Quyết định 3623/QĐ-UBND

Quyết định 3623/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3623/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận đến 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3623/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2014 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2014 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3623/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Tình trạng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

16/2007/QĐ-UBND

05/4/2007

Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007- 2013

Phần A; Khoản 1 Mục II phần B; Khoản 1 Mục V phần B; Khoản 1, 2 Mục VI phần B; Khoản 2 Mục VIII phần B; Khoản 1 Mục X phần B

Do được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

31/10/2013

2

62/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận

Khoản 3 Điều 6 Quy chế

Do được sửa đổi bởi Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 03/12/2013

13/12/2013

3

50/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận

Khoản 1 Điều 1, Khoản 7 Điều 2, Khoản 18 Điều 2, Điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định

Do được sửa đổi bởi Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

19/10/2013

4

06/2011/QĐ-UBND

07/4/2011

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận

Điều 3, Điều 6 Quy định

Do bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

11/8/2014

5

31/2011/QĐ-UBND

31/10/2011

Ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015

Tiết a, b, c Điểm 4 Mục III Chương trình kèm theo Quyết định

Do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

05/01/2014

6

03/2012/QĐ-UBND

20/01/2012

Ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 12, 15, 16 của Quy chế kèm theo Quyết định

Do được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014

16/01/2014

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2014 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3623/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

63/1998/
QĐ-CTUB-BT

04/9/1998

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

2

93/1998/
QĐ-CTUB-BT

14/11/1998

Ban hành Quy định về hoạt động và bảo vệ nghề chà tại vùng biển Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

3

76/1999/
QĐ-CTUB-BT

01/10/1999

V/v tiếp nhận và tổ chức lại Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận thành Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính vật giá

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

4

101/1999/
QĐ-CTUB-BT

08/12/1999

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cứu trợ xã hội tỉnh

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

5

25/2001/
QĐ-CT.UBBT

19/4/2001

Sửa đổi mức thu và phân phối nguồn thu từ hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

6

39/2001/
QĐ-CT.UBBT

13/7/2001

V/v ban hành Quy chế quản lý việc đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

7

71/2001/
QĐ-UBBT

07/11/2001

V/v điều chỉnh tiền thuê đất, mức thu phí sử dụng hạ tầng đối với dự án đầu tư và khu công nghiệp Phan Thiết

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

8

21/2002/
QĐ-CT.UBBT

08/3/2002

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn NSNN

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

9

36/2002/
QĐ-CT.UBBT

22/5/2002

Ban hành hệ số vị trí giá đất khu công nghiệp Phan Thiết

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

10

38/2002/
QĐ-CT.UBBT

24/5/2002

V/v một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án “Y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi”

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

11

41/2002/
QĐ-UBBT

12/6/2002

V/v điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sỹ tham gia dự án “Y, sác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi”

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

12

42/2002/
QĐ-UBBT

12/6/2002

Ban hành Chiến lược dân số Bình Thuận đến năm 2010

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

13

54/2002/
QĐ-UBBT

27/8/2002

V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2002-2005

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

14

29/2003/
QĐ-UBBT

09/5/2003

V/v quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đo đạc bản đồ địa chính (hệ tọa độ giả định) và lập hồ sơ địa chính

Thay thế bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

13/9/2014

15

31/2003/
QĐ-UBBT

13/5/2003

V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

16

37/2003/
QĐ-UBBT

26/5/2003

V/v thành lập Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

17

50/2003/
QĐ-UBBT

01/8/2003

Ban hành chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003-2010

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

18

52/2003/
QĐ-UBBT

12/8/2003

Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị có nếp sống văn minh”

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

19

79/2003/
QĐ-UBBT

03/12/2003

V/v ban hành Quy định khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

20

01/2004/
QĐ-UBBT

06/01/2004

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

21

26/2004/
QĐ-UBBT

31/3/2004

V/v quy định mức thu hoàn lại giá trị rừng trồng của chủ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

22

41/2004/
QĐ-UBBT

20/5/2004

Điều chỉnh hệ số giá đất vị trí 4 tại KCN Phan Thiết được phê duyệt tại QĐ số 36/2002/QĐ-UBBT ngày 22/5/2002

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

23

44/2004/
QĐ-UBBT

04/6/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đông Xuân An

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

24

53/2004/
QĐ-UBBT

05/7/2004

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi

Bãi bỏ tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

28/5/2014

25

62/2004/
QĐ-UBBT

17/8/2004

V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44/2004/QĐ-UBBT ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đông Xuân An

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

26

21/2005/
QĐ-UBBT

21/3/2005

Quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn kinh tế đảo Phú Quý - tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

27

26/2005/
QĐ-UBBT

31/3/2005

Về việc công nhận xã nghèo, xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

28

52/2005/
QĐ-UBND

31/8/2005

V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trong các đô thị

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

29

74/2005/
QĐ-UBND

14/11/2005

V/v ban hành Quy định “Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận”

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

30

78/2005/
QĐ-UBND

23/11/2005

Ban hành Quy định loại đường phố, vị trí đất làm căn cứ tính thuế sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

31

05/2006/
QĐ-UBND

11/01/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

32

14/2006/
QĐ-UBND

25/01/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

33

27/2006/
QĐ-UBND

12/4/2006

Về việc Quy định chế độ đối với các chức danh Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

Thay thế bởi Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

02/12/2013

34

41/2006/
QĐ-UBND

25/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

35

47/2006/
QĐ-UBND

13/6/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

36

61/2006/
QĐ-UBND

21/7/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, đánh giá đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

37

75/2006/
QĐ-UBND

18/9/2006

Bãi bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

38

18/2007/
QĐ-UBND

17/4/2007

Về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết tranh chấp; khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 08/4/2014

08/4/2014

39

20/2007/
QĐ-UBND

04/5/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2002/QĐ-UBBT ngày 22/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách, chế độ và đơn giá để đền bù thực hiện các dự án du lịch tại tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

40

42/2007/
QĐ-UBND

14/8/2007

Về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

41

84/2007/
QĐ-UBND

31/12/2007

Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

42

25/2008/
QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

09/6/2014

43

26/2008/
QĐ-UBND

13/3/2008

Về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

25/5/2014

44

29/2008/
QĐ-UBND

20/3/2008

Về việc ban hành Quy định về chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài” của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013

Thay thế bởi Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

31/10/2013

45

31/2008/
QĐ-UBND

27/3/2008

Về việc chuyển giao Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận làm chủ đầu tư Dự án đầu tư Trường Trung học Y tế Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

46

32/2008/
QĐ-UBND

26/3/2008

Ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng Công an cấp xã xử phạt theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

25/5/2014

47

63/2008/
QĐ-UBND

06/8/2008

V/v Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí trông, giữ xe đạp, xe môtô, xe gắn máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

23/8/2014

48

65/2008/
QĐ-UBND

11/8/2008

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

49

67/2008/
QĐ-UBND

18/8/2008

Quy định mức phụ cấp và hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

22/12/2013

50

70/2008/
QĐ-UBND

22/8/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 04/3/2014

04/3/2014

51

80/2008/
QĐ-UBND

16/9/2008

V/v ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

02/12/2013

52

82/2008/
QĐ-UBND

18/9/2008

V/v quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

53

87/2008/
QĐ-UBND

09/10/2008

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong Nhà trường

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

54

103/2008/
QĐ-UBND

05/12/2008

V/v điều chỉnh dự toán thu viện phí để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước và dự toán chi sự nghiệp y tế từ nguồn viện phí để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước năm 2008

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

55

105/2008/
QĐ-UBND

18/12/2008

V/v bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

56

106/2008/
QĐ-UBND

19/12/2008

V/v quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2009

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

57

20/2009/
QĐ-UBND

25/3/2009

Về việc quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

28/7/2014

58

26/2009/
QĐ-UBND

08/5/2009

Về việc ban hành Quy định việc tập trung, xử lý các đối tượng: Người xin ăn, người lang thang sống nơi công cộng và người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

19/5/2014

59

31/2009/
QĐ-UBND

03/6/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

60

32/2009/
QĐ-UBND

10/6/2009

Về việc quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

20/02/2014

61

50/2009/
QĐ-UBND

07/8/2009

Ban hành Quy định việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

62

57/2009/
QĐ-UBND

27/8/2009

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014

27/6/2014

63

68/2009/
QĐ-UBND

01/10/2009

Ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

09/11/2013

64

79/2009/
QĐ-UBND

10/12/2009

Ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2010

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

65

82/2009/
QĐ-UBND

31/12/2009

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

66

12/2010/
QĐ-UBND

17/3/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài” của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Thay thế bởi Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

31/10/2013

67

14/2010/
QĐ-UBND

23/3/2010

Về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014

04/7/2014

68

19/2010/
QĐ-UBND

14/5/2010

V/v sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng cảng cá tại cảng cá Phan Thiết ban hành kèm theo QĐ số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

20/02/2014

69

23/2010/
QĐ-UBND

27/5/2010

V/v quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

03/02/2014

70

24/2010/
QĐ-UBND

01/6/2010

V/v ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013

09/12/2013

71

25/2010/
QĐ-UBND

01/6/2010

V/v ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

06/01/2014

72

33/2010/
QĐ-UBND

03/8/2010

Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ nhà nước tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

21/12/2013

73

51/2010/
QĐ-UBND

22/12/2010

Về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

74

52/2010/
QĐ-UBND

23/12/2010

Về việc Quy định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2011

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

75

55/2010/
QĐ-UBND

29/12/2010

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2011

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

76

01/2011/
QĐ-UBND

28/01/2011

V/v phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tuy Phong sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Tuy Phong

Thay thế bởi Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

05/01/2014

77

07/2011/
QĐ-UBND

27/4/2011

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014.

19/5/2014

78

12/2011/
QĐ-UBND

01/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của UBND tỉnh về việc quy định công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

28/7/2014

79

32/2011/QĐ-UBND

31/10/2011

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

28/12/2013

80

40/2011/
QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

81

42/2011/
QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc Quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

82

02/2012/
QĐ-UBND

19/01/2012

V/v điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

83

10/2012/
QĐ-UBND

10/4/2012

V/v ban hành Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

10/10/2014

84

13/2012/
QĐ-UBND

27/4/2012

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013

09/12/2013

85

14/2012/
QĐ-UBND

 

Về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013.

10/01/2014

86

24/2012/
QĐ-UBND

27/6/2012

V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

87

34/2012/
QĐ-UBND

28/8/2012

V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

88

46/2012/
QĐ-UBND

31/10/2012

Về việc ban hành Quy định về quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định và thu, nộp nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết số 2636/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

11/8/2014

89

47/2012/
QĐ-UBND

02/11/2012

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 26/5/2014

05/6/2014

90

53/2012/
QĐ-UBND

07/12/2012

Về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

02/8/2014

91

58/2012/
QĐ-UBND

24/12/2012

Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

02/01/2014

92

60/2012/
QĐ-UBND

27/12/2012

Bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

10/10/2014

93

03/2013/
QĐ-UBND

11/01/2013

V/v ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014.

04/02/2014

94

43/2013/
QĐ-UBND

17/9/2013

Ban hành Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

15/7/2014

95

16/CT/UB-BT

27/02/1995

V/v đình chỉ sản xuất mới loại xe vận chuyển nhỏ trọng tải dưới 2,5 tấn lắp động cơ 1 xilanh

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

96

24/CT/UB-BT

20/3/1995

V/v quản lý lao động - tiền lương các đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở, Ban ngành và huyện, thị xã

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

97

74/CT/UB-BT

16/10/1995

V/v đăng ký, quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

98

56/CT/UB-BT

14/10/1997

V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

99

60/1998/
CT-CT.UBBT

24/11/1998

V/v thực hiện thi tuyển, nâng ngạch đối với công chức Nhà nước

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

100

62/CT-CTUBBT

03/12/1998

Về nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

101

17/1999/
CT-CTUBBT

31/3/1999

V/v triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước”

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

102

30/CT-CTUBBT

20/5/1999

V/v thành lập, củng cố bộ phận chuyên trách làm công tác lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

103

17/2000/
CT-CT.UBBT

13/4/2000

V/v cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các hội nghị

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

104

31/2000/
CT-CT.UBBT

08/6/2000

V/v tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt động vật

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

105

56/2000/
CT-CT.UBBT

17/10/2000

V/v tăng cường công tác quản lý, đào tạo nghề trong năm 2000 và những năm tiếp theo

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

106

58/2000/
CT-CT.UBBT

26/10/2000

V/v triển khai thực hiện chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

107

01/2001/CT-CT.UBBT

16/01/2001

V/v quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

108

04/2001/
CT-CT.UBBT

23/02/2001

Về tiếp tục đẩy mạnh Luật Doanh nghiệp

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

109

23/2001/
CT-CT.UBBT

13/6/2001

V/v đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

110

01/2002/
CT-CT.UBBT

02/01/2002

V/v tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh nước mắm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

111

04/2002/CT-CT.UBBT

15/01/2002

V/v đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

112

21/2002/CT-UBBT

29/4/2002

V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

113

31/2002/CT-UBBT

03/7/2002

V/v củng cố xây dựng dân quân tự vệ trên biển

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

114

43/2002/
CT-CT.UBBT

05/9/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

115

48/2002/
CT-UBBT

30/10/2002

V/v tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

116

52/2002/CT-UBBT

02/12/2002

V/v các biện pháp tăng cường quản lý lập bộ thu thuế nhà đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2003

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

117

04/2003/
CT-UBBT

28/02/2003

V/v triển khai thực hiện Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

118

08/2003/
CT-UBBT

04/4/2003

V/v đẩy mạnh tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp người tàn tật

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

119

16/2003/
CT-UBBT

23/12/2003

V/v bảo vệ công trình giao thông đường bộ

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

120

02/2004/
CT-UBBT

26/02/2004

Về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bãi bỏ tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

24/02/2014

121

07/2004/
CT-UBBT

25/5/2004

V/v tăng cường công tác quản lý và đăng ký tàu cá công suất nhỏ ở các địa phương vùng biển

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

122

11/2004/
CT-UBBT

19/7/2004

V/v tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn nạn vận chuyển trái phép lâm sản bằng mô tô, xe đạp

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

123

02/2006/
CT-UBND

11/5/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

124

03/2006/
CT-UBND

30/5/2006

Về việc tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

125

06/2006/
CT-UBND

14/7/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

126

03/2008/
CT-UBND

15/10/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 19/5/2014

29/5/2014

127

02/2010/
CT-UBND

26/11/2010

V/v nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

07/11/2013

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3623/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3623/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2014
Ngày hiệu lực04/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3623/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3623/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận đến 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3623/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận đến 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3623/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành04/11/2014
       Ngày hiệu lực04/11/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3623/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận đến 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3623/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận đến 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành

           • 04/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực