo giá đất của UBND Tỉnh quy định trước ngày 01/01/2005 thì vẫn thực hiện mức hỗ trợ tối đa là 350.000 đồng/m2 theo Quyết định số 1909 QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Các Đoàn thể;
- Ban Kinh tế Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo Bình Thuận;
- Lưu VT, ĐTQH, KT, NC, TH, Bình (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2005/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 72/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/11/2005
Ngày hiệu lực 14/11/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/12/2008
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 72/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành 04/11/2005
Ngày hiệu lực 14/11/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/12/2008
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2005/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở Bình Thuận