Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

I. Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012:

1. Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với bảo vệ tốt môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đi đôi với lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng GDP : từ 9,7 - 10%.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành :

+ Công nghiệp - xây dựng :10,9%;

+ Khu vực dịch vụ : 13%;

+ Nông lâm thủy sản : 5,9%.

- Sản lượng lương thực  : 650.000 tấn;

- Sản lượng hải sản khai thác :172.000 tấn;

- Kim ngạch xuất khẩu : 300 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa : 220 triệu USD;

- Tổng thu ngân sách Nhà nước : 6.175 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa : 3.160 tỷ đồng;

- Chi đầu tư phát triển  : 600 tỷ đồng;

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 : 99,9%;

- Giải quyết việc làm : 24.000 lao động;

- Tỷ lệ giảm sinh : 0,04%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo  : 1,5%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng : 12%;

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 89%, dân số đô thị sử dụng nước sạch là 94%;

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt 90%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 20%;

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%;

- Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm) đạt 48,7%.

II. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:

1. Về kinh tế:

 a) Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững, coi trọng chất lượng và hiệu quả gắn với nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trước hết là trong công tác quản lý đất đai, rừng và tài nguyên, khoáng sản. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành hạ tầng và thu hút đầu tư các Khu công nghiệp Phan Thiết, Hàm Kiệm I và II; tích cực chuẩn bị và triển khai đầu tư Khu công nghiệp Sơn Mỹ, Khu công nghiệp Kê Gà. Đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ các dự án điện như: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; các tuyến đường dây 500 KV, 220 KV xuất phát từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, các dự án điện gió. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản, nhất là các sản phẩm lợi thế của địa phương; thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất công nghiệp 12,05% so với năm 2011;

b) Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp một cách toàn diện gắn với đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng và hiệu quả. Quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa theo quy hoạch gắn với phát triển thủy lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Không khuyến khích mở rộng diện tích thanh long trồng trên đất lúa; phấn đấu cấp mới 2.000 ha diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp. Làm tốt công tác giống. Tăng cường công tác khuyến nông. Ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới ở 96 xã, trong đó tập trung trước hết ở 21 xã điểm gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giao thông nông thôn, nhất là ở các nơi có các tuyến đường đi lại khó khăn. Rà soát lại diện tích đất đã cấp và xây dựng kế hoạch tiếp tục giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án phát triển cây cao su ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chống phá rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; rà soát, quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp; tiếp tục nghiên cứu sớm có chính sách phù hợp để thực hiện có hiệu quả chủ trương cải tạo rừng nghèo kiệt gắn với công nghiệp chế biến lâm sản, nhất là giải quyết dứt điểm tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở các khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận.

Tiếp tục quản lý, hạn chế phát triển tàu thuyền công suất nhỏ. Hỗ trợ, nhân rộng mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần, chế biến trên biển. Khuyến khích phát triển nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế và hiệu quả gắn với đảm bảo các điều kiện nuôi thâm canh. Tăng cường quản lý chất lượng nuôi tôm giống.

Có biện pháp tích cực, chủ động phòng tránh thiên tai, bão lũ, chú trọng các vùng ven biển, ven sông dễ bị xâm thực, nhất là huyện Phú Quý;

c) Đa dạng công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Thường xuyên tổ chức kiểm định đánh giá chất lượng các cơ sở du lịch đang hoạt động, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển nhiều loại dịch vụ, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Phấn đấu trong năm 2012 đón 3.150.000 lượt khách du lịch, trong đó có 350.000 lượt khách du lịch quốc tế với doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng;

d) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng lợi thế của tỉnh. Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm thị trường vững chắc cho xuất khẩu thanh long; làm tốt hơn nữa xuất khẩu mủ cao su. Thu hút đầu tư đưa vào hoạt động nhà máy gia nhiệt. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng;

e) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường quản lý Nhà nước về giá; ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân;

g) Đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội theo quy định. Ưu tiên bố trí vốn Nhà nước cho các công trình trọng điểm, bức xúc và các công trình hoàn thành trong năm; thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát triển. Tăng cường biện pháp khai thác các khoản thu từ quỹ đất. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư và huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia trên các lĩnh vực, trước hết là giao thông, thủy lợi nhỏ, giáo dục, y tế, hạ tầng các khu dân cư. Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh do Bộ ngành Trung ương làm chủ đầu tư; trước mắt tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết và Dự án Cảng nước sâu Kê Gà.

Rà soát lại tất cả các dự án đã được cấp phép đầu tư trên các lĩnh vực; theo đó:

- Tạo điều kiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai;

- Các dự án chưa triển khai thì tiến hành kiểm tra vướng mắc ở khâu nào, tập trung tháo gỡ khâu đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm triển khai;

- Các dự án đã hoặc đang triển khai nhưng xét thấy ảnh hưởng môi trường thì phải dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, xử lý một cách kiên quyết. Trước mắt, tiếp tục tạm dừng cấp giấy phép đối với các dự án cải tạo rừng nghèo kiệt và cấp giấy phép khai thác mới tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh để chờ chủ trương mới của Chính phủ hoặc chính sách cụ thể của tỉnh;

- Các dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng thì kiên quyết thu hồi. Mặt khác, tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, công khai, bình đẳng để thu hút các dự án mới trên các lĩnh vực, trong đó chú ý làm tốt khâu đấu giá quyền sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản đối với các dự án mới theo quy định của pháp luật và thực hiện ký quỹ đầu tư.

h) Khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 ở các cấp; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại 6.000 ha. Hoàn thành khối lượng đo đạc và lập hồ sơ địa chính 56 xã, phường, thị trấn và công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính Dự án đất lâm nghiệp.

Đề xuất Trung ương sớm tháo gỡ chồng lấn, phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến sa khoáng ti tan. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm minh và kịp thời tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; không để xảy ra các điểm nóng trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với khai thác sa khoáng titan. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phân loại các nguồn gây ô nhiễm, các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường để có kế hoạch kiểm tra giám sát, nhất là xử lý rác thải ở các bệnh viện, xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, khai thác tài nguyên, khoáng sản;

i) Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Chống thất thu ngân sách trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất đã giao, cho thuê các dự án; tích cực thu các khoản nợ đọng ngân sách. Bảo đảm thu đạt và vượt chỉ tiêu thu nội địa; đồng thời phấn đấu thu từ quỹ đất vượt từ 100 - 150 tỷ đồng so với chỉ tiêu pháp lệnh để có thêm nguồn đáp ứng cho các nhu cầu chi, chưa đưa vào cân đối từ đầu năm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách tài khóa thắt chặt của Chính phủ trong chi tiêu ngân sách, cương quyết cắt giảm các khoản chi và các công trình xây dựng cơ bản chưa bức xúc; ưu tiên bảo đảm kinh phí đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu chi lương, phụ cấp lương, chi hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và bảo đảm chi an sinh xã hội, chi cho các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Bố trí dự phòng ngân sách đủ để chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp phát sinh đột xuất của tỉnh.

2. Về văn hóa - xã hội:

a) Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, hết sức chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp. Tiếp tục tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo và các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tập trung thực hiện Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015”. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở tất cả các cấp học;

b) Tiếp tục đầu tư củng cố, nâng cấp đồng bộ và phát triển hệ thống khám chữa bệnh; phấn đấu đưa công trình bệnh viện huyện Hàm Tân, bệnh viện Phú Quý, bệnh viện Hàm Thuận Bắc vào sử dụng. Tăng cường bố trí bác sỹ về tuyến xã, bảo đảm đến cuối năm 2012 đạt 80% xã, phường có bác sỹ; duy trì và giữ vững kết quả Đề án Chuẩn quốc gia về y tế xã. Tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, kịp thời phát hiện và khống chế các loại dịch bệnh, trước mắt hết sức chú ý dịch bệnh chân - tay - miệng. Tập trung giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng và giảm sinh ở vùng có mức sinh còn cao;

c) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phòng trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Chú ý hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Phấn đấu đào tạo nghề cho 15.500 lao động, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn 12.800 người. Hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, cải thiện nhà ở người có công;

d) Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Triển khai và tổ chức thực hiện có chất lượng, đi vào chiều sâu, đúng thực chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Tổ chức tốt các hoạt động thể thao quốc tế để quảng bá du lịch của tỉnh.

3. Về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội:

a) Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với triển khai mạnh các biện pháp phòng ngừa, kết hợp với đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông; phấn đấu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt so với năm 2011;

b) Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Nâng cao năng lực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân ở các cấp, các ngành; không để phát sinh “Điểm nóng”, khiếu kiện tập trung đông người.

4. Về xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

a) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, nhất là ở các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quản lý sử dụng đất, ngân sách Nhà nước, tài sản công. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết những kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Có kế hoạch triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

b) Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, lề lối làm việc, phát huy tính năng động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai việc định kỳ chuyển đổi một số vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra nhất là các lĩnh vực quản lý đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, chi tiêu ngân sách, quản lý tài sản công. Kịp thời phát hiện, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2011
Ngày hiệu lực25/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành15/12/2011
        Ngày hiệu lực25/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 Bình Thuận