Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT

Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT về Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 04/2002/CT-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 15 tháng 01 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thực hiện Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu : Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố, thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình tích cực tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí cụ thể như sau :

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt sâu rộng đến tất cả cán bộ công nhân viên và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ ý thức, yêu cầu của chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm phù hợp với đặc điểm và điều kiện của đơn vị mình. Hàng năm có sơ kết, đánh giá kết quả tình hình thực hiện, đồng thời kiến nghị, đề xuất các biện pháp thực hiện một cách thiết thực gởi về UBND Tỉnh ( thông qua Sở Tài chính - Vật giá để tổng hợp). Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính về việc để x·y ra tình trạng lãng phí, vi phạm các quy định về tiết kiệm.

2. Triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể là :

 Ngành Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Địa chính phải phối hợp, làm tham mưu cho UBND Tỉnh (UBND Huyện, Thành phố) thực hiện tốt quy hoạch chuẩn bị đầu tư chu đáo đảm bảo đúng kế hoạch, lập đề án khả thi sát với yêu cầu, tiêu chuẩn và định mức; thực hiện công khai quy hoạch đất đai. Đổi mới phương thức tổ chức giải phóng mặt bằng đúng chính sách, chế độ, không gây thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước và nhân dân. Công bố công khai việc bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung, có hiệu quả, đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện đúng quy chế đấu thầu, nghiêm cấm việc chọn thầu, chỉ định thầu sai nguyên tắc.

Các cơ quan, đơn vị có công trình xây dựng phải tổ chức giám sát chặt chẽ công tác thi công các công trình xây dựng cơ bản, phải công khai quy hoạch, thiết kế và dự toán để cán bộ công nhân viên của cơ quan, đơn vị tham gia kiểm tra, giám sát quy trình xây dựng từ đấu thầu, thực hiện dự án đền bù đến mua sắm thiết bị và nghiệm thu công trình. Đối với một số công trình ở xã, phường cần tổ chức để nhân dân tham gia giám sát thi công.

3. Về tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công, sử dụng ngân sách Nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ định mức, tiêu chuẩn chi tiêu, hội họp, hội nghị, trang bị điện thoại, mua sắm và sử dụng xe môtô, ôtô, các loại tài sản Nhà nước, trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác. Nghiêm cấm việc chi "hộ", chi "thay" của các doanh nghiệp Nhà nước cho cơ quan quản lý Nhà nước, UBND các cấp, sử dụng công quỹ Nhà nước, tập thể làm quà biếu và nhận quà biếu dưới bất cứ hình thức nào; giữ lại các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước để sử dụng trái chế độ quy định, kể cả đầu tư mua sắm tài sản, chi phúc lợi hoặc thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Giao cho Sở Tài chính - Vật giá, Thanh tra Tỉnh kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND Tỉnh xử lý các vi phạm nhằm thu hồi tài sản và xác định rõ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị nếu phát hiện vi phạm các quy định trên.

Giao cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá kiểm tra việc thực hiện chế độ công khai tài chính ở các đơn vị, các Huyện, Thành phố, xã, phường, thị trấn báo cáo UBND Tỉnh và công bố công khai các đơn vị sử dụng lãng phí kinh phí của Nhà nước, thực hiện không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức tài chính hiện hành.

4. UBND các Huyện, Thành phố, xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, khuyến khích nhân dân tiêu dùng hàng sản xuất trong nước để hỗ trợ sản xuất phát triển. Việc tổ chức lễ, hội, cưới xin, tang lễ, và các hoạt động khác phải thiết thực, đơn giản và tiết kiệm. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức lễ, hội để bắt buộc các cá nhân, tổ chức đóng góp tiền của.

5. Các tổ chức, cá nhân được giao tiếp nhận, quản lý, phân phối các quỹ hình thành từ nguồn đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ cho các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, từ thiện … phải công khai nguồn thu, báo cáo kết quả sử dụng, phân phối các quỹ này theo đúng quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Trong dịp Tết cổ truyền hàng năm, nghiêm cấm lợi dụng lễ Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí và dùng tiền công quỹ để biếu xén. Từng địa phương, đơn vị tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 24/12/2001 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Ngọ năm 2002.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố, thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm tổ chức và thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND Tỉnh
- Các Sở, ban, ngành
- UBND các Huyện, Thành phố
- Các dơn vị HCSN Tỉnh                         
- Các DNNN Tỉnh
- Lưu VPUB, PPLT

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2002/CT-CTUBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2002/CT-CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2002
Ngày hiệu lực15/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2002/CT-CTUBBT

Lược đồ Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2002/CT-CTUBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành15/01/2002
        Ngày hiệu lực15/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2002/CT-CTUBBT Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận