Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 97/2010/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo số 175/BC-UBND và số 176/BC-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2010 và kế hoạch vốn năm 2011; về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2010 và kế hoạch danh mục đầu tư năm 2011; Tờ trình số 5521/TTr-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh năm 2011 như sau:

1. Chi đầu tư XDCB: 690 tỷ đồng. Trong đó, chi cho các công trình trọng điểm là 68 tỷ đồng.

2. Danh mục các công trình trọng điểm gồm có 13 dự án (có phụ lục kèm theo) Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011, HĐND tỉnh nhất trí với những giải pháp UBND tỉnh đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

- UBND tỉnh căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ có kế hoạch huy động vốn trong nước để triển khai các công trình do ngân sách tỉnh đầu tư đã được HĐND tỉnh thông qua;

- UBND tỉnh cần ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm theo tiến độ thi công, vốn để thanh toán nợ XDCB từ năm 2010 trở về trước và tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp có hiệu quả, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011. Kiên quyết đình hoãn các dự án đầu tư không có trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, dự án không mang lại hiệu quả. Chủ động kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm vốn để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh công tác chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản;

- UBND tỉnh thực hiện đúng quy định trong việc tạm ứng ngân sách để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch năm 2010

Ước thực hiện và gii ngân năm 2010

Ước thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2010

Giá trị còn lại

Kế hoạch năm 2011

Chủ đầu tư

Ghi chú

Khối lượng

Giải ngân

Khối lượng

Giải ngân

 

TỔNG SỐ

4.033.362

217.010

332.163

216.240

427.005

313.258

3.720.534

69.500

 

 

A

Vốn ngân sách tập trung

423.052

35.400

62.625

35.400

123.797

120.460

302.792

68.000

 

Bao gồm dự kiến Kế hoạch vốn NSTT bổ sung năm 2010

I

Chuẩn bị đầu tư

0

200

200

200

200

200

0

1.000

 

 

1

Bệnh viện y - dược học cổ truyền - phục hồi chức năng

 

200

200

200

200

200

 

200

Sở Y tế

 

2

Cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường sông Cà Ty

 

 

 

 

 

 

 

800

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

II

Thực hiện dự án

423.052

35.200

62.425

35.200

123.597

120.260

302.792

67.000

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

287.798

35.200

62.425

35.200

123.597

120.260

167.538

27.000

 

 

3

Đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1A đến sân ga)

32.340

1.400

3.400

1.400

4.781

3.909

28.431

7.000

Sở Giao thông vận tải

 

4

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Phú Hài

192.983

20.800

46.025

20.800

95.805

91.980

101.003

7.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xin vốn TW hỗ trợ

5

Kè đồi dương

62.475

13.000

13.000

13.000

23.011

24.371

38.104

13.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Dự án mới

135.254

 

 

 

 

 

135.254

40.000

 

 

6

Cầu Trần Hưng Đạo

135.254

 

 

 

 

 

135.254

30.000

Sở giao thông vận tải

 

 

Dự phòng

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

B

Vốn xổ số kiến thiết

 

1.000

300

230

300

230

 

1.500

 

 

I

Chuẩn bị đầu tư và đền bù giải tỏa

 

1.000

300

230

300

230

 

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Khu liên hợp thể thao Bình Thuận

 

1.000

300

230

300

230

 

1.500

Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch

 

C

Vốn Trung ương hỗ trợ

1.763.224

135.000

226.000

135.000

226.000

135.000

1.628.224

 

 

Sẽ bố trí kế hoạch vốn khi có QĐ của TW giao

I

Thực hiện dự án

1.763.224

135.000

226.000

135.000

226.000

135.000

1.628.224

 

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

931.255

135.000

226.000

135.000

226.000

135.000

796.255

 

 

 

8

Quốc lộ 55

931.255

135.000

226.000

135.000

226.000

135.000

796.255

 

Bộ Giao thông Vận tải

Vốn TW ĐT trên địa bàn

 

Dự án khởi công mới

831.969

 

 

 

 

 

831.969

 

 

 

9

Kè chống xâm thực ổn định bờ biển

224.000

 

 

 

 

 

224.000

 

UBND

 

 

Phú Quý giai đoạn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Phú Quý

 

 

Cấp nước Trung tâm Nhiệt điện

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty thủy lợi

 

11

Kênh tiếp nước Biển Lạc Hàm Tân

377.000

 

 

 

 

 

377.000

 

Công ty KTCT thủy lợi

 

D

Vốn nước ngoài (ODA)

1.847.086

45.610

43.238

45.610

76.908

57.568

1.789.518

 

 

Sẽ bố trí kế hoạch vốn khi có QĐ của TW giao

I

Thực hiện dự án

1.847.086

45.610

43.238

45.610

76.908

57.568

1.789.518

 

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

1.540.000

45.610

43.238

45.610

76.908

57.568

1.482.432

 

 

 

12

Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết

1.540.000

45.610

43.238

45.610

76.908

57.568

1.482.432

 

Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

 

Dự án khởi công mới

307.086

0

0

0

0

0

307.086

 

 

 

13

Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển đô thị vừa và nhỏ Miền Trung ADB VIE-2 (thoát nước thành phố Phan Thiết)

307.086

 

 

 

 

 

307.086

 

Công ty Cấp thoát nước

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu97/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực11/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu97/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành03/12/2010
        Ngày hiệu lực11/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 97/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản