Chỉ thị 03/2006/CT-UBND

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2006/CT-UBND cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2006/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 30 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện thông báo số 147 TB/TW ngày 16/7/2004 của Bộ Chính trị và chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tổng quát: xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, có cơ cấu hợp lý phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với hiện đại hoá công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển khai chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, phạm vi ở địa phương cần tập trung vào cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước đạt được kết quả cao, tương xứng với nguồn lực kinh tế của Tỉnh; đồng thời kích thích sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận là một trong năm Cục Thuế trên cả nước được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế chọn làm thí điểm triển khai chương trình cải cách - hiện đại hoá công tác quản lý thuế theo cơ chế “tự khai - tự nộp thuế” từ ngày 01/10/2005. Để hỗ trợ cho ngành Thuế thực hiện thành công chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách; đồng thời nâng cao chức năng chuyên môn của các Cấp, các Ngành gắn liền với công tác quản lý, điều hành và khai thác nguồn thu ngân sách Nhà nước, UBND Tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế thực hiện công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Quán triệt chủ trương để xây dựng nhận thức mới về sự nghiệp cải cách - hiện đại hoá công tác thuế.

Cải cách hành chính và hiện đại hoá hệ thống thuế nước ta hiện nay, thật sự là nhiệm vụ chiến lược, mang tính toàn diện và sâu sắc; đồng thời đưa trình độ quản lý thuế nước ta trong thập kỷ tới ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp, các ngành phải tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhằm nhận thức thông suốt mục tiêu, yêu cầu, nội dung công việc và các chương trình cải cách hệ thống Thuế đến năm 2010 theo lộ trình phù hợp; đặc biệt là nhận thức của cán bộ lãnh đạo của các cấp, các ngành phải xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ trong tâm và chính sách thuế tác động mạnh mẽ, rất nhạy cảm đến sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp Uỷ và Uỷ ban Nhân dân các cấp; phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành trong tất cả các mặt của lĩnh vực thuế và cải cách hệ thống thuế.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các chính sách thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế. Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ và xử lý nghiêm khắc các hiện tượng, hành vi vi phạm thuế.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách: quản lý đất đai; đăng ký kinh doanh; chế độ thanh toán; chế độ kế toán, hạch toán; quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật; đăng ký, kê khai nộp thuế; xử lý nợ đọng thuế...để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế và cải cách hệ thống thuế.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước và quản lý thuế:

Việc đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác quản lý Nhà nước và quản lý thuế luôn được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính Nhà nước, thuế; nâng cao chất lượng quản lý theo công nghệ hiện đại, giải quyết được các yêu cầu trong quản lý, đó là: tiết kiệm thời gian; tiết kiệm chi phí; tiết kiệm nguồn nhân lực và đạt hiệu quả quản lý tốt nhất.

Triển khai ngay việc nối mạng máy tính giữa các cơ quan chủ yếu của ngành Tài chính: Tài chính - Kho bạc - Thuế từ Tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố để trao đổi cập nhật thông tin kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý thu ngân sách Nhà Nước.

Tiến đến thực hiện nối mạng máy tính giữa cơ quan Thuế với cơ quan Đăng ký kinh doanh với UBND các cấp và các Sở, Ngành khác để tạo thuận lợi trong phối hợp, điều hành quản lý thu ngân sách Nhà nước.

6. Khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ thuế, kế toán, kiểm toán, đại lý thuế nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân nộp thuế hiểu rõ các quy định của pháp luật về thuế, làm tốt công tác kế toán, thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế.

7. Kiện toàn bộ máy ngành thuế theo mô hình quản lý thuế theo chức năng, thực hiện cơ chế tự khai tự nộp thuế; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý thuế; tăng cường trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế các cấp.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH.

1. Ngành thuế Bình Thuận:

- Có trách nhiệm sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ quản lý thuế theo cơ chế “tự khai, tự nộp thuế” theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức cho cán bộ Thuế để đảm bảo thực hiện tốt các chương trình hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế thí điểm trên địa bàn tỉnh;

- Có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với các Cấp, các Ngành trong thực hiện công tác quản lý thuế; tham mưu đề xuất kịp thời với Lãnh đạo cấp Uỷ, UBND cùng Cấp về chính sách, giải pháp quản lý thuế. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, ban, ngành cơ quan thuế cùng thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong quản lý thu ngân sách Nhà nước;

- Có trách nhiệm tổ chức Hội thảo, tập huấn các chương trình cải cách quản lý thuế cho các Sở, Ngành hữu quan và tất cả các doanh nghiệp thực hiện tự khai, tự nộp thuế;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, chủ trì xây dựng các đề án ứng dụng công nghệ tin học vào các lĩnh vực sau:

+ Nối mạng tin học giữa các cơ quan Tài chính - Kho bạc - Thuế cấp Tỉnh và cấp huyện - thị xã - thành phố; xây dựng các chương trình phục vụ cung cấp thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn phối hợp.

+ Nối mạng tin học giữa các cơ quan Thống kê; Đăng ký kinh doanh; các Sở Ngành quản lý kinh tế; Tài nguyên & Môi trường; các Ngân hàng thương mại với các cơ quan Tài chính - Kho bạc - Thuế.

2. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan khác nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế tại địa phương;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quá trình thẩm định góp ý các văn bản Pháp luật trình UBND cùng cấp nhanh chóng, hiệu quả; thẩm định kiến nghị UBND về các chính sách của tỉnh liên quan đến thuế đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của địa phương để tạo môi trường thông thoáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn:

- Chỉ đạo cơ quan thuế của địa phương tổ chức triển khai các chính sách thuế, kế hoạch thu nộp thuế, các giải pháp quản lý thuế theo đúng pháp luật; khai thác quản lý tốt các nguồn thu thuế trên địa bàn; tham mưu, báo cáo kịp thời cho UBND cùng cấp nghiên cứu chỉ đạo công tác thuế trong chương trình quản lý kinh tế xã hội và quản lý Nhà nước ở địa phương;

- Chỉ đạo cơ quan tuyên truyền của địa phương thường xuyên phổ biến pháp luật thuế đến cán bộ công chức và nhân dân hiểu rõ. Chỉ đạo các Phòng, Ban, Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thực hiện hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, kê khai nộp thuế đầy đủ; thông qua công tác chuyên môn, các cơ quan hữu quan cần chú trọng kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế; đặc biệt các cơ quan có thẩm quyền phải xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ tin học, nối mạng máy tính trong hệ thống để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thực thi công vụ.

4. Các Sở, Ngành: Thuỷ sản, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Du lịch, Công nghiệp:

- Đẩy mạnh quản lý Nhà nước về hoạt động kinh tế chuyên ngành. Các tổ chức, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trực thuộc Sở, Ngành quản lý phải đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và kê khai nộp thuế đầy đủ, kịp thời đúng theo quy định của Pháp luật;

- Kiểm tra, hướng dẫn thúc đẩy phát triển sản xuất trên lĩnh vực chuyên ngành; thực hiện quản lý Nhà nước về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo định hướng của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đồng thời tạo cơ sở quan trọng cho việc tính thu thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước;

- Phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế và cung cấp các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp theo chuyên ngành cho cơ quan Thuế quản lý thu ngân sách Nhà nước theo Pháp luật.

5. Sở Tài nguyên & Môi trường:

- Chỉ đạo toàn Ngành tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch sử dụng đất, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định và đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin liên quan đến đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong quá trình tham mưu về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và làm cơ sở cho việc quản lý, thực hiện các khoản thu từ đất vào ngân sách Nhà nước;

- Có kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ thuộc ngành và UBND cấp huyện, xã các quy định của Pháp luật về đất đai, nghiệp vụ chuyên môn làm cơ sở cho việc tham mưu giải quyết, thực hiện các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất đúng quy định của Nhà nước.

6. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo cơ quan Công an các Cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc điều tra phát hiện kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận về thuế để xử lý truy thu tiền thuế, tiền phạt theo quy định của pháp luật vào Ngân sách Nhà nước;

- Kiểm tra nhân thân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng pháp luật để phát hiện ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; đẩy mạnh điều tra các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện để thực hiện xét xử nhằm giáo dục, răn đe và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật; đồng thời nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân nộp thuế về sự tuân thủ pháp luật thuế trong cơ chế “tự khai, tự nộp thuế”;

- Quản lý chặt chẽ, đầy đủ khách vãng lai, khách du lịch, khách nghỉ dưỡng trên từng địa bàn Phường - Xã - Thị trấn; cung cấp danh sách người nước ngoài đang công tác, làm việc trên địa bàn Tỉnh cho cơ quan Thuế để có biện pháp quản lý thu thuế của các đối tượng này. Chỉ làm thủ tục xuất cảnh đối với các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

7. Sở Kế hoạch & Đầu tư:

- Chỉ đạo bộ phận quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Sở xác lập lưu trữ hồ sơ đăng ký kinh doanh, tạm ngưng hoạt động, giải thể để quản lý chặt chẽ đầy đủ số lượng cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra bộ phận đăng ký kinh doanh cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định của pháp luật Đăng ký kinh doanh và nghiệp vụ quản lý chuyên ngành;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; tăng cường kiểm tra giám sát việc thành lập doanh nghiệp, quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau khi được cấp đăng ký kinh doanh... để quản lý hoạt động kinh doanh và thu thuế đầy đủ, tránh tình trạng doanh nghiệp tự giải thể, bỏ trốn chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

8. Sở Thương mại:

- Chỉ đạo trong toàn ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ quy định; đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế, ẩn lậu thuế;

- Chỉ đạo cơ quan Quản Lý thị trường tổ chức kiểm tra các hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hoá trên thị trường; kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo niêm yết giá và sử dụng hoá đơn của các sở kinh doanh nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm và xử phạt nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của Pháp luật nhằm ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.

9. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Chỉ đạo cơ quan Tài chính, cơ quan Kho bạc các Cấp phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan Thuế để quản lý nguồn thu phát sinh, thông qua phê duyệt kinh phí hoặc cấp phát ngân sách cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thuế; trong việc thu tiền thuế qua Kho bạc, xử phạt nộp chậm tiền thuế, đối chiếu số thu, số nộp tiền thuế vào Kho bạc... bảo đảm quản lý tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời;

- Cơ quan Tài chính các cấp tăng cường trách nhiệm quản lý và bán đấu giá các tài sản kê biên của các đối tượng nợ thuế do cơ quan Thuế chuyển giao để thu kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước, định kỳ cùng cấp thông tin cho cơ quan Thuế về cấp phát ngân sách, giải ngân cho các đơn vị kinh tế. Kho bạc khi giải ngân phải kiểm tra tình hình nợ thuế thông qua thông báo nộp thuế, lệnh thu thuế được gởi đến Kho bạc; yêu cầu đơn vị được cấp phát phải hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc trích tiền nộp đủ thuế trước khi giải ngân.

10. Sở Giao thông Vận tải:

- Tăng cường quản lý, điều hành hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để kích thích hoạt động vận tải bảo đảm trật tự, an toàn;

- Phối hợp với Công an giao thông quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo toàn ngành và hướng dẫn các Hợp tác xã vận tải phải thực hiện tốt việc quản lý các phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ, đường thuỷ hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; khi lập các giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải, các bộ phận nghiệp vụ liên quan phải kiểm tra và yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế mới được cấp giấy;

- Thông qua chức năng quản lý chuyên ngành cần gắn với công tác thu ngân sách Nhà nước, kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm thuế trong lĩnh vực vận tải, xây dựng giao thông để phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp xử lý thu thuế đầy đủ kịp thời.

11. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện việc cung cấp các thông tin về tài khoản và nội dung giao dịch qua tài khoản của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Thực hiện trích chuyển từ tài khoản của các đối tượng nộp thuế ( nếu có ) vào ngân sách Nhà nước theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc chủ tài khoản phải thanh toán.

12. Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bình Thuận:

- Có trách nhiệm tuyên truyền mạnh mẽ về chính sách thuế, cơ chế “tự khai, tự nộp thuế”. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thuế thường xuyên giúp cho mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh hiểu rõ và chấp hành nghiêm pháp luật thuế.

- Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng, hành vi vi phạm pháp luật thuế.

13. Đề nghị Toà án nhân dân Tỉnh và các Toà án huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp có kế hoạch và giải pháp tốt để xét xử nhanh chóng, đúng người, đúng tội các trường hợp vi phạm pháp luật, tranh chấp… trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền của mình nhằm tạo sự minh bạch của pháp luật, bảo đảm cho việc tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Theo tinh thần Chỉ thị này các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn xây dựng nội dung, triển khai phối hợp với ngành Thuế thực hiện tốt chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Các Sở, Ngành cấp tỉnh trong quý II/2006 phải xây dựng xong nội dung phối hợp thu ngân sách Nhà nước cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của mình và ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất toàn ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Chỉ thị chỉ đạo toàn diện, tổ chức tập huấn, quán triệt cho UBND phường, xã, thị trấn và cán bộ công chức, đoàn thể trên địa bàn quản lý để tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu NSNN;

- Các Phòng, Ban chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của ngành cấp trên, tiến hành xây dựng chương trình hành động phối hợp thu ngân sách Nhà nước trên từng địa bàn phụ trách để góp phần thiết thực trong thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

Kết quả triển khai, các Sở, Ngành, Phòng, Ban phải báo cáo lên UBND cùng cấp và hàng quý phải báo cáo kết quả thực hiện. Đây là một trong những nội dung để xem xét hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả tốt./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2006
Ngày hiệu lực09/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2006/CT-UBND cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành30/05/2006
        Ngày hiệu lực09/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 03/2006/CT-UBND cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2006/CT-UBND cải cách quản lý thu ngân sách nhà nước Bình Thuận