Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT

Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT về giải quyết Chế độ mai táng phí, Chế độ bảo hiểm Y tế cho các trưởng đoàn thể ở thôn, khu phố do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT mai táng phí bảo hiểm Y tế trưởng đoàn thể thôn khu phố Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 35/2010/QĐ-UBND chức danh số lượng mức phụ cấp và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT mai táng phí bảo hiểm Y tế trưởng đoàn thể thôn khu phố Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2005/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 03 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC TRƯỞNG ĐOÀN THỂ Ở THÔN, KHU PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ nghị quyết số: 11 - NQ/TU ngày 01/11/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khoá X) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ thông báo số: 548 -TB/TU ngày 11/01/2005 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc cho chủ trương cụ thể giải quyết một số kiến nghị qua thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TU;

- Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định Chế độ mai táng phí, mức đóng bảo hiểm Y tế cho các đối tượng sau:

1/ Cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố trong thời gian làm nhiệm vụ nếu chẳng may bị tai nạn chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng phí bằng 8 tháng lương tối thiểu.

2/ Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ; Chi Hội trưởng Hội Người cao tuổi; Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi Hội trưởng Hội cựu Chiến binh; Chi Hội trưởng Hội Nông Dân; Bí thư Chi Đoàn TNCSHCM ở thôn, khu phố. Được đóng bảo hiểm y tế với các mức sau:

+ Đối với khu phố ở các phường thuộc thành phố Phan Thiết thì mức đóng bảo hiểm y tế là 80.000 đồng/người/năm.

+ Đối với các thôn, khu phố còn lại thì mức đóng bảo hiểm y tế là 60.000 đồng/người/năm.

Điều 2: Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ.

Nguồn kinh phí để giải quyết Chế độ mai táng phí, Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng quy định tại Điều 1 được trích trả từ nguồn Ngân sách cấp xã và đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 4. + Bộ Nội vụ (báo cáo).
+ Ban TVTU (báo cáo).
+TT.HĐND (báo cáo).
+ Ban TCTU.
+ Lưu VP.UBND tỉnh

TM/ UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2005/QĐ-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2005
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-UBBT

Lược đồ Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT mai táng phí bảo hiểm Y tế trưởng đoàn thể thôn khu phố Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT mai táng phí bảo hiểm Y tế trưởng đoàn thể thôn khu phố Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2005/QĐ-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành03/02/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT mai táng phí bảo hiểm Y tế trưởng đoàn thể thôn khu phố Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2005/QĐ-UBBT mai táng phí bảo hiểm Y tế trưởng đoàn thể thôn khu phố Bình Thuận