Quyết định 600/QĐ-UBND

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn

Nội dung toàn văn Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH DO ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 36 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn (danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH HIỆN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do đề nghị bãi bỏ

1

76/1999/QĐ- CTUB-BT

01/10/1999

Về việc tiếp nhận và tổ chức lại Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận thành Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính vật giá

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực, tên gọi Sở Tài chính vật giá không còn phù hợp; nhiệm vụ được giao đã thực hiện xong

2

25/2001/QĐ- CT.UBBT

19/4/2001

Sửa đổi mức thu và phân phối nguồn thu từ hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Nhà hát Trung tâm Văn hóa - Thông tin đã ngừng hoạt động, đối tượng điều chỉnh không còn

3

39/2001/QĐ- CT.UBBT

13/7/2001

Về việc ban hành quy chế quản lý việc đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quy chế đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác và Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

4

71/2001/ QĐ-UBBT

07/11/2001

Về việc điều chỉnh tiền thuê đất, mức thu phí sử dụng hạ tầng đối với dự án đầu tư và khu công nghiệp Phan Thiết

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực; hiện nay giá cho thuê đất đối với nhà đầu tư thứ cấp được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3063/UBND-ĐTQH ngày 27/6/2008

5

21/2002/QĐ- CT.UBBT

08/3/2002

Ban hành quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn NSNN

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành tại Luật Đấu thầu và Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

6

36/2002/QĐ- CT.UBBT

22/5/2002

Ban hành hệ số vị trí giá đất khu công nghiệp Phan Thiết

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực thi hành. Nội dung không còn phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

7

38/2002/QĐ- CT.UBBT

24/5/2002

Về việc một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án “Y, Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi”

Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định là 24 tháng, và đã hoàn thành vào cuối năm 2004

8

41/2002/ QĐ-UBBT

12/6/2002

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sỹ tham gia dự án “Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi”

Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định là 24 tháng, và đã hoàn thành vào cuối năm 2004

9

42/2002/ QĐ-UBBT

12/6/2002

Ban hành Chiến lược dân số Bình Thuận đến năm 2010

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại văn bản

10

54/2002/ QĐ-UBBT

27/8/2002

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2002 - 2005

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại văn bản

11

31/2003/ QĐ-UBBT

13/5/2003

Về việc ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn

Hiện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã

12

50/2003/ QĐ-UBBT

01/8/2003

Ban hành chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003 - 2010

Hết thời gian thực hiện; một số quy định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành tại Luật Đầu tư 2005

13

52/2003/ QĐ-UBBT

12/8/2003

Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị có nếp sống văn minh”

Hiện nay, việc xét tặng các danh hiệu này trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011 - 2015

14

79/2003/ QĐ-UBBT

03/12/2003

Về việc ban hành Quy định khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế

Vì hiện nay, việc khen thưởng đối với người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế

15

41/2004/ QĐ-UBBT

20/5/2004

Điều chỉnh hệ số giá đất vị trí 4 tại KCN Phan Thiết được phê duyệt tại Quyết định số 36/2002/QĐ-UBBT ngày 22/5/2002

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực. Nội dung không phù hợp với Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành

16

44/2004/ QĐ-UBBT

04/6/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đông Xuân An

Đã thực hiện xong. Việc đấu giá quyền sử dụng đất hiện thực hiện theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

17

62/2004/ QĐ-UBBT

17/8/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44/2004/QĐ-UBBT ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đông Xuân An

Đã thực hiện xong. Việc đấu giá quyền sử dụng đất hiện thực hiện theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

18

21/2005/ QĐ-UBBT

21/3/2005

Quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn kinh tế đảo Phú Quý - tỉnh Bình Thuận

Nội dung không còn phù hợp với Luật Đầu tư.

Hiện thực hiện theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

19

74/2005/ QĐ-UBND

14/11/2005

Về việc ban hành Quy định “Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận”

Nội dung đã được thay thế tại Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh. Ngoài ra, hiện nay quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” hiện thực hiện theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

20

05/2006/ QĐ-UBND

11/01/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh đã cấm xe công nông lưu hành kể từ 01/01/2008. Vì vậy văn bản này không còn cần thiết vì không có đối tượng điều chỉnh

21

14/2006/ QĐ-UBND

25/01/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh đã cấm xe công nông lưu hành kể từ 01/01/2008. Vì vậy văn bản này không còn cần thiết vì không có đối tượng điều chỉnh

22

75/2006/ QĐ-UBND

18/9/2006

Bãi bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Không chứa các yếu tố quy phạm pháp luật, đã thực hiện xong (hiện nay việc nâng lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ)

23

55/2010/ QĐ-UBND

29/12/2010

Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2011

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại văn bản

24

40/2011/ QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại văn bản

25

16/CT/ UB-BT

27/02/1995

Về việc đình chỉ sản xuất mới loại xe vận chuyển nhỏ trọng tải dưới 2,5 tấn lắp động cơ 1 xilanh

Do hiện nay không còn sản xuất loại xe này

26

24/CT/ UB-BT

20/3/1995

Về việc quản lý lao động - tiền lương các đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc sở, ban ngành và huyện, thị xã

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

27

60/1998/CT- CT.UBBT

24/11/1998

Về việc thực hiện thi tuyển, nâng ngạch đối với công chức Nhà nước

Nội dung không còn phù hợp. Hiện thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức trong việc thi tuyển, thi nâng ngạch

28

17/2000/CT- CT.UBBT

13/4/2000

Về việc cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các hội nghị

Do nội dung không còn phù hợp trong điều hành ngân sách và thực hiện dự toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

29

01/2001/CT- CT.UBBT

16/01/2001

Về việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh

Một số nội dung không còn phù hợp. Hiện thực hiện theo Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP

30

04/2001/CT- CT.UBBT

23/02/2001

Về tiếp tục đẩy mạnh Luật Doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Luật Doanh nghiệp 1999 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp 2005

31

23/2001/CT- CT.UBBT

13/6/2001

Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

Hiện UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và Chỉ thị số 05 ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

32

01/2002/CT- CT.UBBT

02/01/2002

Về việc tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh nước mắm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Một số nội dung trong văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành, một số nhiệm vụ đã thực hiện xong

33

04/2002/CT- CT.UBBT

15/01/2002

Về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành. Hiện áp dụng theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

34

43/2002/CT- CT.UBBT

05/9/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Luật Doanh nghiệp 1999 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp 2005

35

16/2003/ CT-UBBT

23/12/2003

Về việc bảo vệ công trình giao thông đường bộ

Một số nội dung không còn phù hợp. Hiện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

36

02/2004/ CT-UBBT

26/02/2004

Về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Luật Doanh nghiệp 1999 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp 2005

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 600/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu600/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 600/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu600/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành24/02/2014
       Ngày hiệu lực24/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực