Quyết định 2782/QĐ-UBND

Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2013 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2782/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2013 hết hiệu lực thi hành (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN 30/9/2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

QUYẾT ĐỊNH

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Tình trạng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm HHL

1

41/1998/QĐ- CTUB-BT

25/7/1998

Về việc ban hành Giấy chứng nhận hộ đói nghèo và bản quy định việc cấp phát, sử dụng thu hồi Giấy chứng nhận hộ đói nghèo

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

2

40/1999/QĐ/ CT.UBBT

18/6/1999

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Điều hành dự án trồng rừng và Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp tỉnh Bình Thuận (thuộc dự án 5 triệu ha rừng)

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

3

73/2002/QĐ-CT.UBBT

04/12/2002

Về việc Quy định việc phân phối, sử dụng nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận (kể cả các Lâm trường có tận thu lâm sản phụ)

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 09/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

16/3/2013

4

35/2004/QĐ-UBBT

10/5/2004

Về việc phân loại các đơn vị sự nghiệp và quản lý biên chế, tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

5

42/2004/QĐ-UBBT

26/5/2004

Về việc ban hành Quy định chính sách phụ cấp khuyến khích nghỉ việc cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

6

43/2004/QĐ- UBBT

27/5/2004

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng chế độ chính sách đối với những sinh viên học sinh tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tình nguyện công tác ở xã, phường, thị trấn

HHL

Được thay thế tại QĐ số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

30/11/2012

7

51/2004/QĐ-UBBT

30/6/2004

Về việc ban hành Quy định “Chính sách hỗ trợ về nhà ở và giải quyết đất ở cho hộ nghèo” tỉnh Bình Thuận

HHL

Được bãi bỏ tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 về việc bãi bỏ văn bản

09/6/2010

8

76/2004/QĐ-UBBT

29/10/2004

Về việc ban hành Quy định việc công nhận, khen thưởng và công bố xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố cơ bản không có hộ nghèo

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

9

78/2004/QĐ-UBBT

01/11/2004

Về việc ban hành Quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ văn hóa

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 2074/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

29/8/2013

10

97/2004/QĐ-UBBT

29/12/2004

Về việc áp dụng cơ chế “Một cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

23/8/2013

11

98/2004/QĐ-UBBT

29/12/2004

Về việc ban hành bản “Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh”

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

23/8/2013

12

02/2005/QĐ-UBBT

13/01/2005

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 463/QĐ-UBND ngày 25/02/2013

25/02/2013

13

09/2005/QĐ-UBBT

02/02/2005

Về việc trợ cấp tiền học phí đối với các lớp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (hệ bổ túc) cho cán bộ, công chức hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

14

34/2005/QĐ-UBBT

16/5/2005

Ban hành Quy định về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

15

44/2005/QĐ-UBND

06/7/2005

Ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

16

71/2005/QĐ-UBBT

17/8/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều  9, Quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở, giải quyết đất ở cho hộ nghèo tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-UBBT ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh

HHL

Được bãi bỏ tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 về việc bãi bỏ văn bản

09/6/2010

17

01/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

18

04/2006/QĐ-UBND

11/01/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 05/10/2005 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

19

07/2006/QĐ- UBND

16/01/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng mô hình trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

17/6/2013

20

22/2006/QĐ-UBND

07/3/2006

Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

21

26/2006/QĐ-UBND

03/4/2006

Về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

22

39/2006/QĐ-UBND

17/5/2006

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

23

44/2006/QĐ-UBND

31/5/2006

Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực” tỉnh Bình Thuận giai đoạn (2005 - 2008)

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

24

95/2006/QĐ-UBND

30/11/2006

Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2002/QĐ-CTUBBT ngày 23/3/2002 và Quyết định số 1196/QĐ-CTUBBT ngày 17/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

25

02/2007/QĐ-UBND

08/01/2007

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 42/2004/QĐ-UBBT ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

26

03/2007/QĐ-UBND

11/01/2007

Về việc ban hành Đề án Phát triển xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

27

06/2007/QĐ-UBND

26/01/2007

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

28

08/2007/QĐ-UBND

12/02/2007

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 50/2012//QĐ-UBND ngày 21/11/2012

01/12/2012

29

21/2007/QĐ-UBND

09/5/2007

Về việc ban hành Quy định các chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác để thực hiện các Nghị quyết số 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy Bình Thuận

HHL

Được thay thế tại QĐ số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

30/11/2012

30

31/2007/QĐ-UBND

02/7/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 34/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

16/8/2013

31

32/2007/QĐ-UBND

05/7/2007

Về việc ban hành Quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 59/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

04/01/2013

32

47/2007/QĐ-UBND

14/9/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

33

53/2007/QĐ-UBND

26/9/2007

Về việc Quy định diện tích đất tối thiểu và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

30/11/2012

34

71/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

35

75/2007/QĐ-UBND

13/11/2007

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế tại QĐ số 13/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013

08/4/2013

36

80/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 40/2005/QĐ-UBBT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

37

81/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

38

83/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

39

22/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

40

24/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2004/QĐ-UBBT ngày 27/02/2004 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

41

33/2008/QĐ-UBND

04/4/2008

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 1694/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

10/8/2011

42

36/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

Về việc Quy định chính sách chi hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

43

43/2008/QĐ-UBND

19/5/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định các chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác để thực hiện Nghị quyết 04, 05, 0

HHL

Được thay thế tại QĐ số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

30/11/2012

44

55/2008/QĐ-UBND

09/7/2008

Bãi bỏ Quyết định số 24/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

45

68/2008/QĐ- UBND

19/8/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 59/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

04/01/2013

46

73/2008/QĐ-UBND

03/9/2008

Về việc Quy định bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

47

76/2008/QĐ-UBND

15/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 1694/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

10/8/2011

48

83/2008/QĐ-UBND

18/9/2008

Về việc Quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được thay thế tại QĐ số 53/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

17/12/2012

49

84/2008/QĐ-UBND

03/10/2008

Về việc Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm

HHL

Đã được thay thế tại QĐ số 14/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

12/4/2013

50

88/2008/QĐ-UBND

13/10/2008

Về việc Quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

51

100/2008/QĐ-UBND

19/11/2008

Về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ việc theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 và Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

52

05/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận

HHL

Đã được thay thế tại QĐ 57/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

29/12/2012

53

08/2009/QĐ-UBND

31/01/2009

Về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3, Chương I Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh

HHL

Được thay thế tại QĐ số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

30/11/2012

54

12/2009/QĐ-UBND

03/3/2009

Về việc ban hành quyết định Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 61/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

07/01/2013

55

21/2009/QĐ-UBND

31/3/2008

Về việc Quy định một số chính sách đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

56

23/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2010

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

57

33/2009/QĐ-UBND

10/6/2009

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

HHL

Đã được thay thế tại QĐ 39/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

09/9/2013

58

34/2009/QĐ-UBND

11/6/2009

Bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng An ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

59

37/2009/QĐ-UBND

23/6/2009

Về việc ban hành Quy định phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được thay thế tại QĐ 52/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

16/12/2012

60

38/2009/QĐ-UBND

26/6/2009

Về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

61

41/2009/QĐ-UBND

01/7/2009

Về việc Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được thay thế tại QĐ 55/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

23/12/2012

62

55/2009/QĐ-UBND

24/8/2009

Ban hành Quy định về điều kiện hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 12/9/2011

12/9/2011

63

61/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Về việc hủy Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

64

65/2009/QĐ-UBND

22/9/2009

Về việc ban hành Quy định về định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT và giáo dục thường xuyên; học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; thi tuyển sinh đầu vào THPT; tổ chức xét tuyển tốt nghiệp THCS

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 16/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

28/4/2013

65

76/2009/QĐ-UBND

16/11/2009

Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 11/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013

25/3/2012

66

80/2009/QĐ-UBND

25/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

67

17/2010/QĐ-UBND

22/4/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh

HHL

Đã được thay thế tại QĐ số 32/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

09/8/2013

68

27/2010/QĐ-UBND

08/6/2010

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 17/2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2013

14/5/2013

69

40/2010/QĐ-UBND

10/9/2010

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 26/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

15/6/2013

70

15/2011/QĐ-UBND

11/7/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 42/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

20/9/2013

71

38/2011/QĐ-UBND

23/12/2011

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được thay thế tại QĐ58/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

03/01/2013

72

41/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Được thay thế bởi QĐ số 03/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013

21/01/2013

73

33/2012/QĐ-UBND

01/8/2012

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004

31/12/2012

74

08/2013/QĐ-UBND

01/02/2013

Về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh

HHL

Hết thời hạn có hiệu lực đã được  quy  định  trong  văn bản theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004

31/3/2013

CHỈ THỊ

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Tình trạng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm HHL

1

22/CT/UB-BT

09/3/1995

Về việc củng cố Tổ chức Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao ở các huyện, thị xã

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

2

22/CT-CTUBBT

28/4/1999

Về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

3

13/2000/CT-CT.UBBT

03/4/2000

Về việc thực hiện ký Quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

4

26/2000/CT-CT.UBBT

23/5/2000

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

5

16/2002/CT-UBBT

19/4/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

6

22/2002/CT-UBBT

16/5/2002

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các tham gia giải quyết khiếu nại

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

7

27/2002/CT-UBBT

10/6/2002

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

8

49/2002/CT-UBBT

31/10/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh, môi trường tại các khu, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

9

55/2002/CT-UBBT

05/12/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các loại hóa chất, thuốc kháng sinh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến kinh doanh thủy sản

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

10

10/2004/CT-UBBT

13/7/2004

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức sai phạm trong khi thi hành công vụ

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

11

06/2005/CT-UBBT

16/9/2005

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng internet và kinh doanh dịch vụ internet công cộng

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

12

07/2005/CT-UBBT

28/9/2005

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2005 và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo NĐ số 135/2003/NĐ-CP

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

13

10/2005/CT-UBBT

11/10/2005

Về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch HĐND và UBND, Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng thôn khu phố

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

14

14/2005/CT-UBND

15/12/2005

Về việc đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn trong mua - bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

15

01/2006/CT-UBND

21/4/2006

Về việc triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/3/2005 của Tỉnh ủy Bình Thuận (tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010)

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

16

07/2006/CT-UBND

19/12/2006

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

17

03/2007/CT-UBND

14/02/2007

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

HHL

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN 30/9/2013 HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Phần nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực một phần

Thời điểm HHL

1

41/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Mục 5 và Mục 7

Đã được bãi bỏ tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

14/01/2013

2

90/2008/QĐ-UBND

20/10/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các quy định về mức thu lệ phí nuôi con nuôi tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND

Được bãi bỏ bởi QĐ 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

19/5/2013

3

13/2010/QĐ-UBND

17/3/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 3; Điểm a, Khoản 1, Điều 10; Khoản 1, Điều 14; Khoản 2, Điều 17; Điểm d, Khoản 2, Điều 8; Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 4

Đã được bãi bỏ bởi QĐ số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012

28/7/2012

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2782/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2782/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2782/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2782/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
    Người kýLê Tiến Phương
    Ngày ban hành07/11/2013
    Ngày hiệu lực07/11/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật11 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận

       • 07/11/2013

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 07/11/2013

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực