Quyết định 2783/QĐ-UBND

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2013 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn

Nội dung toàn văn Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2013 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 58 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN 30/9/2013 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

QUYẾT ĐỊNH

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do đề nghị bãi bỏ

1

63/1998/QĐ- CTUB-BT

09/4/1998

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Bình Thuận

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Quyết định 1855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Đề nghị bãi bỏ và thực hiện theo quy định tại Quyết định 1855/QĐ-TTg

2

93/1998/QĐ- CTUB-BT

14/11/1998

Ban hành Quy định về hoạt động và bảo vệ nghề chà tại vùng biển Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực; nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật Thủy sản 2003 và tình hình thực tế nghề cá tại địa phương

3

101/1999/QĐ- CTUB-BT

12/8/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cứu trợ xã hội tỉnh

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cứu trợ xã hội tỉnh, đối tượng được hỗ trợ tại Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP Hiện nay, Ban Chỉ đạo này đã được thay thế bằng Ban Cứu trợ tỉnh thuộc sự quản lý của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

4

37/2003/QĐ- UBBT

26/5/2003

Về việc thành lập Lực lượng thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết

Quy định về thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh niên xung kích (LLTNXK) không phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; chức năng, nhiệm vụ của LLTNXK đã được quy định tại Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của LLTNXK

5

01/2004/QĐ- UBBT

01/6/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009. Ngoài ra, quan hệ phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Sở NN&PTNT cũng không phù hợp vì hiện nay Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT

6

26/2004/QĐ- UBBT

31/3/2004

Về việc Quy định mức thu hoàn lại giá trị rừng trồng của chủ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Nghị định 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đã hết hiệu lực. Hiện nay, QĐ số 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh cũng đã quy định vấn đề này

7

38/2004/QĐ- UBBT

17/5/2004

Quy định về đơn giá và chính sách bồi thường đất ruộng muối, ao tôm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Đơn giá bồi thường đất ruộng muối, ao tôm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được quy định trong Quyết định giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh

8

50/2004/QĐ- UBBT

20/6/2004

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã nghèo, xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Thời gian thực hiện chương trình đã hết (văn bản quy định chương trình kết thúc vào năm 2010); các tiêu chí về xã nghèo và xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển hiện không còn phù hợp quy định hiện hành

9

26/2005/QĐ- UBBT

31/3/2005

Về việc công nhận xã nghèo, xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản không còn phù hợp; các tiêu chí về xã nghèo và xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển hiện không còn phù hợp quy định hiện hành tại Quyết định 539/QĐ- TTg năm 2013 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn (2013 - 2015)

10

52/2005/QĐ- UBND

31/8/2005

Về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trong các đô thị

Nội dung Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 viện dẫn pháp luật trong văn bản hết hiệu lực. Đề nghị bãi bỏ và thực hiện theo quy định của Trung ương

11

78/2005/QĐ- UBND

23/11/2005

Ban hành Quy định loại đường phố, vị trí đất làm căn cứ tính thuế sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản và viện dẫn trong văn bản đã hết hiệu lực. Quy định loại đường phố, vị trí đất làm căn cứ tính thuế sử dụng đất ở tại đô thị hiện không còn được sử dụng để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12

41/2006/QĐ- UBND

25/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hết thời gian thực hiện (2006 - 2010)

13

47/2006/QĐ- UBND

13/6/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nội dung không chứa QPPL chỉ đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện; hết thời gian thực hiện do các mục tiêu và nhiệm vụ được giao thực hiện đến năm 2010

14

54/2006/QĐ- UBND

07/7/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006; Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006; Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006; Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006

Do các số QĐ 31/2006/QĐ-UBND; 38/2006/QĐ-UBND; 42/2006/QĐ-UBND; 44/2006/QĐ-UBND đã được bãi bỏ tại QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 10/11/2010; QĐ số 156/QĐ-UBND và QĐ số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

15

61/2006/QĐ- UBND

21/7/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, đánh giá đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận

Theo quy định tại Nghị định 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Khoáng sản thì tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, ngoài ra cũng không bắt buộc thành lập Hội đồng thẩm định ở tỉnh

16

20/2007/QĐ- UBND

05/4/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2002/QĐ-UBBT ngày 22/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách, chế độ và đơn giá để đền bù thực hiện các dự án du lịch tại tỉnh Bình Thuận

Nội dung không chứa QPPL, một số quy định đã thực hiện xong, phần còn lại đã được quy định trong các văn bản của TW và văn bản của tỉnh (QĐ số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010; QĐ số 03/2013/QĐ-UBND)

17

42/2007/QĐ-UBND

14/8/2007

Về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trên thực tế, Quyết định 42/2007/QĐ-UBND không còn được áp dụng do hiện nay nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh không còn nhiều. Giá thuê nhà ở tại một số chung cư, nhà ở riêng lẻ đã được UBND tỉnh quy định trong các QĐ số 178/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 và QĐ số 1195/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 về phê duyệt giá cho thuê căn hộ tại chung cư; QĐ số 1193/QĐ-UBND và QĐ số 1194/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 về phê duyệt giá cho thuê nhà ở riêng lẻ

18

84/2007/QĐ- UBND

31/12/2007

Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực, nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và các văn bản hướng dẫn

19

31/2008/QĐ- UBND

27/3/2008

Về việc chuyển giao Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận làm chủ đầu tư Dự án đầu tư Trường Trung học Y tế Bình Thuận

Căn cứ ban hành văn bản không phù hợp; nội dung văn bản không chứa QPPL, chỉ là quyết định điều chỉnh chủ đầu tư. Dự án cũng đã hoàn thành và đi vào hoạt động

20

65/2008/QĐ- UBND

08/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, một số viện dẫn pháp luật trong văn bản đã hết hiệu lực. Nội dung văn bản không còn phù hợp với Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và các văn bản hướng dẫn

21

82/2008/QĐ- UBND

18/9/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hiện thực hiện theo quy định của Thông tư số 49/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

22

87/2008/QĐ- UBND

10/9/2008

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong Nhà trường

Quy định khung mức thu tiền dạy thêm không phù hợp với quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm

23

103/2008/QĐ- UBND

12/5/2008

Về việc điều chỉnh dự toán thu viện phí để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước và dự toán chi sự nghiệp y tế từ nguồn viện phí để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước năm 2008

Đã thực hiện xong

24

105/2008/QĐ- UBND

18/12/2008

Về việc bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa

105/2008/QĐ-UBND bổ sung QĐ 78/2005/QĐ-UBND Hiện Cục Thuế đang đề xuất bãi bỏ toàn bộ QĐ 78/2005/QĐ-UBND Vì vậy, đề nghị bãi bỏ QĐ số 105/2008/QĐ-UBND

25

106/2008/QĐ- UBND

19/12/2008

Về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2009

Đã thực hiện xong

26

31/2009/QĐ- UBND

06/3/2009

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành tại Thông tư 176/2012/TT-BTC Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp hiện nay thực hiện theo quy định

27

50/2009/QĐ- UBND

08/7/2009

Ban hành Quy định việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã hết thời gian thực hiện

28

79/2009/QĐ- UBND

12/10/2009

Ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2010

Hết thời gian thực hiện

29

82/2009/QĐ- UBND

31/12/2009

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010

Đã thực hiện xong, đề nghị bãi bỏ

30

51/2010/QĐ- UBND

22/12/2010

Về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực; các nội dung được quy định trong văn bản đã thực hiện xong

31

52/2010/QĐ- UBND

23/12/2010

Về việc Quy định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2011

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực; các nội dung được quy định trong văn bản đã thực hiện xong

32

42/2011/QĐ- UBND

30/12/2011

Về việc Quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012

Hết thời gian thực hiện

33

02/2012/QĐ- UBND

19/01/2012

Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực; các nội dung được quy định trong văn bản đã thực hiện xong

34

24/2012/QĐ- UBND

27/6/2012

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hết thời gian thực hiện, vì chỉ áp dụng cho việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2012

35

34/2012/QĐ- UBND

28/8/2012

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hết thời gian thực hiện, vì chỉ áp dụng cho việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2011

36

08/QĐ-UBND

02/01/2007

Quy định chuẩn trình độ công nghệ của tỉnh

Quyết định này ban hành nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày

30/5/2006. Đến nay, Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND đã hết hiệu lực, vì vậy, đề nghị bãi bỏ QĐ số 08/QĐ-UBND

37

2840/QĐ- UBND

08/12/2013

Quy định mức trợ giúp, trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ quy định trợ cấp, trợ giúp với các đối tượng tại Điểm d, Điểm h, Điều 1 Quyết định và thực hiện theo quy định tại Luật Người khuyết tật và các văn bản liên quan

38

865/QĐ- UBND

06/4/2011

Sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 2840/QĐ- UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh

Bãi bỏ quy định đối tượng là người cao tuổi, người nghèo tại Điều 2 Quyết định và thực hiện theo quy định tại Luật Người khuyết tật và các văn bản liên quan

 

CHỈ THỊ

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do

1

74/CT/UB- BT

16/10/1995

Về việc đăng ký, quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ

Một số nội dung không còn phù hợp. Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT0UBND ngày 06/3/2012 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 02/7/2012 có nội dung thay thế

2

56/CT/UB- BT

14/10/1997

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT0UBND ngày 06/3/2012 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 02/7/2012 có nội dung thay thế

3

62/CT- CTUBBT

12/3/1998

Về nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng

Nội dung này đã được quy định tại Chỉ thị số 33/2001/CT-CTUBBT ngày 29/11/2001 về công tác giáo dục quốc phòng

4

17/1999/CT- CTUBBT

31/3/1999

Về việc triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước”

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực; nội dung văn bản không chứa quy phạm, không còn phù hợp với quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

5

30/CT- CTUBBT

20/5/1999

Về việc thành lập, củng cố bộ phận chuyên trách làm công tác lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước

Nội dung không còn phù hợp với quy định tại Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

6

31/2000/CT- CT.UBBT

06/8/2000

Về việc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt động vật

Nội dung chỉ thị không còn phù hợp với quy định, tiêu chuẩn hiện hành tại Pháp lệnh Thú y 2004, Luật An toàn thực phẩm 2010 và các văn bản liên quan

7

56/2000/CT- CT.UBBT

17/10/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý, đào tạo nghề trong năm 2000 và những năm tiếp theo

Nội dung không chứa yếu tố quy phạm, không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; căn cứ pháp lý viện dẫn trong văn bản đã hết hiệu lực

8

58/2000/CT- CT.UBBT

26/10/2000

Về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị nhằm triển khai thực hiện Chương trình nuôi trồng thủy sản giai đoạn (1999 - 2010) theo Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã hết thời hạn thực hiện. Một số nội dung văn bản cũng không còn phù hợp

9

21/2002/CT- UBBT

29/4/2002

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 và các văn bản liên quan. Ngoài ra, quan hệ phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Sở NN&PTNT cũng không phù hợp vì hiện nay Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT

10

31/2002/CT- UBBT

7/3/2002

Về việc củng cố xây dựng dân quân tự vệ trên biển

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình mới, không chứa QPPL mà chỉ đề ra phương hướng thực hiện, phân công nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức

11

48/2002/CT- UBBT

30/10/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; một số văn bản được viện dẫn trong chỉ thị đã hết hiệu lực

12

52/2002/CT- UBBT

12/2/2002

Về việc các biện pháp tăng cường quản lý lập bộ thu thuế nhà đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2003

Một số nội dung không còn phù hợp; một số văn bản được viện dẫn trong chỉ thị đã hết hiệu lực

13

04/2003/CT- UBBT

28/02/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Chỉ thị nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP Tuy nhiên Nghị định số 73/2001/NĐ-CP đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

14

08/2003/CT- UBBT

04/4/2003

Về việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp người tàn tật

Một số nội dung không còn phù hợp với Luật Người khuyết tật Việt Nam 2010 (không dùng từ tàn tật mà thay bằng khuyết tật, một số văn bản được viện dẫn trong chỉ thị đã hết hiệu lực…)

15

07/2004/CT- UBBT

25/5/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý và đăng ký tàu cá công suất nhỏ ở các địa phương vùng biển

Nội dung không chứa QPPL, chỉ mang tính chất phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị; một số nội dung cũng không còn phù hợp. Hiện nay, vấn đề này đã được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý tàu thủy

16

11/2004/CT- UBBT

19/7/2004

Về việc tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn nạn vận chuyển trái phép lâm sản bằng mô tô, xe đạp

Nội dung không chứa QPPL, chỉ mang tính chất phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị. Một số văn bản được viện dẫn trong chỉ thị đã hết hiệu lực

17

02/2006/CT- UBND

05/11/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã

Nội dung không chứa quy phạm, chỉ mang tính chất phân tích, đánh giá, đề ra biện pháp giải quyết. Một số nội dung đã hết thời gian thực hiện (được quy định trong văn bản)

18

03/2006/CT- UBND

30/5/2006

Về việc tổ chức triển khai Chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chương trình nhằm thực hiện cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 và đã được đánh giá, tổng kết. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn (2011 - 2020)

19

06/2006/CT- UBND

14/7/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp

Nội dung tại Chỉ thị 03/2011/CT-UBND ngày 14/7/2011 đã có nội dung thay thế Chỉ thị này

20

02/2010/CT- UBND

26/11/2010

Về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị nhằm triển khai Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 2002. Tuy nhiên đến nay phần lớn các văn bản này đã hết hiệu lực và sẽ hết hiệu lực hoàn toàn sau ngày 31/12/2013 và được thay thế bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Ngoài ra, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP được dẫn chiếu trong văn bản cũng đã hết hiệu lực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2783/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2783/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2783/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2783/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành07/11/2013
       Ngày hiệu lực07/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận

           • 07/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực