Quyết định 2571/QĐ-UBND

Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2010

Nội dung toàn văn Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản hết hiệu lực Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2010 đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2010 HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận)

I. QUYẾT ĐỊNH:

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

1051/QĐUB-TH

14/10/1985

Về việc Quy định khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành tích kháng chiến chống Pháp ở miền nam đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và nhân dân trong tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận. Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2009 đã hết thời hạn có hiệu lực, đối tượng áp dụng không còn

19/01/2010

 

2

Quyết định

340/QĐ/UB-BT

24/3/1995

Thực hiện làm phiếu, thẻ công chức

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

3

Quyết định

2277/QĐ/UB-BT

31/10/1997

Về việc ban hành Bản quy chế tạm thời về việc phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

4

Quyết định

60/1999/QĐ-CTUB-BT

21/8/1999

V/v bổ sung nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh muối cho Phòng Nông nghiệp - PTNT các huyện, thị xã

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

5

Quyết định

48/2000/QĐ-UBBT

13/10/2000

Về việc ban hành Quy định về công tác lưu trữ của tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Bình Thuận

13/8/2010

 

6

Quyết định

28/2003/QĐ-UBBT

08/5/2003

Về việc ban hành quy định về quản lý, đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh

19/01/2010

Đề nghị Sở NN và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản mới để điều chỉnh

7

Quyết định

56/2003/QĐ-UBBT

01/9/2003

Phân cấp quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, trật tự đô thị cho Chủ tịch, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

8

Quyết định

59/2003/QĐ-UBBT

05/9/2003

Về việc quy định về tổ chức quản lý, cung cấp, khai thác và bảo vệ thông tin trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

9

Quyết định

89/2003/QĐ-UBBT

25/12/2003

Về việc ban hành Quy định chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

10

Quyết định

83/2004/QĐ-UBBT

24/11/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/QĐ-UBBT ngày 08/5/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

11

Quyết định

94/2004/QĐ-UBBT

29/12/2004

Ban hành quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2010

 

12

Quyết định

10/2005/QĐ-UBBT

02/02/2005

Về việc giải quyết chế độ mai táng phí, chế độ bảo hiểm y tế cho các Trưởng, Đoàn thể ở thôn, khu phố

Bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

01/01/2010

 

13

Quyết định

13/2005/QĐ-UBBT

24/02/2005

Về việc ban hành quy định các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/7/2010

 

14

Quyết định

45/2005/QĐ-UBND

07/7/2005

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao

Thay thế bởi Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

18/6/2010

 

15

Quyết định

46/2005/QĐ-UBND

15/7/2005

Quy định về mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh

29/7/2010

 

16

Quyết định

90/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

17

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

22/02/2006

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2006 của ngành giao thông vận tải

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

18

Quyết định

29/2006/QĐ-UBND

14/4/2006

Về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/6/2010

 

19

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND

18/4/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

20

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND

19/4/2006

Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí Chương trình công nghệ thông tin năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

21

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND

03/5/2006

Về việc ban hành quy định thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2006/Qđ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

14/7/2010

 

22

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND

29/5/2006

Về việc điều chỉnh vốn, tên và chủ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

23

Quyết định

53/2006/QĐ-UBND

05/7/2006

Về việc sửa đổi Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/6/2010

 

24

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

25

Quyết định

70/2006/QĐ-UBND

29/8/2006

Về việc điều chỉnh tên dự án thuộc kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2006 theo Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

26

Quyết định

78/2006/QĐ-UBND

27/9/2006

Về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

27

Quyết định

86/2006/QĐ-UBND

10/11/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

28

Quyết định

88/2006/QĐ-UBND

21/11/2006

Về việc điều chỉnh chủ đầu tư các công trình đầu tư XDCB năm 2006 theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

29

Quyết định

92/2006/QĐ-UBND

24/11/2006

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

30

Quyết định

97/2006/QĐ-UBND

07/12/2006

Về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

31

Quyết định

99/2006/QĐ-UBND

19/12/2006

Về việc quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

32

Quyết định

101/2006/QĐ-UBND

19/12/2006

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

33

Quyết định

106/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn Chương trình trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

34

Quyết định

108/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn Chương trình trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

35

Quyết định

109/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

36

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND

04/01/2007

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

37

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2007 của Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

38

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

13/02/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/02/2010

 

39

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

22/02/2007

Về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Bệnh viện Lao Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

40

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND

05/4/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

41

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND

10/5/2007

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn đối với lao động tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh

08/9/2010

 

42

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

30/5/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

43

Quyết định

40/2007/QĐ-UBND

01/8/2007

Về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

44

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND

15/8/2007

Về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

45

Quyết định

49/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

46

Quyết định

51/2007/QĐ-UBND

24/9/2007

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/6/2010

 

47

Quyết định

52/2007/QĐ-UBND

25/9/2007

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp Giấy CNQSD Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/9/2010

 

48

Quyết định

54/2007/QĐ-UBND

28/9/2007

Về việc ban hành Quy định về mức thu học phí; quản lý, sử dụng nguồn thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí tại các trường trung học phổ thông bán công và các lớp hệ bán công trong trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

49

Quyết định

55/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Về việc quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

26/4/2010

 

50

Quyết định

67/2007/QĐ-UBND

31/10/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

51

Quyết định

82/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2008

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

52

Quyết định

85/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

53

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

04/01/2008

Về việc ban hành Quy định về chính sách đầu tư ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần và thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/9/2010

 

54

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

07/01/2008

Về việc ban hành Bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2010

 

55

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

31/01/2008

Ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/9/2010

 

56

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

31/01/2008

Về việc ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư và xây dựng bằng vốn không thuộc ngân sách Nhà nước

Thay thế bởi Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/3/2010

 

57

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND

20/02/2008

Về việc ban hành Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận

19/8/2010

 

58

Quyết định

27/2008QĐ-UBND

13/3/2008

Về việc Quy định mức thu và quản lý sử dụng tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh

09/12/2009

 

59

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND

07/5/2008

Về việc điều chỉnh Đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2010

 

60

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND

08/5/2008

Về việc Quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/5/2010

 

61

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

08/5/2008

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

26/4/2010

 

62

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế "Một cửa" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế “một cửa” trên địa bàn tỉnh;

24/01/2010

Bãi bỏ Mục 6 Chương II, Phần III Danh mục mẫu áp dụng

Bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/7/2010

Bãi bỏ Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15

Bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp Giấy CNQSD Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/9/2010

Bãi bỏ các Điều 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 và 33

63

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND

08/7/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, d khoản 1 điều 8 của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận

19/8/2010

 

64

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND

06/8/2008

Về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/01/2010

 

65

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND

20/8/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/5/2010

 

66

Quyết định

95/2008/QĐ-UBND

11/11/2008

Về việc bổ sung Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận

19/8/2010

 

67

Quyết định

102/2008/QĐ-UBND

26/11/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

02/6/2010

 

68

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

02/01/2009

Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

01/01/2010

 

69

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Về việc ban hành quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/6/2010

 

70

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

26/6/2009

Về việc quy định bổ sung chế độ bồi dưỡng cho người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 07/7/2010

07/7/2010

 

71

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

26/6/2009

Về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

Thay thế bởi Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

01/5/2010

 

72

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND

05/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên đại bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi bởiQuyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/6/2010

 

73

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND

27/8/2009

Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương

Hủy bỏ bởi Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh

15/9/2009

 

74

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND

31/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thể bởi Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số 77/2007/ QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

09/8/2010

 

75

Quyết định

72/2009/QĐ-UBND

29/10/2009

Về việc điều chỉnh Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/6/2010

 

76

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

25/5/2010

Về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

19/8/2010

 

II. CHỈ THỊ

STT

Hình thức

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

Ghi chú

1

Chỉ thị

43/CT/UB-BT

20/11/1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số248/CT ngày 02/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xác định quyền sở hữu và quản lý tài sản củaĐảng Cộng Sản Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2009 đã hết thời hạn có hiệu lực, đối tượng áp dụng không còn.

19/01/2010

 

2

Chỉ thị

43/CT/UB-BT

17/7/1996

Về những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

3

Chỉ thị

50/1998/CT-CTUBBT

15/9/1998

Về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh cử đi học tập, tham quan, công tác ở nước ngoài

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

4

Chỉ thị

58/1998/CT-CTUBBT

06/11/1998

V/v thực hiện các giải pháp thu hồi nợ và biện pháp huy động vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

5

Chỉ thị

58/CT-CTUBBT

04/10/1999

Triển khai thực hiện Nghị định 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

6

Chỉ thị

61/CT-CTUBBT

08/10/1999

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự và bảo vệ rừng tại tiểu khu 437B thụôc xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

7

Chỉ thị

63/CT-CTUBBT

18/10/1999

Về việc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, sử dụng hoá đơn chứng từ, niêm yết giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

8

Chỉ thị

06/2000/CT-CT.UBBT

29/2/2000

Triển khai quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

9

Chỉ thị

20/2000/CT-CT.UBBT

03/5/2000

Thực hiện Quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC quần chúng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

10

Chỉ thị

51/2000/CT-CT.UBBT

18/9/2000

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại theo Chỉ thị 853/1997/TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

11

Chỉ thị

20/2001/CT-CT.UBBT

05/6/2001

Về việc triển khai Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện an toàn đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

12

Chỉ thị

34/2001/CT-UBBT

05/12/2001

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

13

Chỉ thị

26/2002/CT-UBBT

30/5/2002

Về việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ vay của các dự án khai thác hải sản xa bờ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

14

Chỉ thị

02/2003/CT-UBBT

17/01/2003

Về việc thực hiện niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

15

Chỉ thị

05/2003/CT-UBBT

10/3/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi bởiQuyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

16

Chỉ thị

03/2005/CT-CT.UBBT

11/5/2005

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

17

Chỉ thị

09/2005/CT-UBBT

10/10/2005

Triển khai thực hiện Nghị định 114/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

18

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

27/12/2006

Về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

19

Chỉ thị

02/2007/CT-UBND

07/02/2007

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Bình Thuận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

19/01/2010

 

20

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

15/8/2007

Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 30/7/2010 Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/8/2010

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2010
Ngày hiệu lực10/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản hết hiệu lực Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản hết hiệu lực Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2571/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành10/11/2010
       Ngày hiệu lực10/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản hết hiệu lực Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản hết hiệu lực Bình Thuận

           • 10/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực