Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT

Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT về khen thưởng đối với các đối tượng nộp thuế do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT khen thưởng đối tượng nộp thuế Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT khen thưởng đối tượng nộp thuế Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 79/2003/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 03 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ .).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

-Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

-Căn cứ Nghị định 56/1998/ NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng ...;

Theo đề nghị của Cục Thuế Tỉnh tại tờ trình số 938 CT-BT/TCCB, ngày 14 tháng 10 năm 2003 và ý kiến Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh Bình Thuận,

  QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này Quy định về khen thưởng đối với các đối tượng nộp thuế tại địa phương.

Điều 2: Giao Cục Thuế Tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch các huyện, thành phố Phan Thiết Giám đốc các doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.  

 

 

Nơi nhận :
-Tổng CụcThuế
-TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh .
-CT, các PCT UBND Tỉnh
-Như điều 3.
- Lưu : VP-TĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 QUY ĐỊNH

KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2003/QĐ-UB, ngày tháng 12 năm 2003 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh).

1/Mục đích yêu cầu:

Nhằm góp phần tích cực vào việc tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thiết thực động viên mọi tổ chức, cá nhân hăng hái thi dua thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước; Đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời, chính xác các đối tượng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

2/ Đối tượng được khen thưởng:

Mọi Tổ chức và cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Pháp luật.

3/Tiêu chuẩn khen thưởng :

Tiêu chuẩn đối với các đối tượng được xem xét khen thưởng là phải nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh - dịch vụ.nhất là pháp luật về thuế Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đảm bảo có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.

- Đối với các đối tượng nộp thuế theo sổ sách kế toán: Phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ, chấp hành tốt các chế độ kê khai và nộp thuế kịp thời theo thời hạn ghi trên thông báo, không có tồn đọng các khoản phải nộp Ngân sách.

- Đối với các hộ nộp thuế khoán: Phải đóng đủ thuế, đúng kỳ hạn, có tác dụng động viên các hộ khác cùng thực hiện tốt chính sách thuế và các quy định về tài chính .

- Đối với các đối tượng thuộc khu vực Sản xuất Nông nghiệp, Ngư nghiệp: Phải chấp hành tốt chế độ thu nộp thuế, không để tồn động, dây dưa, nợ thuế .

4/ Các hình thức khen thưởng:

a/ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh: Căn cứ vào số lượng các đối tượng nộp thuế trong toàn Tỉnh, hàng năm Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tặng thưởng Bằng khen cho các đối tượng có thành tích xuất sắc đã được

Cục Thuế hoặc Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố khen thưởng liên tục 03 năm liền kề trước đó .

b/ Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyên - thành phố Phan Thiết: Căn cứ vào số lượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn quản lý. Hàng năm Cục trưởng Cục thuế Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét tặng giấy khen theo đúng tiêu chuẩn chung và thẩm quyền quy định.

5/ Chế độ và kinh phí khen thưởng :

- Chế độ tiền thưởng thưởng kèm theo Bằng khen, giấy khen thực hiện theo Thông tư số: 25/ TT-BTC, ngày 17 tháng 4 năm 2001 của Bộ Tài chính. Các loại hình doanh nghiệp được thưởng theo mức thưởng tập thể; các hộ sản xuất kinh doanh - Dịch vụ được thưởng theo mức cá nhân .

- Kinh phí khen thưởng: Trích từ nguồn kinh phí các cấp hỗ trợ cho công tác hành thu .

6/Quy trình Thủ tục xét khen thưởng :

a/ Quy trình :

- Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các phòng ban chuyên quản thuộc Cục Thuế Tỉnh chủ động xem xét lập thủ tục, hồ sơ chậm nhất ngày 20/2 hàng năm gửi đến Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thuế xét duyệt và tổng hợp chung .

Cục Thuế gửi hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân tỉnh ( qua Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ) chậm nhất ngày 28/02 hàng năm.

b/Hồ sơ đề nghị khen thưởng :

-Chi Cục Thuế huyện, thành phố và các phòng trực thuộc Cục Thuế Tỉnh đề nghị Cục Thuế xem xét khen thưởng gồm có :

 1/ Tờ trình đề nghị của Chi cục Thuế huyện, thành phố đối với đối tượng do Chi Cục thuế quản lý.

Phải có ý kiến của UBND huyện, thành phố.

2/Báo cáo tóm tắt thành tích theo mẫu thống nhất.

- Cục Thuế Tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét khen thưởng hồ sơ gồm có :

1/Tờ trình của Cục Thuế.

2/ Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thuế.

 3/Danh sách trích ngang các đối tượng được xét đề nghị khen thưởng .

4/ Báo cáo tóm tắt thành tích và tờ trình của Chi cục Thuế Huyện, Thành phố.

(Hồ sơ đề nghị khen thưởng đánh máy khổ A4.)

7/ Tổ chức thực hiện :

-Cục thuế Tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng TĐKT Tỉnh triển khai, hướng dẩn thực hiện quy định này, Chú trọng cụ thể hoá tiêu

chuẩn, phân bổ số lượng và cơ cấu đối tượng phù hợp từng địa bàn, ngành nghề và những hồ sơ thủ tục cần thiết.

-UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra Chi Cục Thuế tổ chức phát động Thi đua và xem xét khen thưởng đúng quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2003/QĐ-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2003/QĐ-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2003
Ngày hiệu lực03/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2003/QĐ-UBBT

Lược đồ Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT khen thưởng đối tượng nộp thuế Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT khen thưởng đối tượng nộp thuế Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/2003/QĐ-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành03/12/2003
        Ngày hiệu lực03/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT khen thưởng đối tượng nộp thuế Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2003/QĐ-UBBT khen thưởng đối tượng nộp thuế Bình Thuận