Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thành

 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

I. Quyết định hết hiệu lực:

STT

Trích yếu nội dung quyết định

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

01

Quy định giá cho thuê nhà và giá thuê công lao động áp dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Bình Thuận thuê

721/QĐ/UB-BT

30/7/1994

Một phần nội dung được thay thế bởi Quyết định số 781/QĐ/UB-BT ngày 29/5/1995 về việc Quy định mức giá tối thiểu cho thuê nhà áp dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Bình Thuận có nhu cầu thuê nhà; các nội dung khác không còn phù hợp vì căn cứ pháp lý để ban hành văn bản hết hiệu lực

02

Quy định thời vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

848/QĐ/UB-BT

18/8/1994

Không còn áp dụng trên thực tế

03

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1499/QĐ/UB-BT

14/12/1994

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2000/QĐ-CTUBBT ngày 26/7/2000 về việc Quy định giá các loại đất tại B. Thuận

04

Quy định về quản lý và sử dụng đất đô thị thuộc tỉnh Bình Thuận

267/QĐ/UB-BT

11/3/1995

Nội dung không phù hợp với Luật Đất đai 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2007

05

Quy định mức thu hợp đồng đo đạc bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

414/QĐ/UB-BT

13/3/1996

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 29/2003/QĐ-UBBT ngày 09/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính (hệ tọa độ giả định) và lập hồ sơ địa chính

06

Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn các xã Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc và xã Phong Nẫm, thị xã Phan Thiết

1584/QĐ/UB-BT

17/8/1996

Được thay thế bằng Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh về Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07

Đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước giải tỏa thu hồi mặt bằng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1711/QĐ/UB-BT

03/9/1996

Được thay thế bằng Quyết định số 2667/QĐ-CTUBBT ngày 19/10/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh lại đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước giải tỏa thu hồi mặt bằng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc và tổ chức hoạt động của Hội đồng nghiệm thu chất lượng kỹ thuật của phương tiện cơ giới đường bộ được cải tạo

2803/QĐ/UB-BT

20/12/1996

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

09

Áp dụng định mức lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị

443/QĐ/UB-BT

16/3/1997

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

10

Ban hành Quy chế xây dựng và sử dụng quỹ bảo trợ sáng tác văn học nghệ thuật

2293/QĐ/UB-BT

04/11/1997

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2005/QĐ-UBBT ngày 01/02/2005 về việc ban hành Quy định về tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Thuận

11

Quy định mức thu, nộp thủy lợi phí đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc khu tưới của hệ thống thủy lợi Trạm bơm điện Võ Xu – Đức Linh

1622/QĐ/UB-BT

04/8/1997

Được thay thế bằng Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12

Ban hành Quy định về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước

37/1998/QĐ-CTUBBT

11/7/1998

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13

Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận

1603/QĐ-CTUBBT

31/8/1999

Thay thế bằng Quyết định số 17/2003/QĐ-UBBT ngày 18/4/2003 về việc ban hành Bản quy định về việc thực hiện Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận

14

Quy định chế độ báo cáo viên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật

69/1999/QĐ-CTUBBT

20/9/1999

Được thay thế bằng Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 12/5/2006

15

Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận

73/1999/QĐ-CTUBBT

23/9/1999

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 về việc ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16

Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

44/1999/QĐ-CTUBBT

12/7/1999

Được thay thế bằng Quyết định số 1903/QĐ-CTUBBT ngày 03/8/2001 về việc Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17

Quy định chế độ thu hồi sản phẩm và phân phối nguồn kinh phí thu hồi từ các chương trình thử nghiệm của hoạt động khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư của tỉnh

96/1999/QĐ-CTUBBT

15/11/1999

Nội dung không còn phù hợp với Thông tư Liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/4/2006 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư

18

Quy định bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

103/1999/QĐ-CTUBBT

17/12/1999

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bãi bỏ bằng Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

19

Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện tỉnh Bình Thuận

37/2000/QĐ-CT-UBBT

14/8/2000

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bãi bỏ bằng Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

20

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cấp thoát nước tỉnh Bình Thuận

61/2000/QĐ-UBBT

22/12/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21

Điều chỉnh mức tiền thuê đất cho một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh

59/2000/QĐ-UBBT

11/12/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 về việc Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Bình Thuận

22

Quy định về trình tự, thủ tục cấp GCNQSHNƠ và QSDĐƠ tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

58/2000/QĐ-CTUBBT

07/12/2000

Nội dung không phù hợp với Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23

Quy định tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Bình Thuận

17/2000/QĐ-CTUBBT

29/3/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 về việc Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Bình Thuận

24

Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Thuận

30/2001/QĐ-CTUBBT

29/5/2001

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25

Ban hành Quy chế về quản lý việc đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước

39/2001/QĐ-CTUBBT

13/7/2001

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần

26

Ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá tài sản

47/2001/QĐ-UBBT

20/8/2001

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

27

Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1903/QĐ-CTUBBT

03/8/2001

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006

28

Về việc điều chỉnh lại đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước giải tỏa thu hồi mặt bằng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2667/QĐ/CT-UBBT

19/10/2001

Nội dung không còn phù hợp với Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

29

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

21/2002/QĐ-CTUBBT

08/3/2002

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 bãi bỏ Quyết định số 21/2002/QĐ-CTUBBT và Quyết định số 73/2004/QĐ-UBBT ngày 29/9/2004 về việc ban hành Quy chế đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản

30

Ban hành Quy định về huy động quản lý và sử dụng ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/2002/QĐ-UBBT

13/3/2002

Không còn áp dụng do Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích đã chấm dứt hiệu lực thi hành. Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006

31

Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

27/2002/QĐ-UBBT

09/4/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2005/QĐ-UBBT ngày 01/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

32

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/2002/QĐ-UBBT

18/4/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn

33

Ban hành Quy định chính sách, chế độ và đơn giá để đền bù thực hiện các dự án du lịch tại tỉnh Bình Thuận

37/2002/QĐ-UBBT

22/5/2002

Nội dung không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ

34

Quy định tạm thời về tiêu chí làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận

48/2002/QĐ-UBBT

31/7/2002

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 16/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 18/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP Được bãi bỏ bằng Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 22/3/2007

35

Ban hành Quy định về lập, thẩm định chấp thuận và tổ chức thực hiện dự án đầu tư trong nước không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

52/2002/QĐ-UBBT

23/8/2002

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 34/2004/QĐ-UBBT ngày 29/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định quản lý đầu tư và xây dựng dự án bằng nguồn vốn ngân sách trong nước không thuộc ngân sách Nhà nước

36

Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

64/2002/QĐ-UBBT

18/10/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005

37

Quy định giá bán điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

70/2002/QĐ-UBBT

19/11/2002

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 276/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006. Được thay thế bằng Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 về việc bãi bỏ Quyết định số 70/2002/QĐ-UBBT

38

Quy định định mức chi phí phục vụ công tác đền bù giải tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1803/QĐ-CTUBBT

18/7/2002

Thay thế bằng Quyết định số 17/2003/QĐ-UBBT ngày 18/4/2003 về việc ban hành Quy định về việc thực hiện Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận

39

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ban Đền bù giải tỏa tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

18/2003/QĐ-UBBT

18/4/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận

40

Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

30/2003/QĐ-UBBT

09/5/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

41

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa trên lĩnh vực đào tạo nghề

35/2003/QĐ-UBBT

16/5/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn đối với lao động tỉnh Bình Thuận

42

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

49/2003/QĐ-UBBT

30/7/2003

Thay thế bằng Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010

43

Ban hành chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2010

50/2003/QĐ-UBBT

01/8/2003

Một số quy định về chính sách khuyến khích trái pháp luật; nội dung không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2005

44

Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa, Đơn vị có nếp sống văn minh (sửa đổi)

52/2003/QĐ-UBBT

12/8/2003

Nội dung không còn phù hợp với Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân số văn hóa”. Được thay thế bằng Quyết định số 2601 và 2602/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của UBND tỉnh

45

Ban hành Quy định việc thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

61/2003/QĐ-UBBT

11/9/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

46

Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi, hoa hồng bán vé và các dịch vụ tại Bến xe Bình Thuận

70/2003/QĐ-UBBT

24/10/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận

47

Ban hành bổ sung bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực tỉnh Bình Thuận

84/2003/QĐ-UBBT

16/12/2003

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 về việc ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

48

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ phổ thông trung học ở trường bán công và hệ bán công trong trường công lập

10/2004/QĐ-UBBT

25/02/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ trung học phổ thông bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

49

Quy định giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trái, hoa màu, mồ mả khi Nhà nước giải tỏa thu hồi mặt bằng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

37/2004/QĐ-UBBT

17/5/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận

50

Quy định đơn giá và chính sách bồi thường đất ruộng muối, ao tôm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

38/2004/QĐ-UBBT

17/5/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2005/QĐ-UBBT ngày 04/4/2005 về việc Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

51

Quy định chính sách, chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

40/2004/QĐ-UBBT

20/5/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 về việc tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

52

Ban hành Quy định phân công quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản và phân cấp cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

49/2004/QĐ-UBBT

23/6/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

53

Ban hành Quy chế quản lý trật tự an toàn hàng hải tại cảng Phú Quý, cảng vận tải Phan Thiết và cảng cá Phan Thiết

52/2004/QĐ-UBBT

05/7/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy tại cảng Phú Quý, cảng vận tải Phan Thiết và cảng cá Phan Thiết

54

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các ngành sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

54/2004/QĐ-UBBT

13/7/2004

Nội dung không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư năm 2005

55

Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh về việc Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng tiền thu phí bến bãi tại cảng Phan Thiết

60/2004/QĐ-UBBT

12/8/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại cảng Phan Thiết

56

Điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 37/2004/QĐ-UBBT ngày 17/5/2004 của UBND tỉnh về việc Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trái, hoa màu, mồ mả khi Nhà nước giải tỏa thu hồi mặt bằng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

66/2004/QĐ-UBBT

07/9/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận

57

Ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào cạnh tranh mua sắm tài sản

73/2004/QĐ-UBBT

29/9/2004

Những căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 73/2004/QĐ-UBBT đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP Thông tư số 63/2007/TT-BTC Được bãi bỏ bằng Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

58

Sửa đổi Điều 12 Quyết định số 24/2002/CT-UBBT ngày 13/3/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về huy động, quản lý và sử dụng ngày công lao động nghĩa vụ công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

84/QĐ-CTUBBT

26/11/2004

Không còn áp dụng do Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích đã chấm dứt hiệu lực thi hành. Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12/01/2007 về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Lao động nghĩa vụ công ích

59

Quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

21/2005/QĐ-UBBT

21/3/2005

Nội dung không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư năm 2005. Thực hiện theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, Bình Thuận

60

Quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

50/2005/QĐ-UBND

17/8/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước

61

Điều chỉnh, bổ sung giá đất tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

53/2005/QĐ-UBND

05/9/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

62

Tăng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

64/2005/QĐ-UBND

07/10/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố

63

Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

87/2005/QĐ-UBND

21/12/2005

Được thay thế bằng Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

64

Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 về Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

10/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

Bãi bỏ bằng Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

65

Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/2006/QĐ-UBND

25/01/2006

Bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

66

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006

23/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Hết hiệu lực thi hành do thời gian thực hiện quyết định chỉ áp dụng trong năm 2006

67

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh BT

49/2006/QĐ-UBND

22/6/2006

Bãi bỏ theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 18/9/2006. Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV Thông tư số 83/2005/TT-BNV

68

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ trung học phổ thông bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

55/2006/QĐ-UBND

12/7/2006

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 28/9/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

69

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

310/QĐ/UB-BT

09/4/1994

 Được thay thế bằng Quyết định số 3813/QĐ-CTUBBT ngày 01/9/2004

70

Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận

201/QĐ/UB-BT

22/02/1995

Được thay thế bằng Quyết định số 1856/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

71

Vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận

202/QĐ/UB-BT

22/02/1995

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

72

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thủy sản Bình Thuận

335/QĐ/UB-BT

22/3/1995

Được thay thế bằng Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận

73

Thành lập Trường Giáo dục - dạy nghề gái mại dâm và người nghiện hút, chích ma túy

354/QĐ/UB-BT

17/4/1995

Được thay thế bằng Quyết định số 3172/QĐ/CT-UBBT ngày 11/11/2002

74

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Bình Thuận

389/QĐ/UB-BT

25/02/1997

Được thay thế bằng Quyết định số 2230/2004/QĐ-CTUBBT ngày 26/5/2004

75

Quy chế hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em và Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Thuận

20/1998/QĐ/UB-CTUBBT

08/5/1998

Được thay thế bằng Quyết định số 3333/2002/QĐ-CTUBBT ngày 17/10/2002

76

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Bình Thuận

87/1998/QĐ-CTUBBT

27/10/1998

Được thay thế bằng Quyết định số 2548/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006

77

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy công chức và mối quan hệ công tác của Đài Phát thanh- Truyền hình Bình Thuận

105/1999/QĐ/CTUBBT

21/12/1999

Được thay thế bằng Quyết định số 3455/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006

78

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy công chức và mối quan hệ công tác của Sở Công nghiệp Bình Thuận

12/2000/QĐ/CTUBBT

21/02/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 1355/2004/QĐ-CTUBBT ngày 05/4/2004

79

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy công chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận

06/2000/QĐ/CTUBBT

20/01/2000

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006

80

Phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc khu vực Nhà nước

44/2002/QĐ-UBBT

04/7/2002

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

81

Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Thuận

08/2004/QĐ-UBBT

17/02/2004

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006

 

 2. Chỉ thị hết hiệu lực:

STT

Trích yếu nội dung chỉ thị

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

01

Về việc giải quyết khiếu nại về nhà ở

26-CT/UB-TH

05/6/1991

Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành

02

Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh chấm dứt tệ nạn số đề, huê hụi

48/CT/CTUB-BT

20/11/1992

Nội dung về đấu tranh chấm dứt số đề không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; nội dung về huê hụi không còn đối tượng điều chỉnh (thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005)

03

Về việc tăng cường công tác quản lý chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư xây dựng, thực hiện Quyết định số 92/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

23/CT-UBBT

31/5/1994

Không còn phù hợp. Hiện nay thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xây dựng

04

Về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

27/CT/UB-BT

31/3/1995

Văn bản làm căn cứ pháp lý để ban hành Chỉ thị này đã được thay thế. Luật Bảo vệ môi trường năm 1994 đã được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi trường năm 2006

05

Về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

34/CT/UB-BT

21/7/1997

Được thay thế bằng Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/01/2006 triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP và Thông tư số 11/TT-BCA về đăng ký, quản lý hộ khẩu

06

Về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh Nghiệp

04/2001/CT-CTUBBT

23/02/2001

Luật Doanh nghiệp năm 1999 được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005

07

Về việc triển khai kế hoạch điều tra Lao động việc làm hàng năm (giai đoạn 2001 - 2005)

22/CT-CTUBBT

11/6/2001

Thời gian thực hiện đã hết

08

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

26/2001/CT-CTUBBT

20/8/2001

Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế

09

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2001 – 2005

31/2001/CT-CTUBBT

31/10/2001

Thời gian thực hiện đã hết

10

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện

18/2002/CT-UBBT

22/4/2002

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 22/01/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

11

Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

36/2002/CT-UBBT

05/8/2002

Nhiệm vụ được giao trong chỉ thị đã được các ngành thực hiện xong

12

Về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp

43/2002/CT-UBBT

05/9/2002

Luật Doanh nghiệp năm 1999 đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005

13

Về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

46/2002/CT-UBBT

09/10/2002

Được thay thế bằng Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 19/12/2006

14

Về việc sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban Quản lý điện nông thôn

11/2003/CT-UBBT

05/5/2003

 Đã thực hiện xong

15

Về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng internet và kinh doanh dịch vụ internet công cộng

13/2003/CT-UBBT

29/5/2003

Được thay thế bằng Chỉ thị số 06/2005/CT-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận

16

Về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2004

09/2004/CT-CTUBBT

06/7/2004

Thời gian thực hiện đã hết

17

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

02/2004/CT-UBBT

26/02/2004

Luật Doanh nghiệp năm 1999 đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005

18

Về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006

12/2005/CT-UBND

05/12/2005

Thời gian thực hiện đã hết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2007
Ngày hiệu lực12/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu83/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành12/12/2007
       Ngày hiệu lực12/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận