Quyết định 41/2011/QĐ-UBND

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ban hành nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 03/2013/QĐ-UBND Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2011/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1079/TTr-STC ngày 18 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có các Phụ lục số 1 và số 2 kèm theo).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

a) Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

b) Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy trình và đơn giá bồi thường cây Dó Bầu;

đ) Các nội dung khác liên quan đến nội dung này do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về bồi thường thiệt hại đối với tài sản khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, giao mặt bằng để xây dựng các công trình và được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Tài sản tại Quy định này, bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu, mồ mả và các tài sản khác gắn liền trên đất bị thu hồi.

Điều 2. Các nguyên tắc áp dụng

1. Nguyên tắc áp dụng về đơn giá bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc:

a) Đơn giá: Phụ lục số 1 quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc.

Riêng đối với địa bàn huyện Phú Quý, đơn giá bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc được tăng gấp 1,5 (một phẩy năm) lần so với giá chuẩn nhà cửa, vật kiến trúc tương ứng tại Phụ lục số 1.

b) Giá trị thu hồi:

- Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân: chủ hộ được tận thu lại các tài sản và được bồi thường theo đơn giá tại phụ lục kèm theo Quy định này, sau khi đã trừ đi giá trị thu hồi được tính bằng 5 (năm) % giá trị bồi thường;

- Đối với nhà ở, công trình xây dựng khác của các tổ chức, các doanh nghiệp (không sử dụng nguồn vốn của ngân sách): các tổ chức, các doanh nghiệp được tận thu lại các tài sản và được bồi thường theo đơn giá tại phụ lục kèm theo Quy định này, sau khi đã trừ đi giá trị thu hồi được tính bằng 10 (mười) % giá trị bồi thường;

- Đối với nhà, công trình xây dựng khác do các cơ quan Nhà nước quản lý (thuộc nguồn vốn ngân sách): được bồi thường theo quy định; đồng thời, giao thủ trưởng đơn vị quản lý và thanh lý tài sản đó, bán nộp vào ngân sách.

Việc tính trừ giá trị thu hồi chỉ áp dụng đối với trường hợp bị giải tỏa 100 (một trăm) % nhà, công trình. Trường hợp bị cắt xén thì không áp dụng theo quy định trên (không tính trừ giá trị thu hồi tài sản);

c) Hỗ trợ mồ mả: các loại mồ mả, nếu là mộ mới chôn cất dưới 36 tháng (theo Giấy chứng tử của chính quyền địa phương) thì ngoài tiền bồi thường theo đơn giá mồ mả tại Phụ lục số 1 còn được hỗ trợ thêm 5.000.000 (năm triệu) đồng/mộ.

2. Nguyên tắc quy định chung về phân cấp nhà ở:

a) Nhà cấp 2: nhà cao từ 03 tầng đến 05 tầng và ít nhất phải có 02 sàn bằng bê tông cốt thép, có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm.

- Nhà cấp 2A: móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá chẻ; cột, giằng, dầm sàn bê tông cốt thép; tường gạch; mái ngói hoặc tôn; trần thạch cao; nền lát gạch Ceramic, cầu thang và mặt tiền nhà ốp đá Garanic; khu vệ sinh và bếp khép kín, thiết bị vệ sinh tốt; cửa gỗ tốt; hệ thống điện nước hoàn chỉnh;

- Nhà cấp 2B: móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá chẻ; cột, giằng, dầm sàn bê tông cốt thép; tường gạch; mái ngói hoặc tôn; phần mái hiên đổ bê tông cốt thép; trần thạch cao; nền lát gạch Ceramic, cầu thang và mặt tiền nhà ốp đá Garanic; khu vệ sinh và bếp khép kín, thiết bị vệ sinh tương đối tốt; cửa sắt hoặc gỗ trung bình; hệ thống điện nước hoàn chỉnh; công trình sơn nước mastic.

b) Nhà cấp 3: nhà cao tối đa là 2 tầng, có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến 50 năm.

- Nhà cấp 3A: móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá chẻ; cột, giằng, dầm sàn bê tông cốt thép; tường gạch; mái ngói hoặc tôn; trần thạch cao hoặc tấm nhựa; nền lát gạch Ceramic loại tốt (hoặc gạch hoa loại tốt); khu vệ sinh và bếp khép kín, thiết bị vệ sinh tương đối tốt; cửa sắt kính hoặc gỗ tương đối tốt; hệ thống điện nước hoàn chỉnh;

- Nhà cấp 3B: móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá chẻ; cột, giằng, dầm sàn bê tông cốt thép; sàn gỗ; tường gạch; mái ngói hoặc tôn; trần tôn lạnh hoặc tấm nhựa; nền lát gạch Ceramic hoặc gạch hoa thường; khu vệ sinh và bếp khép kín, thiết bị vệ sinh thường; cửa sắt kính hoặc gỗ trung bình.

c) Nhà cấp 4: niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

- Nhà cấp 4A: móng, trụ bê tông cốt thép, tấm đan bê tông cốt thép hoặc mái ngói trang trí, mái tol trang trí; tường xây gạch; mái ngói hoặc mái tôn; xà gồ sắt hay gỗ tương đối tốt; trần thạch cao, nhựa hoặc tôn lạnh; nền lát gạch Ceramic hoặc gạch hoa loại tốt; khu vệ sinh và bếp hoàn chỉnh, thiết bị vệ sinh tương đối tốt; cửa gỗ tốt hoặc khung nhôm kính; công trình sơn nước hoặc quét vôi;

- Nhà cấp 4B: móng đá chẻ; tường xây gạch; mái tôn kẽm hoặc xi măng; nền gạch Ceramic hoặc gạch hoa trung bình; khu vệ sinh và thiết bị vệ sinh trung bình; cửa sắt kính hoặc gỗ tương đối tốt; công trình sơn nước hoặc quét vôi;

- Nhà cấp 4C: móng đá chẻ; mái tôn kẽm hoặc xi măng; tường xây gạch; nền láng xi măng; khu vệ sinh và thiết bị vệ sinh thường; cửa sắt kính hoặc gỗ thường.

3. Nguyên tắc áp dụng bồi thường thiệt hại về cây trái, hoa màu:

a) Đơn giá: Phụ lục số 2 quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trái, hoa màu;

b) Nguyên tắc:

Chủ hộ được tận thu sản phẩm và được bồi thường theo hiện trạng như sau:

- Đối với cây ăn trái lâu năm:

+ Giá chuẩn được áp dụng đối với cây trong thời kỳ thu hoạch được quy định là loại A;

+ Cây sắp thu hoạch thì được bồi thường bằng 80% giá trị cây loại A;

+ Cây nhỏ mới trồng thì bồi thường bằng 20% giá trị cây loại A;

+ Cây lão sắp thanh lý thì bồi thường bằng 30% giá trị cây loại A.

- Đối với cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh:

+ Giá chuẩn được áp dụng đối với cây lớn sắp thu hoạch (trên 3/4 thời gian) theo chu kỳ sinh trưởng và được tính là loại A;

+ Cây trồng > 4 năm: bồi thường bằng 80% giá trị cây loại A;

+ Cây trồng từ 2 - 4 năm thì bồi thường bằng 50% giá trị cây loại A;

+ Cây nhỏ mới trồng (dưới 2 năm) thì bồi thường bằng 20% giá trị cây loại A.

Riêng đối với cây rừng trồng các loại do Nhà nước quản lý thực hiện đơn giá bồi thường theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi bồi thường xong, giao các đơn vị chủ rừng quản lý và lập thủ tục thanh lý tận thu sản phẩm trên và bán nộp vào ngân sách theo quy định.

- Đối với cây hàng năm:

+ Giá chuẩn được áp dụng đối với những diện tích hoa màu trồng trên 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng và được tính là loại A;

+ Đối với những diện tích hoa màu trồng từ 1/3 - 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng thì được bồi thường bằng 80% giá trị cây loại A;

+ Đối với những diện tích hoa màu mới trồng dưới 1/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng thì được bồi thường bằng 50% giá trị cây loại A.

Tất cả những cây trồng trong chậu có thể di chuyển được thì không được bồi thường, chỉ hỗ trợ chi phí di dời.

Riêng đối với cây thuốc lá, thời gian sinh trưởng được quy định:

+ Cây loại C: dưới 20 ngày sau khi trồng;

+ Cây loại B: trên 20 ngày và dưới 40 ngày sau khi trồng;

+ Cây loại A: trên 40 ngày sau khi trồng.

c) Mật độ cây trồng:

- Đối với các loại cây có trên đất từ 04 năm trở xuống tính đến thời điểm thu hồi đất, số lượng cây trồng trên đất được bồi thường không vượt quá mật độ quy chuẩn tối đa theo quy định sau:

+ Các loại keo, bạch đàn (thuần): 1.667 cây/ha;

+ Cây phi lao (thuần loại) : 2.500 cây/ha;

+ Cây xà cừ (thuần loại) : 625 cây/ha;

+ Cây xoan chịu hạn (hỗn giao) : 1.333 cây/ha; tỷ lệ hỗn giao 50:50;

+ Cây xoan chịu hạn (thuần loại): 1.100 cây/ha;

+ Cây lâm nghiệp hỗn giao với cây lâm nghiệp: 1.250 cây/ha; tỷ lệ hỗn giao 50:50;

+ Cây lâm nghiệp hỗn giao với cây công nghiệp: 1.250 cây/ha; tỷ lệ hỗn giao 50:50;

+ Cây điều (đào) : 300 cây/ha;

+ Cây cao su : 555 cây/ha;

+ Cây trôm : 800 cây/ha;

+ Cây chuối : 2.000 cây/ha;

+ Thuốc lá : 20.000 cây/ha.

- Đối với các loại cây quy định tại điểm c được trồng trên 04 năm, tính đến thời điểm thu hồi đất thì số lượng cây trồng trên đất được bồi thường theo thực tế (không áp dụng mật độ quy chuẩn tối đa theo quy định tại điểm b.4).

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Đối với các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được điều chỉnh và áp dụng theo Quy định này.

2. Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã hoặc đang tổ chức chi trả tiền bồi thường thì vẫn tiếp tục áp dụng theo đơn giá bồi thường tài sản tại quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 và Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

3. Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tổ chức chi trả tiền bồi thường nhưng chưa bố trí đất tái định cư (lỗi do Nhà nước gây ra) hoặc chưa tổ chức chi trả tiền (lỗi do Nhà nước vì chưa có vốn) thì được điều chỉnh và áp dụng theo Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có phát sinh, vướng mắc, thì các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thực hiện việc bồi thường kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số TT

Danh mục công trình

Đơn vị tính

Đơn giá

I

Nhà cửa

 

 

1

Nhà cấp 2A

đồng/m2 sử dụng (SD)

4.500.000

2

Nhà cấp 2B

đồng/m2 SD

4.200.000

3

Nhà cấp 3A

đồng/m2 SD

3.800.000

4

Nhà cấp 3B

đồng/m2 SD

3.200.000

5

Nhà cấp 4A

đồng/m2 xây dựng (XD)

2.750.000

6

Nhà cấp 4B

đồng/m2 XD

2.600.000

7

Nhà cấp 4C

đồng/m2 XD

2.350.000

8

Nhà cấp 4 có gác lửng, chiều cao gác thấp nhất là 1,6m

đồng/m2 XD

2.900.000

9

Nhà tạm, xây gạch, nền xi măng

đồng/m2 XD

1.450.000

10

Nhà tạm, tôn, ván, nền xi măng

đồng/m2 XD

890.000

11

Nhà tạm, tôn đất, tôn lá, tôn cót, nền xi măng

đồng/m2 XD

500.000

12

Nhà tạm, đất, lá, nền xi măng

đồng/m2 XD

430.000

13

Nhà tạm, nền đất

đồng/m2 XD

Bằng 80% đơn giá nhà tạm nền xi măng tương ứng

14

Nhà tạm, nền gạch bông

đồng/m2 XD

Bằng 120% đơn giá nhà tạm nền xi măng tương ứng

II

Vật kiến trúc

 

 

1

Nhà vệ sinh xây cao cấp

đồng/m2 XD

3.000.000

2

Nhà vệ sinh thường

đồng/m2 XD

1.700.000

3

Nhà vệ sinh tạm (không có hầm tự hoại)

đồng/m2 XD

500.000

4

Chái tạm không vách

đồng/m2 XD

90.000

5

Mái che khung sắt tiền chế

đồng/m2 XD

300.000

6

Ốp gạch men hoặc đá trang trí

đồng/m2

150.000

7

Hầm rút (tường gạch xây thẻ 10 cm, có nắp đan bê tông đá 1 x 2, mác 200)

đồng/m3

1.000.000

8

Hầm rút không có nắp đậy; hầm phân heo xây tường gạch dày 10 cm

đồng/m3

700.000

9

Chuồng heo xây gạch nền bê tông

đồng/m2 XD

640.000

10

Chuồng heo xây gạch, gỗ; nền gạch, xi măng

đồng/m2 XD

500.000

11

Chuồng heo, chuồng gà và chim bồ câu che lát gỗ tạm

đồng/m2 XD

140.000

12

Hồ nước xây tường 20 cm có nắp đậy bê tông

đồng/m3

2.150.000

13

Hồ nước xây tường 20 cm không có nắp đậy bê tông

đồng/m3

1.700.000

14

Hồ nước xây tường 10 cm, có nắp đậy bê tông

đồng/m3

1.250.000

15

Hồ nước xây tường 10 cm không có nắp đậy bê tông

đồng/m3

1.180000

16

Giếng xây đường kính > 2 m

đồng/mét sâu

2.680.000

17

Giếng xây đường kính 1-2 m

đồng/mét sâu

1.250.000

18

Giếng bi D < 1 m

đồng/mét sâu

420.000

19

Giếng bi D > 1 m

đồng/mét sâu

520.000

20

Giếng khoan tay

đồng/cái

2.100.000

21

Giếng khoan máy

đồng/cái

26.000.000

22

Giếng đất đường kính 2 m, sâu < 1 m

đồng/m3

65.000

23

Giếng đất đường kính > 2 m, sâu > 1 m

đồng/m3

90.000

24

Sân lát gạch thẻ có mạch

đồng/m2

100.000

25

Sân lát gạch thẻ không mạch

đồng/m2

76.000

26

Sân láng xi măng

đồng/m2

108.000

27

Sân đúc bê tông xi măng

đồng/m2

170.000

28

Sân lát gạch bát tràng có mạch

đồng/m2

105.000

29

Sân lát gạch con sâu

đồng/m2

200.000

30

Sân lát gạch hoa 20 x 20 (cm)

đồng/m2

180.000

31

Nền gạch ceramic 30 x 30 (cm)

đồng/m2

260.000

32

Tường rào xây cao ≥ 1,5 m

đồng/mét dài (md)

715.000

33

Tường rào xây cao ≥ 1,5 m không trát

đồng/mét dài (md)

650.000

34

Tường rào xây cao < 1,5 m

đồng/mét dài (md)

650.000

35

Tường rào xây cao < 1,5 m không trát

đồng/mét dài (md)

580.000

36

Kiềng nhà gạch thẻ

đồng/mét dài (md)

120.000

37

Kiềng nhà đá chẻ cao 0,6 mét trở lên

đồng/mét dài (md)

300.000

38

Khối xây đá chẻ (đặc)

đồng/m3

1.015.000

39

Khối xây gạch vữa xi măng M50

đồng/m3

1.250.000

40

Khối bê tông móng

đồng/m3

1.800.000

41

Khối bê tông cột

đồng/m3

2.200.000

42

Khối bê tông dầm sàn

đồng/m3

2.000.000

43

Khối bê tông nền

đồng/m3

1.500.000

44

Nền đường bê tông nhựa dày 6 cm (đá dăm kẹp đất dày 14 cm)

đồng/m2

300.000

45

Nền đường đá dăm láng nhựa 3,5 kg/m2 (đá dăm kẹp đất dày 14 cm)

đồng/m2

200.000

46

Nền đường cấp phối (đá dăm kẹp đất dày 14 cm)

đồng/m2

110.000

47

Cống thoát nước các loại ngoài nhà

đồng/md

90.000

III

Mồ mả

 

 

1

Mả đất (bao gồm quan tài và các chi phí khác)

đồng/mộ

1.800.000

2

Mả xây ≤ 4m2 (không bao gồm tường rào xây xung quanh)

đồng/mộ

6.800.000

3

Mả xây > 4m2 (không bao gồm tường rào xây xung quanh)

đồng/mộ

8.000.000

IV

Điện nước

 

 

1

Hỗ trợ di chuyển đồng hồ điện

đồng/cái

2.500.000

2

Hỗ trợ di chuyển đồng hồ nước (bao gồm các chi phí hợp đồng sữa chữa)

đồng/cái

2.500.000

3

Hỗ trợ di chuyển điện thoại

đồng/cái

1.000.000

V

Hỗ trợ công

 

 

1

Công đào ao

đồng/m3

25.000

2

Công tháo dỡ và làm lại các loại hàng rào

đồng/md

20.000

3

Công di dời sàn ván (nhà sàn)

đồng/m2

25.000

4

Hỗ trợ nộp lại tiền đất cho nghĩa trang

(3 m x 3,5 m = 10,50 m2/lô)

đồng/lô

200.000

5

Hỗ trợ khối lượng đất đổ nền

đồng/m3

40.000

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CỐI VÀ HOA MÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Đơn giá

I

Cây ăn trái

 

 

1

Sầu riêng

đồng/cây

970.000

2

Mít, vú sữa, dừa, me

đồng/cây

330.000

3

Thanh long

đồng/trụ

320.000

4

Xoài

đồng/cây

320.000

5

Bưởi, chanh, cam, quýt

đồng/cây

260.000

6

Mãng cầu (ta, tây), táo lai ghép, mận, sơ ri, bơ, sabôchê, ổi, khế, cóc, lựu, chùm ruột, ôma, chùm quân, táo thường

đồng/cây

100.000

7

Nhãn, chôm chôm

đồng/cây

355.000

8

Nho

đồng/gốc

195.000

9

Chuối

đồng/cây

40.000

10

Đu đủ

đồng/cây

50.000

II

Cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh

 

 

1

Keo lai, keo lá tràm, bạch đàn

đồng/cây

36.000

Phi lao

đồng/cây

45.000

2

Bàng, bồ đề, đa, phượng đỏ, bò cạp, gòn, viết, me tây, lồng mứt

đồng/cây

100.000

3

Sanh, lộc vừng

đồng/cây

150.000

4

Xoan, sến, thị, bằng lăng, xà cừ (30 tuổi)

đồng/cây

240.000

5

Điệp vàng, trứng cá, đào tiên, keo gai, dâu, sung, so đũa, cóc rừng, dứa rừng, osaca, giang

đồng/cây

50.000

6

Dầu, sao, căm xe, lim...(cây gỗ lớn 30 tuổi)

đồng/cây

450.000

7

Tre

đồng/cây

10.000

8

Trúc

đồng/cây

7.000

9

Ngũ trảo, nhào (thuốc nam)

đồng/cây

40.000

10

Mai các loại

đồng/cây

120.000

11

Cau kiểng (cau bụng)

đồng/cây

200.000

Cau kiểng (vàng, đỏ)

đồng/cây

50.000

Cau thường

đồng/cây

30.000

12

Hoa kiểng các loại thanh cứng

đồng/cây

40.000

Hoa kiểng các loại thanh mềm

đồng/cây

15.000

13

Cỏ kiểng (cỏ nhung)

đồng/m2

35.000

14

Cỏ kiểng các loại

đồng/m2

20.000

15

Hàng rào cây kiểng

đồng/m2

15.000

III

Cây công nghiệp

 

 

1

Cao su

đồng/cây

 

- Cây giống bầu mắt ngủ (có bầu đất)

13.000

- Cây giống stum trần (không có bầu đất)

11.000

- Cây 01-02 năm tuổi

60.000

- Cây > 02-05 năm tuổi

120.000

- Cây > 05-08 năm tuổi

250.000

- Cây > 8-20 năm tuổi

680.000

- Cây > 20-30 năm tuổi

260.000

2

Tiêu

đồng/trụ

(áp dụng trụ gạch); trụ khác trừ(-) 100.000 đ/trụ

 

- Cây 01 năm tuổi

190.000

- Cây 02-03 năm tuổi

250.000

- Cây > 03-20 năm tuổi

320.000

- Cây > 20 năm tuổi

100.000

3

Điều (đào)

đồng/cây

 

- Cây dưới 1 năm tuổi

10.000

- Cây 01 năm tuổi

47.000

- Cây 02-04 năm tuổi

100.000

- Cây > 04-10 năm tuổi

250.000

- Cây > 10-20 năm tuổi

300000

- Cây > 20 năm tuổi

160.000

4

Cà phê, ca cao

đồng/cây

 

- Cây 01 năm tuổi

37.000

- Cây 02 năm tuổi

68.000

- Cây > 2-8 năm tuổi

180.000

- Cây > 8 năm tuổi

117.000

5

Trôm

đồng/cây (chưa trừ giá trị thu hồi)

 

- Cây 1-2 năm tuổi

90.000

- Cây > 2-5 năm tuổi

130.000

- Cây > 5-10 năm tuổi

250.000

- Cây > 10-15 năm tuổi

390.000

- Cây > 15 năm tuổi

120.000

6

Thuốc lá

đồng/cây

 

Cây loại A (trên 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng)

2.500

Cây loại B (trên 1/3 và dưới 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng)

1.800

Cây loại C (dưới 1/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng)

1.200

7

Cây Dó Bầu

đồng/cây

 

- Cây trồng năm thứ 1

43.000

- Cây trồng năm thứ 2

51.000

- Cây trồng năm thứ 3

55.000

- Cây trồng năm thứ 4

60.000

- Cây trồng năm thứ 5-8

72.000

IV

Cây hàng năm

 

 

1

Mía

đồng/m2

4.400

2

Bông vải, bắp, bo bo

đồng/m2

4.200

3

- Lúa > 20 ngày tuổi

đồng/m2

3.700

- Lúa mới gieo hoặc cấy < 20 ngày tuổi

2.000

4

Khoai mì, khoai lang

đồng/m2

5.000

5

đồng/m2

2.500

6

Khoai môn, bình tinh, khoai chuối

đồng/m2

3.500

7

Đậu các loại

đồng/m2

4.500

8

Rau các loại

đồng/m2

3.000

9

Bầu, bí, dưa (trồng trên đất)

đồng/m2

5.000

10

Bầu, bí, mướp, hoa (trồng trên giàn)

đồng/m2

8.000

11

Trầu

đồng/bụi

85.000

12

Sả, ớt, nghệ, gừng

đồng/cây, bụi

3.000

13

Thơm (khóm)

đồng/cây

7.000

14

Cà các loại

đồng/cây

10.000

15

Cỏ (gia súc)

đồng/m2

5.000

16

Thầu dầu, cây hạt màu

đồng/m2

9.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận