Quyết định 74/2005/QĐ-UBND

Quyết định 74/2005/QĐ-UBND ban hành Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận

Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2005/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH “GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN BÌNH THUẬN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-CTUBND ngày 27/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho phép thành lập Hội các Nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 16CV/UBH-DNT ngày 02/11/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh ;
- Kho bạc Tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Thanh niên;
- Hội LHTN VN Tỉnh;
Lưu VP ( TH, KT) Huy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /2005 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2005 của UBND Tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận

1. Tôn vinh các Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và tham gia phát triển cộng đồng;

2. Xây dựng mô hình nhà Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, qua đó động viên và định hướng phát triển cho thanh niên và giới Doanh nghiệp trẻ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

3. Động viên thanh niên và giới Doanh nghiệp trẻ tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và cổ vũ lòng tự tin, tự hào dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế;

4. Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ;

5. Khuyến khích các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh với vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng.

1. Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

2. Đảm bảo tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng được khen thưởng;

3. Kết hợp chặt chẽ, động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Điều 3. Cơ quan Thường trực của Giải thưởng là Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, tổ chức kinh phí và tổ chức thực hiện Giải thưởng theo đúng Quy định này.

Điều 4. Giải thưởng “Doanh nhân Bình Thuận” được bình chọn hàng năm vào dịp ngày Hội doanh nhân Việt Nam (13/10) để trao tặng cho các gương mặt Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG BÌNH CHỌN VÀ TIÊU CHUẨN NHẬN GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận được trao cho các gương mặt Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Là hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận có thành tích xuất sắc trong hoạt động Doanh nghiệp và tham gia phát triển cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, có uy tín xã hội được các Hội, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận lựa chọn giới thiệu.

2. Ưu tiên các Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề mới, nghiên cứu sản xuất sản phẩm, lĩnh vực dịch vụ, sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu và lao động tại địa phương, giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật người lao động và hoạt động tại các địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

3. Là hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ đang giữ vị trí lãnh đạo trong các Doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh Bình Thuận (không phân biệt thành phần kinh tế, quốc tịch, dân tộc).

4. Có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành Doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Doanh nghiệp thuộc quyền quản lý điều hành đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng cao nhất các tiêu chí về lựa chọn gương mặt Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của Tỉnh do Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận quy định hàng năm.

5. Được các tổ chức Đoàn, Hội, Cơ quan chủ quản, Ban, Ngành, các Hiệp hội ngành nghề và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận lựa chọn và giới thiệu.

Chương III

GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Hình thức khen thưởng gồm:

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

2. Cúp “Doanh nhân Bình Thuận” do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao tặng;

3. Kỷ vật của các cơ quan, đơn vị tài trợ (nếu có).

Điều 7. Quy trình xét chọn:

1. Giới thiệu các ứng cử viên:

a) Căn cứ tiêu chuẩn xét thưởng và chỉ tiêu giới thiệu được phân bổ, Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, các Hội ngành nghề tổ chức chọn lựa, lập hồ sơ giới thiệu các nhà Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu làm ứng cử viên giải thưởng “Doanh nhân Bình Thuận”.

b)Tất cả các hồ sơ của ứng cử viên được gửi về Văn phòng Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận.

2. Tổ chức sơ tuyển:

 a) Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh nghiên cứu hồ sơ ứng cử viên, căn cứ các tiêu chí bình chọn, lựa chọn 10 hồ sơ nhà Doanh nghiệp trẻ và chuyển Hội đồng sơ tuyển.

b) Thành lập Hội đồng sơ tuyển bao gồm: Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, đại diện Hội LHTN Việt Nam Tỉnh.

3. Hội đồng bình chọn:

a) Căn cứ điều kiện cụ thể từng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập Hội đồng bình chọn toàn Tỉnh bao gồm: đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tha nh niên, Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam Tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh.

b) Hội đồng bình chọn căn cứ vào các tiêu chuẩn bình chọn đã ban hành và hồ sơ các ứng cử viên đã qua sơ tuyển, thẩm định, bỏ phiếu chọn ra các cá nhân xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận.

4. Trao giải thưởng:

a) Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận được tổ chức hàng năm. Cơ quan thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tổ chức xét giải, công bố và trao giải thưởng hàng năm vào dịp ngày Hội doanh nhân Việt Nam.

b) Lễ trao giải được tổ chức cùng thời gian với tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp trẻ với Lãnh đạo Tỉnh.

Chương IV

QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN GIẢI

Điều 8.

Các cá nhân được bình chọn trao tặng Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận được:

1. Nhận giải thưởng (quy định tại Điều 5 Quy định này);

2. Ghi tên vào sổ danh dự của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận;

3. Hội LHTN Việt Nam Tỉnh và Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh hỗ trợ để tiếp tục phấn đấu thành đạt;

4. Được xem xét giới thiệu nhận các giải thưởng khác của Nhà nước và các tổ chức khác;

5. Được giới thiệu tham dự một số hoạt động, các giải thưởng của Hội đồng các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam hoặc của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong năm được nhận giải;

6. Được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9.

1. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận, Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận theo đúng các nội dung Quy định này.

2. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn các hội viên phản ánh kịp thời về cơ quan Thường trực của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận để báo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2005
Ngày hiệu lực29/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành14/11/2005
        Ngày hiệu lực29/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định Giải thưởng Doanh nhân Bình Thuận