Quyết định 71/2001/QĐ-UBBT

Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT về điều chỉnh tiền thuê đất, mức thu phí sử dụng hạ tầng đối với dự án đầu tư và khu công nghiệp Phan Thiết do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT tiền thuê đất phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT tiền thuê đất phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 71/2001/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 07 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIỀN THUÊ ĐẤT, MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHAN THIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc Hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 11/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Căn cứ Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Thuận (tờ trình số 198/BQL-KCN ngày 11/7/2001);

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Nay điều chỉnh giá cho thuê đất, mức thu phí sử dụng hạ tầng và chính sách miễn, giảm tiền thuê đất áp dụng đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như sau:

1.1- Giá cho thuê đất (giá chuẩn): 0,3 (không phẩy ba) đô la Mỹ/m2/năm. (mức cũ 0,6 đô la Mỹ/ m2/năm).

1.2- Giá cho thuê đất theo chính sách khuyến khích nộp trước cho các chủ doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phan Thiết được áp dụng khi trả một lần cho nhiều năm theo các mức như sau:

-Trả hàng năm                                       : 0,3 đô la Mỹ/ m2/năm

-Trả trước một lần cho 5 năm                 : 0,285 đô la Mỹ/m2/năm

-Trả trước một lần cho 10 năm    : 0,27 đô la Mỹ/ m2/năm

-Trả trước một lần cho 15 năm    : 0,255 đô la Mỹ/m2/năm

-Trả trước một lần cho 20 năm                : 0,24 đô la Mỹ/ m2/năm

-Trả trước một lần cho 30 năm                : 0,21 đô la Mỹ/ m2/năm

-Trả trước một lần cho 40 năm trở lên     : 0,21 đô la Mỹ/ m2/năm

1.3- Phí sử dụng cơ sở hạ tầng: 0,15 (không phẩy mười lăm) đô la Mỹ/ m2/năm.

Điều 2: Chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Phan Thiết được áp dụng:

2.1 Miễn tiền thuê đất nguyên thổ (đất chưa đầu tư cơ sở hạ tầng) cho các doanh nghiệp kể từ khi ký hợp đồng thuê đất:

Miễn 11 năm đối với dự án có số lao động bình quân/năm dưới 20 lao động.

Miễn 13 năm đối với dự án có số lao động bình quân/năm từ 20 lao động trở lên.

2.2 Miễn 100% tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng trong 05 năm đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng thuê đất và giảm 50% tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng trong 05 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Phan Thiết trước ngày 01/01/2003 (giấy phép đầu tư hoặc giấy chấp nhận đầu tư được ký cấp trước ngày 01/01/2003).

2.3 Giảm 50% tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng trong 05 năm đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng thuê đất đối với các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Phan Thiết từ ngày 01/01/2003 đến 31/12/2004.

Điều 3: Giá cho thuê đất, mức thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng và chính sách ưu đãi về miễn, giảm đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Phan Thiết nêu trên được áp dụng chung cho các hình thức đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng theo các Quyết định của UBND Tỉnh: Số 1632/QĐ/CTUBBT, ngày 08/9/1999; Số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 thì nay thực hiện ký lại hợp đồng mới để được hưởng giá thuê đất điều chỉnh và chính sách ưu đãi theo Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2001. Bãi bỏ các quy định của UBND Tỉnh trước đây về giá thuê đất, phí sử dụng hạ tầng cơ sở và chính sách ưu đãi đãi với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Phan Thiết trái với nội dung quyết định này.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài Chính -Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng và khoáng sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 5.
- Bộ Kế hoạch và ĐT
- Bộ Tài chính
- Ban QL các KCN VN
- TT. Tỉnh ủy
- TT. HĐND Tỉnh cáo
- CT, PCT UBND Tỉnh
- Thanh tra Tỉnh
- Sở Tư pháp
- Viện Kiểm sát ND Tỉnh
- PVP UBND Tỉnh (Đ/c Danh)
- CV: PPLT, CN, XDCB,TH
- Lưu VP

T/M.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2001/QĐ-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2001/QĐ-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2001/QĐ-UBBT

Lược đồ Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT tiền thuê đất phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT tiền thuê đất phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2001/QĐ-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành07/11/2001
        Ngày hiệu lực01/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT tiền thuê đất phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2001/ QĐ-UBBT tiền thuê đất phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận