Quyết định 73/2008/QĐ-UBND

Quyết định 73/2008/QĐ-UBND về quy định bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 73/2008/QĐ-UBND cộng tác viên dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2008/QĐ-UBND cộng tác viên dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007 của Liên Bộ: Tài chính - Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010;

Thực hiện Công văn số 631/HĐND-CTHĐ ngày 27/8/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Y tế tại Tờ trình số 817/TTr/STC-SYT ngày 14/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung mỗi thôn, khu phố 01 cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (ngoài quy định tại Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007 của Liên Bộ: Tài chính - Y tế) để mỗi thôn, khu phố ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm có 02 cộng tác viên và mỗi thôn, khu phố ở các xã, phường, thị trấn còn lại có 01 cộng tác viên.

Điều 2.

1. Mức thù lao hàng tháng chi trả cho lực lượng cộng tác viên bổ sung bằng mức chi theo quy định của Trung ương.

2. Kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng cộng tác viên bổ sung được bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh. Hàng năm, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí trình UBND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực13/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2008/QĐ-UBND cộng tác viên dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/2008/QĐ-UBND cộng tác viên dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực13/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 73/2008/QĐ-UBND cộng tác viên dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2008/QĐ-UBND cộng tác viên dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Bình Thuận