Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2009 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2009 Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2009/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2009 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Điều 2. Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách và giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế do Chính phủ ban hành, trước hết là các chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng; chính sách tài chính, tiền tệ; trong đó tập trung đúng mức chỉ đạo, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được phân bổ.

2. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các dự án điện trên địa bàn tỉnh, cảng Kê Gà và các công trình thủy lợi; các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và những ngày lễ lớn 2 năm 2009 - 2010; các công trình có vốn từ các chương trình mục tiêu.

3. Chỉ đạo chặt chẽ thời vụ sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hại lúa, cây trồng và vật nuôi; ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ. Tích cực triển khai thực hiện trồng 3.000 ha thanh long theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất rau an toàn ở các vùng ven đô thị và trồng cây cao su vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai tốt công tác trồng rừng theo kế hoạch. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, ách tắc để thúc đẩy xuất khẩu thanh long và thủy sản.

4. Tích cực nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú ý khai thác các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên. Có biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; đào tạo nguồn nhân lực; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng các loại dịch vụ... tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phát triển. Chú ý giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự và vệ sinh môi trường các khu và điểm du lịch.

5. Tổng kết đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa và công tác tái định canh, định cư để có giải pháp phù hợp chấn chỉnh, cải thiện lĩnh vực này nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện các dự án, các công trình.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp tục thu hút các dự án đầu tư mới. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các cam kết đối với các dự án du lịch đã được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian triển khai xây dựng. Tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp để có hướng xử lý cụ thể, phù hợp.

6. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tích cực khai thác các nguồn thu mới, kiên quyết thu dứt điểm các khoản nợ có khả năng thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tạo vốn từ quỹ đất để tăng nguồn thu cho ngân sách. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản công.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các loại vật tư, hàng hóa do Chính phủ quy định. Không để xảy ra tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh; đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, nhất là đối với các loại vật tư quan trọng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu và gian lận thương mại.

7. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tình trạng lấn chiếm và mua bán, sang nhượng đất đai trái phép. Quản lý chặt quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là ruộng lúa có năng suất cao.

8. Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, chủ động các kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai có thể xảy ra. Tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội. Chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung trước hết vào dịch cúm A/H1N1.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới. Có giải pháp hữu hiệu huy động tốt học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học. Khẩn trương xúc tiến các bước để hình thành Trường Đại học Bình Thuận.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tích cực triển khai thật tốt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; đẩy mạnh các biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý; đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tập trung rà soát và xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài. Triển khai tích cực các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông; triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ. Nắm chắc diễn biến trên từng địa bàn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở.

10. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để giúp người dân hiểu đúng tình hình, nắm và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 đã đề ra.

11. Chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2009
Ngày hiệu lực06/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2009 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2009 Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu83/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành29/06/2009
        Ngày hiệu lực06/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2009 Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2009 Bình Thuận