Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT

Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT ban hành Qui định Xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Tỉnh Bình Thuận

Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT Xử lý công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 69/2006/QĐ-UBND xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT Xử lý công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện Bình Thuận


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 37/2000/QĐ/CT-UBBT

Phan Thiết, Ngày 14 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUI ĐỊNH XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VI PHẠM HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994.

 -Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt hành chính đã được Chủ tịch Nước công bố ngày19/07/1995.

 -Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 05/05/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

 -Căn cứ Quyết định số 103/1999/QĐ-CTUBBT ngày 17/12/1999 của UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy định bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận .

 -Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Bình Thuận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về "Xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tỉnh Bình Thuận .

Điều 2 : Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan thực hiện quyết định này.

Điều 3 : Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Xây dựng, Công an Tỉnh , Giám đốc Điện lực Bình Thuận, Thủ trưởng các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.           

 

 

Nơi nhận:
 -Như điều 3.
 -Bộ Công nghiệp
 -TT.Tỉnh ủy
 -TT.HĐND
 -CT, các PCT UBND tỉnh
 -Viện KSND Tỉnh.
 -Sở Tư Pháp
 -Lưu VP,CN

KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

QUY ĐỊNH

V/V XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VI PHẠM HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2000/QĐ/CT-UBBT ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận )

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này xử lý các trường hợp công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện nhằm thực hiện Quy định bảo vệ an toàn lưới điện Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 103/1999/QĐ/CT-UBBT ngày 17/12/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận .

Điều 2 : Chủ đầu tư, chủ công trình, cá nhân, tổ chức nhận thầu thi công công trình xây dựng, kể cả công trình lưới điện; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải chấp hành quy định khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện ghi tại Điều 5 Quy định bảo vệ an toàn lưới điện ban hành theo Quyết định số 103/1999/QĐ/CT-UBBT ngày 17/12/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Điều 3 : Trong khu vực dân cư của Thành phố Phan Thiết với hiện trạng lưới điện đã có sẵn, khi xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nhà ở của dân mà không thể giữ được khoảng cách an toàn ghi tại điều 2 quy định nầy thì trước khi cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải lấy ý kiến của Điện lực Bình Thuận về giải pháp khắc phục kỹ thuật bảo vệ an toàn lưới điện thỏa mãn khoản 1 Điều 8 Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính Phủ . Chi phí khắc phục do chủ đầu tư chịu .

Điều 4: Mọi hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện trong xây dựng phải bị xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng vi phạm theo Điều 11- Nghị định 48/CP ngày 05/05/1997 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng , quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị .

II - TRÌNH TỰ , THỦ TỤC, THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM         

Điều 5: Điện lực Bình Thuận; Ban quản lý Điện Huyện, Xã ( gọi tắt là đơn vị quản lý lưới điện); Phòng Quản lý đô thị Thành phố Phan Thiết ; Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng ; Giám sát Điện năng Sở Công nghiệp khi phát hiện hành vi xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện thì lập biên bản vi phạm. Biên bản ghi rõ hình thức,biện pháp xử lý, khắc phục và phải có chữ ký của chủ đầu tư hoặc chủ công trình.Trường hợp chủ đầu tư hoặc chủ công trình từ chối ký biên bản thì nêu rõ lý do mời đại diện chính quyền địa phương (Xã , Phường,Thị trấn ...) xác nhận.

Biên bản lập ít nhất 2 bản, 1 bản gởi bên vi phạm, 1 bản chuyển cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Điều 6 :Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận biên bản vi phạm, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt theo Điều11 - Nghị định 48/CP của Chính Phủ .

Điều 7: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt, kể cả việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm nếu được ghi trong quyết định xử phạt.

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn nêu trên thì bị cưỡng chế thi hành.

Điều 8 : Chủ tịch UBND các cấp có quyền ra quyết định cưỡng chế và có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo thẩm quyền. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân có trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế của UBND cùng cấp và phối hợp với thanh tra chuyên ngành tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu.

Điều 9: Trường hợp việc xử lý vi phạm không được sự thống nhất giữa UBND Huyện, Thành phố và các Sở, Ban, Ngành; việc xử lý sẽ được đưa ra Hội đồng Xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Tỉnh để xem xét và trình UBND tỉnh ra quyết định xử lý. Giám đốc Sở Công nghiệp tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Tỉnh.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều10: UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Sở , Ban, Ngành có liên quan, các đơn vị quản lý lưới điện, giám sát viên điện năng Sở Công nghiệp, thanh tra xây dựng Sở Xây dựng, Phòng GT - CN - XD huyện,Phòng Quản lý đô thị Thành phố Phan Thiết, lực lượng Công an Nhân dân Huyện, Thành phố thực hiện xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trong xây dựng .

Điều 11: Các cơ quan có thẩm quyền nếu cấp giấy phép xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện phải chịu trách nhiệm thu hồi giấy phép và chịu bồi thường việc tháo dỡ cho chủ công trình.

Điều 12 : Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo định kỳ 6 tháng về UBND tỉnh về tình hình thực hiện Quy định bảo vệ an toàn lưới điện tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 103/1999/QĐ/CT-UBBT ngày 17/12/1999 của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Quy định nầy.      

Điều 13: Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành .Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các đơn vị phản ánh về Sở Công nghiệp tập hợp kiến nghị trình UBND tỉnh chỉnh sửa bổ sung .                  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2000/QĐ/CT-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2000/QĐ/CT-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2000
Ngày hiệu lực29/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2000/QĐ/CT-UBBT

Lược đồ Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT Xử lý công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT Xử lý công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2000/QĐ/CT-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành14/08/2000
        Ngày hiệu lực29/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT Xử lý công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2000/QĐ/CT-UBBT Xử lý công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện Bình Thuận