Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2012 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn

Nội dung toàn văn Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2012 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 54 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản;
- CQĐĐ BTP tại TP.HCM;
- VPĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT Công báo – CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.Thuận(40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, KHÔNG CÒN ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156 ngày 14 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Thuận)

I. Danh mục Quyết định được bãi bỏ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Lý do

Cơ quan đề nghị bãi bỏ

NĂM 1995 - 2005

1

41/1998/QĐ-CTUB-BT

25/7/1998

V/v Ban hành giấy chứng nhận hộ đói nghèo và Bản quy định việc cấp phát, sử dụng, thu hồi Giấy chứng nhận hộ đói nghèo.

Theo quy định pháp luật hiện nay không còn chuẩn hộ đói nghèo; mẫu giấy chứng nhận cũng có sự thay đổi. Hiện nay đã ban hành mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo để thay thế tại Quyết định 2920/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 27/10/2008 về việc ban hành Quy định cấp, gia hạn, sử dụng và thu hồi Giấy chứng nhận hộ nghèo; mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo.

SLĐTB&XH

2

40/1999/QĐ/CT.UBBT

18/6/1999

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban điều hành Dự án trồng rừng và ban quản lý dự án trồng rừng các cấp tỉnh Bình Thuận (thuộc dự án 5 triệu ha rừng)

Ban điều hành Dự án đã hoàn thành nhiệm vụ và đã giải thể.

SỞ NỘI VỤ

3

35/2004/QĐ-UBBT

10/5/2004

V/v phân loại các đơn vị sự nghiệp và quản lý biên chế, tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành của TW. Hiện đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

SỞ NỘI VỤ

4

42/2004/QĐ-UBBT

26/5/2004

V/v Ban hành quy định chính sách phụ cấp khuyến khích nghỉ việc cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị Quyết 11 của Tỉnh ủy

Hết hiệu lực theo Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ việc theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 và Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/20074 của UBND tỉnh.

SỞ NỘI VỤ

5

76/2004/QĐ-UBBT

29/10/2004

V/v ban hành Quy định việc công nhận, khen thưởng và công bố xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố cơ bản không có hộ nghèo

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về tiêu chí xác định hộ nghèo; tiêu chí xác định xã, phường không còn hộ nghèo.

SLĐTB&XH

6

09/2005QĐ-UBBT

2/2/2005

V/v: Trợ cấp tiền học phí đối với các lớp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (hệ bổ túc) cho cán bộ, công chức hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.

Thực tế hiện nay không còn thực hiện việc trợ cấp này. Sở Nội vụ đề nghị bãi bỏ.

SỞ NỘI VỤ

7

34/2005/QĐ-UBBT

16/5/2005

Ban hành quy định về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Quyết định 28/2005/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, không còn cơ sở để áp dụng.

VP UBND

8

44/2005/QĐ-UBND

6/7/2005

Ban hành quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Một số quy định làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay đang thực hiện theo quy định của Trung ương tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 và Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

SỞ TƯ PHÁP

NĂM 2006

9

01/2006/QĐ-UBND

5/1/2006

Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Một số quy định làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay đang thực hiện theo quy định của Trung ương tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 và Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

SỞ TƯ PHÁP

10

04/2006/QĐ-UBND

11/1/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 05/10/2005 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.

Đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU và đã ban hành kết luận số 90-KL/TU và Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 để triển khai thực hiện Kết luận số 90-KL/TU. Hiện nay, các sở ngành đang tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 90-KL/TU và Quyết định số 2026/QĐ-UBND.

SỞ CÔNG THƯƠNG

11

22/2006/QĐ-UBND

7/3/2006

Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Nội dung không chứa quy phạm mà chỉ mang tính chất đánh giá, tổng kết tình hình thực tế , đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm. Hiện thực hiện theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2010

SỞ NỘI VỤ

12

26/2006/QĐ-UBND

3/4/2006

Về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 đã hết hiệu lực, được bãi bỏ tại Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật.

SỞ TƯ PHÁP

13

39/2006/QĐ-UBND

17-5-2006

Về việc ban hành Quy chế đầu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg đã được thay thế bởi nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. Bãi bỏ các Điều 2, Điều 3, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 15 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP.

SỞ TƯ PHÁP

14

44/2006/QĐ-UBND

31-5-2006

Về việc phê duyệt đề án “Nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh việc đa khoa khu vực” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005-2008.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

15

95/2006/QĐ-UBND

30-11-2006

Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2002/QĐ-CTUBBT ngày 23/3/2002 và Quyết định số 1196/QĐ-CTUBBT ngày 17/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Nội dung văn bản không chứa quy phạm, và đã thực hiện xong.

SLĐTB&XH

NĂM 2007

16

02/2007/QĐ-UBND

8/1/2007

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 42/2004/QĐ-UBBT ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Hết hiệu lực theo Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ việc theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 và Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/20074 của UBND tỉnh.

SỞ NỘI VỤ

17

03/2007/QĐ-UBND

11/1/2007

Về việc ban hành Đề án Phát triển xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Nội dung không chứa quy phạm mà chỉ mang tính chất đánh giá, tổng kết tình hình thực tế , đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm.

SLĐTB&XH

18

06/2007/QĐ-UBND

26-01-2007

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung văn bản không chứa quy phạm, và đã thực hiện xong.

SỞ TÀI CHÍNH

19

47/2007/QĐ-UBND

14-9-2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận.

Một số nội dung không còn phù hợp với các quy pháp luật hiện hành và tình hình thực tế. Đồng thời, quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh cũng đã được quy định tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn bóng đá sân cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh.

SVHTT&DL

20

71/2007/QĐ-UBND

5/11/2007

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư số 96/2006/TT-BTC đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Thông tư 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá. Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Trung ương.

SỞ TƯ PHÁP

21

80/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 40/2005/QÐ-UBBT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

Quyết định số 40/2005/QÐ-UBBT đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.

SỞ CÔNG THƯƠNG

22

81/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định này bổ sung khoản 1 điều 10 Quyết định 39/2006/QĐ-UBND Sở Tư pháp đã đề nghị bãi bỏ Điều 10 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định hiện hành về đấu giá tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP Vì vậy, đồng thời đề nghị bãi bỏ Quyết định này.

SỞ TƯ PHÁP

23

83/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

Nội dung văn bản không chứa QPPL, và đã thực hiện xong.

SỞ TƯ PHÁP

NĂM 2008

24

22/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

Nội dung văn bản không chứa QPPL, và đã thực hiện xong.

SỞ TƯ PHÁP

25

24/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2004/QĐ-UBBT ngày 27/02/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung văn bản không chứa QPPL, và đã thực hiện xong.

SỞ TƯ PHÁP

26

36/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

Về việc Quy định chính sách chi hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

SỞ TÀI CHÍNH

27

41/2008/QĐ-UBND

9/5/2008

Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa"”trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Do sự thay đổi của pháp luật cấp trên, một số nội dung quyết định này không còn phù hợp với các quy định hiện hành tại Luật Khoáng sản 2010; Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản; Nghị định số 38/2011/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 181/2004/NĐ-CP Nghị định 149/2004/NĐ-CP và Nghị định 160/2005/NĐ-CP và Thông tư 36/2011/TT-BTNMT sửa đổi Quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất kèm theo Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bãi bỏ các quy định tại Mục 5 về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên nước và Mục 7 về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản tại chương II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

STN&MT

28

55/2008/QĐ-UBND

9/7/2008

Bãi bỏ Quyết định số 24/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nội dung văn bản không chứa QPPL, và đã thực hiện xong.

SỞ TƯ PHÁP

29

73/2008/QĐ-UBND

3/9/2008

V/v quy định bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.

SLĐTB&XH

30

88/2008/QĐ-UBND

13/10/2008

V/v Quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư liên tịch 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 đã hết hiệu lực. Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành.

SỞ TƯ PHÁP

31

100/2008/QĐ-UBND

19/11/2008

Về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ việc theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 và Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/20074 của UBND tỉnh.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

SỞ NỘI VỤ

NĂM 2009

32

21/2009/QĐ-UBND

31/3/2008

Về việc Quy định một số chính sách đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung ương hiện chưa có quy định chính sách đối với các đối tượng này, dẫn đến những khó khăn trong quá trình thực hiện.

SLĐTB&XH

33

23/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2010

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

SNN&PTNT

34

34/2009/QĐ-UBND

11/6/2009

Bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng An ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn.

Nội dung văn bản không chứa QPPL, và đã thực hiện xong.

SỞ TƯ PHÁP

35

38/2009/QĐ-UBND

26/6/2009

Về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

SỞ NỘI VỤ

36

61/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Về việc hủy Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh.

Nội dung văn bản không chứa QPPL, và đã thực hiện xong.

SỞ TƯ PHÁP

37

80/2009/QĐ-UBND

25/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư liên tịch 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 đã hết hiệu lực. Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành.

SỞ TƯ PHÁP

II. Danh mục Chỉ thị được bãi bỏ

38

22/CT/UB-BT

9/3/1995

V/v củng cố tổ chức Văn hoá, Thông tin, Thể dục, Thể thao ở các huyện, thị xã

Nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành.

SỞ NỘI VỤ

39

22/CT-CTUBBT

28/4/1999

V/v Triển khai thực hiện quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Bình Thuận

Chỉ thị nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC Tuy nhiên, Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC đã hết hiệu lực. Hiện việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp được quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC về Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

SỞ TÀI CHÍNH

40

13/2000/CT-CT.UBBT

3/4/2000

V/v Thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT hướng dẫn ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành đã hết hiệu lực. Việc ký quỹ phục hồi môi trường hiện thực hiện theo Quyết định số 71/2008QĐ-TTg ngày 29/5/2008 về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

STN&MT

41

26/2000/CT-CT.UBBT

23/5/2000

V/v Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị

Nội dung không chứa quy phạm, chỉ mang tính chất hướng dẫn, phân công để thực hiện. Nghị quyết 21-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị định hướng đến năm 2010 và đã được tổng kết vào năm 2011.

SỞ XÂY DỰNG

42

16/2002/CT-UBBT

19/04/2002

V/v Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực, một số nội dung văn bản không còn phù hợp Luật đầu tư 2005.

SỞ KH&ĐT

43

22/2002/CT-UBBT

16/5/2002

V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các tham gia giải quyết kiếu nại

Nội dung văn bản chỉ nhắc lại các quy định của Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 mà không đề ra các biện pháp cụ thể (tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ...) thực hiện các quy định của Chỉ thị 26/2001/CT-TTg.

SỞ TƯ PHÁP

44

27/2002/CT-UBBT

10/6/2002

V/v Tiếp tục thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ

Chỉ thị nhằm thực hiện Nghị định 47/CP. Tuy nhiên, Nghị định 47/CP đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012.

SỞ TƯ PHÁP

45

49/2002/CT-UBBT

31/10/2002

V/v tăng cường công tác quản lý vệ sinh, môi trường tại các khu, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Còn hiệu lực nhưng một số nội dung không còn phù hợp. Nội dung văn bản không chứa QPPL mà chỉ quy định trách nhiệm của các sở, ngành. Ngày 13/8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh có nội dung thay thế Chỉ thị số 49/2002/CT-UBBT.

SVHTT&DL

46

55/2002/CT-UBBT

5/12/2002

V/v Tăng cường công tác quản lý và sử dụng các loại hoá chất, thuốc kháng sinh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến kinh doanh thuỷ sản

Nội dung văn bản không chứa QPPL mà chỉ mang tính chất quy định trách nhiệm của các sở, ngành. Một số viện dẫn pháp lý trong văn bản đã hết hiệu lực.

SNN&PTNT

47

10/2004/CT-UBBT

13/7/2004

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức sai phạm trong khi thi hành công vụ.

Một số nội dung không còn phù hợp, những căn cứ pháp luật được viện dẫn trong văn bản đã hết hiệu lực như Quyết định 54/2002/QĐ-UBBT ngày 27/8/2002; Quyết định 81/2003/QĐ-UBBT ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh (công bố tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 về việc công bố văn bản QPPL hết hiệu lực). Tổ 1128 đã giải thế.

SỞ NỘI VỤ

48

06/2005/CT-UBBT

16/9/2005

V/v: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng internet và kinh doanh dịch vụ internet công cộng.

Nội dung văn bản không còn phù hợp thực tế. Những căn cứ pháp luật được viện dẫn trong Quyết định đã hết hiệu lực như Nghị định 55/2001/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định 97/2008/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ đã được công bố hết hiệu lực.

STT&TT

49

07/2005/CT-UBBT

28/9/2005

V/v: Tổ chức triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2005 và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo NĐ135/2003/NĐ-CP.

Nghị định 135/2003/NĐ-CP đã hết hiệu lực, một số nội dung văn bản không phù hợp với các quy định hiện hành. Công tác kiểm tra văn bản hiện thực hiện theo Nghị định 40/2012/NĐ-CP.

SỞ TƯ PHÁP

50

10/2005/CT-UBBT

11/10/2005

V/v: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch HĐND và UBND, Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng thôn khu phố.

Chỉ thị nhằm thực hiện Nghị định 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Nghị định 79/2003/NĐ-CP đã hết hiệu lực, một số nội dung của chỉ thị cũng không còn phù hợp quy định hiện hành.

SỞ TƯ PHÁP

51

14/2005/CT-UBND

15/12/2005

V/v: Đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn trong mua – bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các văn bản viện dẫn trong Chỉ thị như Quyết định số 05/2005/QĐ-UBBT đã hết hiệu lực, Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 cũng sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2012. Một số nội dung về hóa đơn, xổ số hóa đơn…không còn phù hợp.

SỞ TÀI CHÍNH

52

01/2006/CT-UBND

21/4/2006

Về việc triển khai kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/3/2005 của Tỉnh ủy Bình Thuận. (Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010)

Nội dung không chứa quy phạm mà chỉ đề ra các giải pháp thực hiện; hết thời gian thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

SỞ TƯ PHÁP

53

07/2006/CT-UBND

19/12/2006

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ thị nhằm thực hiện Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

SỞ NỘI VỤ

54

03/2007/CT-UBND

14/02/2007

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nội dung không còn phù hợp với quy định tại Luật Khoáng sản 2010.

STN&MT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2013
Ngày hiệu lực14/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu156/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành14/01/2013
       Ngày hiệu lực14/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận

           • 14/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực