Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT

Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT về chế độ trợ cấp đối với giáo viên, cán bộ y tế thuộc ngành giáo dục và y tế đang công tác và học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao và hải đảo do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT trợ cấp giáo viên cán bộ y tế học sinh miền núi vùng cao hải đảo Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 64/2002/QĐ-UBBT chế độ trợ cấp học sinh dân tộc thiểu số thôn, xã miền núi, vùng cao tỉnh Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT trợ cấp giáo viên cán bộ y tế học sinh miền núi vùng cao hải đảo Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 07 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CÁN BỘ Y TẾ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐANG CÔNG TÁC VÀ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC THÔN, XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO VÀ HẢI ĐẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 35/2001/NĐ – CP ngày 09/7/2001 của chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

- Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc: Phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Dân tộc - Miền núi, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh (văn bản số 3766/TC-GD-YT-DTMN-TCCQ ngaứy 10/12/2001);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chế độ trợ cấp đối với , giáo viên, cán bộ y tế thuộc ngành giáo dục và y tế đang công tác và học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao và hải đảo.

Điều 2: Quyết định này thay thế quyết định số 566 QĐ/UB-BT ngày 15/6/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận V/v: Ban hành bản quy định tạm thời thi về một số chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục và y tế đang công tác ở các thôn, xã vùng cao và hải đảo.

Quyết định này được thực hiện kể từ Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (24/7/2001).

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Tỉnh Tổnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục-ẹaứo taùo, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Dân tộc - Miền núi, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành coự liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

 

TM/ UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CÁN BỘ Y TẾ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐANG CÔNG TÁC VÀ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC THÔN, XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO VÀ HẢI ĐẢO.
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2002/QĐ/UBBT ngày tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Để tổ chức triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội miền núi và dân tộc theo Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ chính trị; Quyết định số 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ vaứ Nghũ ủũnh soỏ 35/2001/Nẹ-CP ngaứy 09/7/2001 cuỷa Chớnh phuỷ.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chế độ trợ cấp đối với giáo viên, cán bộ y tế thuộc ngành giáo dục và y tế đang công tác và học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao và hải đảo như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng: Các đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định này là: viên, cán bộ y tế trong biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và giáo viên mẫu giáo ký hợp đồng với Phòng Giáo dục huyện (sau đây gọi tắc là giáo viên, cán bộ y tế) của ngành giáo dục và y tế đang công tác và học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2 : Chế độ trụù caỏp đối với giaựo vieõn, caựn boọ y teỏ:

 I. Trợ cấp thu huựt:

 1) Giáo viên, cán bộ y tế được điều động, tăng cường có thời hạn từ 12 tháng trở lên đến công tác ở các xã miền núi, vùng cao và học sinh, sinh viên có hộ khẩu tại các xã miền núi, vùng cao đi học tại các trường trong và ngoài Tỉnh, sau khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương công tác, ngoài tiền lương theo ngạch, bậc vaứ phuù cấp lương (nếu có) theo quy định hiện hành, được trợ cấp như sau::

 1.1) Trợ cấp 100% lửụng và phụ cấp chức vụ (nếu có) nếu công tác ở các xã nhử sau:

 a) Phan Dũng (huyện Tuy Phong); Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Tiến (huyện Bắc Bình); Đông Giang, La Dạ, ẹa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc); Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam); La Ngâu (huyện Tánh Linh).

b) Học sinh, sinh viên là công dân thuộc các xã nêu ở mục a sau khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương phục vụ công tác thì được trợ cấp 100%.

1.2) Trợ cấp 70% lửụng và phụ cấp chức vụ (nếu có) nếu công tác ở các xã nhử sau:

a) Phan Điền (huyện Bắc Bình); Đông Tiến, Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc), Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam); Đức Bình, Đức Thuận, Măng Tố, Đồng Kho, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh);; Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng (huyện đảo Phú Quý).

b) Giáo viên trực tiếp giảng dạy cho con em đồng bào dân tộc thiểu số (K'Ho, Rai, Răglay, ChâuRo) ở các thôn dân tộc xen ghép thuộc các xã: Phong Phú (huyện Tuy Phong); Thuận Hòa (huyện hàm Thuận Bắc); Tân Minh, Tân Nghĩa, Tân Xuân, Tân Hà (huyện Hàm Tân); Trà Tân, Đức Hạnh, Mê Pu (huyện Đức Linh); thôn Tà Bứa (xã Đức Phú),, Lạc Tánh, Gia Huynh, Suối Kiết (huyện Tánh Linh).

c) Học sinh, sinh viên là công dân thuộc các xã nêu ở mục a, b sau khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương phục vụ công tác thì được trợ cấp 70%.

2) Giáo viên, cán bộ y tế được điều động tăng cường tạm thời hoặc hợp đồng công tác ngắn hạn dưới 12 tháng ở các địa bàn nói trên được hưởng như sau::

 Công tác tại các xã nêu tại mục 1.1, điểm a thì được trợ cấp 50%; công tác ở các xã nêu tại mục 1.2, điểm a thì được trợ cấp thu hút bằng 35% tiền lương và phụ cấp chức vụ đang hưởng

3) Khoản trợ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng cho những ngày làm việc, ngày lễ, tết, hội họp, học tập, phép năm, nghỉ baỷo hieồm xaừ hoọi theo quy định. Nếu do yêu cầu cử đi đào tạo, học tập dài hạn từ 3 tháng trở lên thì trong thời gian học tập không được hưởng khoản trợ cấp này. Không đuợc cộng vào lương ngạch, bậc, phụ cấp lương đang hưởng để tính các khoản phụ cấp khác, không được tính toán để chi trả trợ cấp thôi việc, hưu trí, mất sức, trợ cấp lần đầu khi nghỉ hưu, mất sức lao động.

II. Trang cấp ban đầu:

Giáo viên, cán bộ y tế khi khi được điều động đến công tác ở các xã nêu tại điểm a mục 1.1 và điểm a mục 1.2, phần I, điều 2:

1) Được trợ cấp lần đầu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) cho một người. Ngoài số tiền trợ cấp lần đầu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bố trí kinh phí để xây dựng chỗ ở cho giáo viên, cán bộ y tế được chuyển đến công tác tại địa phương.

2) Nếu có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho một hộ.

3) Khoản trang cấp ban đầu nói trên (điểm 1, 2, phần II, điều 2 ) nếu vì lý do nào đó, ủoỏi tửụùng bị vi phạm kỷ luật từ hình thức bị đình chỉ công tác trở lên hoặc phải chuyển công tác khỏi địa bàn các xã quy định trên, mà thời gian công tác chưa đủ 12 tháng (kể từ ngày có quyết định xử lý) thì phải bồi hoàn lại số tiền treõn cho ngân sách Nhà nước.

III. Trợ cấp khuyến khích thời gian công tác:

Giáo viên, cán bộ y tế đến công tác ở các xã nêu tại điểm a mục 1.1 và điểm a mục 1.2, phần I, điều 2 nếu có thời gian công tác trên 05 năm trở lên được trợ cấp thêm 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho một người

IV. Chăm sóc sức khỏe:

Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được hưởng theo quy định của Nhà nước, các đối tượng nói tại điểm 1, phaàn I, điều 2 khi ốm đau được chăm sóc điều trị theo chế độ ưu tiên và miễn phí cho các khoản chi phí điều trị, bao gồm: Thuốc chữa bệnh, tiền ăn, ở, chuyển viện (nếu có).

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá xây dựng chế độ chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xem xét, quyết định.

Điều 3: Các chế độ trụù caỏp đối với học sinh:

Học sinh hệ mẫu giáo, tiểu học, trung hoùc cụ sụỷ là con em người dân tộc thiểu số vùng cao thuộc các xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong); Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Tiến (huyện Bắc Bình); Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ, Thuận Minh, Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc); Hàm Cần, Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam); Đức Bình, Đức Thuận, Măng Tố, Đồng Kho, Bắc Ruộng, La Ngâu (huyện Tánh Linh) và  ở các thôn, xã miền núi (đối với con em người dân tộc thiểu số K'Ho, Răglay, Rai, Châu ro) được cấp (không thu tiền) những dụng cụ học tập và lương thực theo định mức sau:

I. Hệ mẫu giáo (5 tuổi):

- Gạo: 05 kg/học sinh/tháng học

- Dụng cụ daùy hoùc:     20.000 ủoàng/học sinh/năm học

II. Hệ tiểu học:

- Sách giáo khoa: Cho mượn 01 học sinh/01 bộ/năm học, cuối năm thu lại. Hàng năm cấp bổ sung 12% để bù lại cho số sách bị hư hỏng hoặc mất không thu hồi lại được và do nhà trường quản lý.

- Giấy viết học sinh (96 trang)

 + Lớp 1,2,3:     5 tập/học sinh/năm học

 + Lớp 4,5:        7 tập/học sinh/năm học

- Viết máy loại thường:  01 cây/học sinh/năm học

- Mực viết:         01 lọ/học sinh/năm học

- Cặp học sinh: 01 cái/học sinh/ năm học

- Dầu hỏa thắp sáng (nơi chưa có điện):  01 lít/học sinh/tháng học

- Quần, áo, nón: 01 bộ/học sinh/năm học

- Dép nhựa, thắt lưng:    01 bộ/học sinh/năm học

- Gạo:   08 kg/học sinh/ tháng học

III. Hệ trung học cơ sở:

- Sách giáo khoa: Cho mượn 01 học sinh/01 bộ/năm học, cuối năm thu lại. Hàng năm cấp bổ sung 12% để bù lại cho số sách bị hư hỏng hoặc mất không thu hồi lại được và do nhà trường quản lý.

- Giấy viết học sinh (96 trang):     10 tập/học sinh/năm học

- Viết máy loại tốt:         01 cây/học sinh/năm học

- Mực viết:         01 lọ/học sinh/năm học

- Cặp học sinh: 01 cái/học sinh/năm học

- Dầu hỏa thắp sáng (nơi chưa có điện):  01 lít/học sinh/tháng học

- Quần, áo, nón: 01 bộ/học sinh/năm học

- Dép nhựa, thắt lưng:    01 bộ/học sinh/năm học

- Gạo:   10 kg/học sinh/tháng học

Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn chi tiết chế độ trợ cấp đối với học sinh theo quy định tại Điều 3 của quy định này.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1) Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp cùng Ban Dân tộc - Miền núi, Sở Giáo dục - ẹaứo taùo, Sở Y tế, Ban Tổ chức chính quyền hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng theo quy định này.

2) Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính -vật giá phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối từ nguồn kinh phí hàng năm để chi trả cho các chế độ theo quy định này.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

1) Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngaứy 24/7/2001, những chế độ quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ.

2) Những đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo Quy định này thì không được hưởng theo Quyết định số 76/2001/QĐ/UBBT ngày 21/11/2001 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình thuận V/v ban hành Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo ở tỉnh Bình thuận.

3) Trong quá trình trieồn khai thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh,vướng mắc, các ngành, các địa phương phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2002/QĐ-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2002/QĐ-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2002
Ngày hiệu lực24/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2002
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2002/QĐ-UBBT

Lược đồ Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT trợ cấp giáo viên cán bộ y tế học sinh miền núi vùng cao hải đảo Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT trợ cấp giáo viên cán bộ y tế học sinh miền núi vùng cao hải đảo Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2002/QĐ-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành07/01/2002
        Ngày hiệu lực24/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2002
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT trợ cấp giáo viên cán bộ y tế học sinh miền núi vùng cao hải đảo Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2002/QĐ-UBBT trợ cấp giáo viên cán bộ y tế học sinh miền núi vùng cao hải đảo Bình Thuận