Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi điểm a, d khoản 1 Điều 8 Quyết định 21/2008/QĐ-UBND Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐUBND đã được thay thế bởi Quyết định 34/2010/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐUBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 08 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A, D KHOẢN 1 ĐIỀU 8 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2008/QĐ-UBND NGÀY 20/02/2008 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN VỀ QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về Quy định việc phân cấp quản lý tài sản Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 453/HĐND-CTHĐ ngày 27/6/2008;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, d khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định 21) như sau:

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 8 của Quyết định 21 như sau:

"Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính đối với:

- Đất ở các khu dân cư (cả khu vực đô thị và nông thôn) có nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách tỉnh hoặc đất ở các khu dân cư có nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách huyện nhưng thuộc thẩm quyền quyết định giao đất của UBND tỉnh;

- Đất sử dụng làm mặt bằng các dự án sản xuất kinh doanh khác;

- Mỏ tài nguyên khoáng sản;

- Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; công trình kiến trúc và các tài sản khác xây dựng gắn liền với đất;

- Xe ô tô các loại;

- Các tài sản Nhà nước khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản;

- Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước có giá trị đánh giá lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 quyết định."

2. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 8 của Quyết định 21 như sau:

"Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quyết định đối với tài sản do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý và tài sản thuộc UBND cấp xã quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, gồm:

- Các căn nhà, thửa đất nằm riêng biệt, đất ở các khu dân cư (cả khu vực đô thị và nông thôn) có nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách huyện, xã và thuộc thẩm quyền quyết định giao đất của UBND cấp huyện;

- Tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

+ Xe mô tô, xe gắn máy;

+ Tài sản Nhà nước khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

+ Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; công trình kiến trúc và các tài sản khác xây dựng gắn liền trên đất của các cơ quan thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý được phép thanh lý để xây dựng công trình mới theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Tang vật, phương tiện của 01 vụ vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước có giá trị dưới 10 triệu đồng/01 quyết định do các đơn vị chức năng thuộc cấp huyện, xã bắt giữ, xử lý;

- Riêng đối với giá giao đất cho các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách được Nhà nước giao đất làm nhà ở không qua đấu giá; UBND cấp huyện quyết định trên cơ sở quyết định giá đất của UBND tỉnh ban hành hàng năm."

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2008
Ngày hiệu lực 18/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/08/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐUBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐUBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành 08/07/2008
Ngày hiệu lực 18/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/08/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐUBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐUBND