Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT

Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT về một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án "Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi" do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT ưu đãi Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển nông thôn miền núi Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT ưu đãi Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển nông thôn miền núi Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2002/QĐ/UBBT

Phan Thiết, ngày 24 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN THAM GIA DỰ ÁN "Y, BÁC SỸ TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi và Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi;

- Căn cứ công văn số 228-CV/TU ngày 17/2/2001 của Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận về tổ chức các đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi;

- Xét đề nghị của Tỉnh Đoàn Thanh niên, Sở Y tế, Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh, Sở Tài chính -Vật giá tại Tờ trình số 76/TT/LS ngày 03/5/2002 về việc hỗ trợ kinh phí và chính sách cho đội viên tham gia dự án "Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi",

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đối tượng, địa bàn và thời gian thực hiện dự án:

1.1 Đối tượng: Y, Bác sỹ đã tốt nghiệp chưa phân công công tác, Y bác sỹ hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của ngành Y tế Bình Thuận. Số lượng 20 người, trong đó Bác sỹ 14 người và Y sỹ 6 người.

1.2 Địa bàn : 14 xã khó khăn và đang thiếu y, bác sỹ: Phan Dũng (Tuy Phong), Phan Tiến, Phan Sơn, Phan Điền, Hoà Thắng ( Bắc Bình), Đông Giang , La Dạ, Thuận Hoà, Đông Tiến, Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam), La Ngâu, Mang Tố, Gia Huynh (Tánh Linh).

1.3 Thời gian : Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.

Điều II Ngoài chính sách ưu đãi theo Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh thực hiện một số chế độ ưu đãi cho đội viên tham gia dư án "Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi" như sau:

2.1. Trợ cấp ban đầu: Thực hiện theo Quyết định số 03/2002/QĐ-UBBT ngày 07/01/2002 của UBND Tỉnh.

2.2 Trợ cấp tiền sinh hoạt phí:

- Trợ cấp 100% hoặc 70% tiền sinh hoạt phí hiện hưởng đối với những đội viên công tác ở các địa bàn được quy định tại Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT ngày 07/01/2002.

- Trợ cấp 50% tiền sinh hoạt phí hiện hưởng đối với những đội viên công tác ở các địa bàn khác.

- Đối với đội viên tình nguyện là cán bộ hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của ngành Y tế thì chỉ được hưởng sinh hoạt phí do kinh phí dự án chi trả và trợ cấp sinh hoạt phí theo các mức trên.

2.3- Các đội viên tình nguyện được hưởng các chế độ đặc thù của ngành Y tế theo quy định hiện hành như cán bộ viên chức của cơ quan đơn vị mà đội viên đó đang công tác, do đơn vị đó chi trả từ nguồn kế hoạch của đơn vị.

2.4- Khi dự án kết thúc, ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ, những đội viên được Ban Quản lý dự án của tỉnh và Chính quyền địa phương nơi đội viên công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt thì sẽ được tuyển vào công chức (không qua thi tuyển), được bố trí công tác tại các đơn vị trong ngành Y tế, được ưu tiên trong đào tạo nâng cao và được hưởng các chính sách đào tạo như chính sách chung của tỉnh.

Điều III: Giao trách nhiệm cho Sở Y tế phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên, Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh và Sở Tài chính - Vật giá xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều IV: Các Ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND Tỉnh, Bí Thư Tỉnh Đoàn Thanh niên, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-vật giá, Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 4 
- TW Đoàn
- TT Tỉnh ủy
- Lưu VP , VX

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2002/QĐ/UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2002/QĐ/UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2001
Ngày hiệu lực24/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2002/QĐ/UBBT

Lược đồ Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT ưu đãi Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển nông thôn miền núi Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT ưu đãi Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển nông thôn miền núi Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2002/QĐ/UBBT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành24/05/2001
       Ngày hiệu lực24/05/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 38/2002/QĐ/UBBT ưu đãi Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển nông thôn miền núi Bình Thuận