Chỉ thị 04/2001/CT-CTUBBT

Chỉ thị 04/2001/CT-CTUBBT về đẩy mạnh thực hiện Luật doanh nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 04 /2001/CT-CTUBBT đẩy mạnh thực hiện Luật doanh nghiệp Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04 /2001/CT-CTUBBT đẩy mạnh thực hiện Luật doanh nghiệp Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04 /2001/CT-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 23 tháng 02 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT DOANH NGHIỆP

Triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, trong năm qua lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố đã quán triệt đến cán bộ, công chức nội dung, ý nghĩa của Luật; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt. Nhìn chung, Luật Doanh nghiệp đã đi dần vào cuộc sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh có sôi động hơn. Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn nhiều vấn đề cần được chấn chỉnh tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực, địa bàn như:

- Công tác qui hoạch chậm được hoàn chỉnh, làm cơ sở để thu hút vốn đầu tư của xã hội đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh.

- Công tác quản lý Nhà nước về doanh nghiệp chưa được các cơ quan chức năng trong Tỉnh thực hiện đúng theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp nên dẫn đến việc tổ chức thanh tra, kiểm tra không đúng qui định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Tỉnh.

- Việc công khai qui trình, thời gian thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, phổ biến điều kiện kinh doanh chưa được triển khai.

- Chưa thấy được ý nghĩa cải thiện môi trường kinh doanh nên thực hiện việc bỏ cấp giấy phép theo qui định của Chính phủ còn chần chừ...

Để khắc phục những tình trạng trên, bảo đảm Luật Doanh nghiệp đi nhanh vào cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội của Tỉnh năm 2001 và những năm tiếp theo; đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh:

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh và bộ phận đăng ký kinh doanh cấp Huyện, Thành phố thực hiện đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp và Hộ kinh doanh cá thể theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ.

Không được yêu cầu người đăng ký kinh doanh nộp thêm hồ sơ đăng ký kinh doanh ngoài hồ sơ đã được Chính phủ qui định.

 - Căn cứ tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có kiến nghị về bổ sung Cán bộ, trang bị phương tiện đủ cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh và bộ phận đăng ký kinh doanh cấp Huyện, Thành phố thực hiện tổ chức cập nhật thông tin và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá thể sau đăng ký kinh doanh cùng với các nhiệm vụ khác theo qui định hiện hành.

 - Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh chỉ đạo bộ phận đăng ký kinh doanh báo cáo định kỳ tình hình đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể cho phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo qui định.

2. Về giấy phép kinh doanh:

 a) Trong tháng 2/2001 Sở Thủy sản, Sở Thể dục Thể thao báo cáo UBND tỉnh sự phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp đối với các loại Giấy phép sau:

 - Giấy phép lặn hải đặc sản, Giấy phép sử dụng thiết bị lặn (Sở Thủy sản cấp)

 - Giấy phép hành nghề võ thuật, Patin, Bi da, hồ bơi, thể dục thẩm mỹ, thi đấu, biểu diễn võ thuật (Sở Thể dục thể thao cấp)

 b) Sở, ban, ngành phải kiên quyết bãi bỏ 111 loại giấy phép kinh doanh, danh mục qui định tại Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 và tại Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000. Không qui định doanh nghiệp phải lập loại giấy tờ nào có tính chất thay thế giấy phép đã bị bãi bỏ.

 c) Sở, ban, ngành có nhiệm vụ cấp Giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh phải có giấy phép thuộc lĩnh vực cơ quan mình quản lý phải công khai qui trình, điều kiện, thủ tục, hồ sơ và thời hạn cấp Giấy phép theo qui định hiện hành. Phải có Giấy biên nhận hồ sơ, ghi thời hạn giải quyết, trong trường hợp chậm so với thời hạn qui định, cơ quan Nhà nước phải có văn bản trả lời và có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.

 c) Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo phạm vi quản lý ngành của cơ quan nào thì cơ quan đó phải công khai và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các điều kiện kinh doanh theo qui định hiện hành.

3. Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1798/UBBT-PPLT ngày 24/10/2000; trong tháng 2/2001, Sở Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành việc thẩm tra, xác minh hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn Phan Rí Cửa và có báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh trước ngày 28/02/2001.

4. Chấn chỉnh công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp:

 - Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra; giám sát hoạt động doanh nghiệp thông qua chế độ báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo khác.

 - Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các qui định về kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp; việc thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện theo qui định tại Điều 117 Luật Doanh nghiệp.

5. Lãnh đạo Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố rà soát qui hoạch chi tiết về phát triển ngành nghề trên địa bàn không còn phù hợp, đề xuất hướng sửa đổi; đồng thời, đề xuất lập qui hoạch đất đai phát triển một số ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

6. Đề cao kỷ luật trong thi hành Luật Doanh nghiệp:

 - Lãnh đạo Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố cần tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung và ý nghĩa của Luật Doanh nghiệp đến Cán bộ, công chức trong cơ quan và chiụ trách nhiệm về việc thi hành đúng các qui định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi cơ quan, địa phương mình.

 - Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân phát hiện văn bản qui phạm pháp luật có những nội dung không phù hợp thì kiến nghị lãnh đạo các cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

- Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân phát hiện cán bộ, công chức làm trái với qui định hiện hành thì kiến nghị lãnh đạo cơ quan quản lý công chức và Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

Yêu cầu lãnh đạo Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, hàng quý có báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các vấn đề có liên quan./.

 

 

 

Nơi nhận:
- T/trực Tỉnh ủy      
- T/trực HĐND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch
- Các Sở, Ban, ngành,
đoàn thể Tỉnh
- Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh
- UBND huyện, thành phố
- Lưu VP-PPLT

K/T CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tú Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2001/CT-CTUBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2001/CT-CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2001
Ngày hiệu lực23/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2001/CT-CTUBBT

Lược đồ Chỉ thị 04 /2001/CT-CTUBBT đẩy mạnh thực hiện Luật doanh nghiệp Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04 /2001/CT-CTUBBT đẩy mạnh thực hiện Luật doanh nghiệp Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2001/CT-CTUBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tú Hoàng
        Ngày ban hành23/02/2001
        Ngày hiệu lực23/02/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04 /2001/CT-CTUBBT đẩy mạnh thực hiện Luật doanh nghiệp Bình Thuận