Quyết định 40/2011/QĐ-UBND

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đầu tư xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tường Chính phủ về việc giao Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012;

Thực hiện Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình;
- Báo Bình Thuận;
- Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.Hùng200

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành30/12/2011
        Ngày hiệu lực09/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đầu tư xây dựng