Quyết định 55/2010/QĐ-UBND

Quyết định 55/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 55/2010/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kinh tế xã hội đầu tư phát triển ngân sách 2011 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2010/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kinh tế xã hội đầu tư phát triển ngân sách 2011 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55 /2010/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc theo quy định; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2011.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình;
- Báo Bình Thuận;
- Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TH.Phong200.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2010
Ngày hiệu lực08/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2010/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kinh tế xã hội đầu tư phát triển ngân sách 2011 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2010/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kinh tế xã hội đầu tư phát triển ngân sách 2011 Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành29/12/2010
        Ngày hiệu lực08/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2010/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kinh tế xã hội đầu tư phát triển ngân sách 2011 Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2010/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kinh tế xã hội đầu tư phát triển ngân sách 2011 Bình Thuận