Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2008/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh, Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009:

1. Nhiệm vụ chung:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2009:

- Tốc độ tăng GDP:khoảng 13%;

Trong đó: tốc độ tăng trưởng của các ngành        :

+ Công nghiệp - xây dựng:16%;

+ Khu vực dịch vụ: 15,8 %;

+ Nông lâm thủy sản :7 %.

- Sản lượng lương thực:570.000 tấn;

- Sản lượng hải sản khai thác:162.000 tấn;

- Kim ngạch xuất khẩu:210 triệu USD.

Trong đó: xuất khẩu sản phẩm hàng hóa :170 triệu USD;

- Tổng thu ngân sách Nhà nước :6.182 tỷ đồng;

Trong đó :          + Thu nội địa:2.600 tỷ đồng;

                        + Thu từ dầu thô:3.550 tỷ đồng;

                        + Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:32 tỷ đồng.

- Chi đầu tư XDCB: 633,020 tỷ đồng;

(không kể chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết)

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:99,9%;

- Giải quyết việc làm:23.000 lao động;

- Tỷ lệ giảm sinh :0,05%;           

- Tỷ lệ hộ nghèo còn:5,61%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới :16%.

II. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:

1. Về kinh tế:

a) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tập trung đôn đốc thúc đẩy đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp: Phan Thiết giai đoạn 2, Hàm Kiệm; triển khai đầu tư KCN Sơn Mỹ I, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong; tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án về điện, vật liệu xây dựng. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Lựa chọn và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng một số cụm CN - TTCN, làng nghề nông thôn đã quy hoạch. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,6%;

b) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các khu du lịch. Tập trung chỉ đạo xử lý môi trường tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh. Khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổ chức đánh giá và nâng chất lượng các lễ hội phục vụ phát triển du lịch. Quan tâm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch. Phấn đấu trong năm 2009 đón 2,2 triệu lượt khách du lịch với doanh thu tăng 15% so với năm 2008;

c) Tập trung đầu tư và khai thác có hiệu quả hệ thống thủy lợi. Quản lý tốt diện tích đất trồng lúa 2,3 vụ. Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thời vụ thích hợp. Chú trọng đầu tư phát triển thanh long sạch đáp ứng xuất khẩu. Tăng cường quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư phân bón. Làm tốt công tác trồng, quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới.

Đẩy mạnh tổ chức khai thác xa bờ gắn với khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần cho đánh bắt trên biển. Làm tốt công tác thông tin ngư trường; chủ động phòng chống thiên tai trên biển và đảm bảo an toàn cho người, tàu cá. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, xử lý chất thải theo quy định;

d) Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội cho các xã đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ cho vay vốn giúp cho đồng bào để có điều kiện phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề sử dụng lao động, nguyên liệu tại chỗ. Bảo đảm cung ứng kịp thời vật tư, hàng hóa cho nhu cầu phát triển sản xuất, đời sống và tổ chức tốt khâu tiêu thụ sản phẩm của đồng bào sản xuất ra;

e) Chú trọng việc mở rộng thị trường trong tỉnh, trong nước. Đẩy mạnh công tác kiểm soát giá cả, chống gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, nâng giá, kiếm lời bất chính. Phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa; trước hết tập trung vào xuất khẩu trái thanh long, nước mắm, nước khoáng Vĩnh Hảo. Đẩy mạnh hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xuất khẩu;

g) Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy hoạch xây dựng đã phê duyệt. Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện có kết quả các dự án về khai thác khoáng sản. Thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước;

h) Huy động các nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; chú trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trước hết là thủy lợi, giao thông, điện, chợ, trường học, bệnh viện; tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng chợ Phan Thiết. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm bình đẳng, công khai minh bạch và tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư trong triển khai dự án đã được chấp nhận. Nâng cao hiệu quả đầu tư và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nhà nước trên địa bàn, nhất là vốn hỗ trợ có mục tiêu của trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ; ưu tiên bố trí vốn hoàn trả các khoản đã vay, đã ứng trước, thanh toán nợ khối lượng công trình hoàn thành. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các vướng mắc để triển khai đầu tư Cảng Kê Gà, Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, sân bay, đường cao tốc, thủy lợi Tà pao và công tác quy hoạch, thăm dò, khai thác cát đen. Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp phép để xử lý các vấn đề vướng mắc; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định nhưng không có lý do chính đáng. Phát động mạnh phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng kết cấu hạ tầng ở thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn;

i) Phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu thuế, khai thác tốt các nguồn thu mới, nhất là có giải pháp khai thác các khoản thu từ đất. Tập trung triển khai tốt Luật thuế thu nhập cá nhân. Đảm bảo kinh phí đáp ứng cho các nhu cầu chi lương và chi thường xuyên của bộ máy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, nhất là kinh phí phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị. Bố trí dự phòng ngân sách đủ để chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và xử lý những trường hợp phát sinh đột xuất.

2. Về văn hóa - xã hội:

a) Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Củng cố và giữ vững kết quả đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Có giải pháp phù hợp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trường học, quan tâm đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia và nhà công vụ cho giáo viên. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các trung tâm dạy nghề các huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo;

b) Phát huy hiệu quả của Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Trung cấp nghề trong đào tạo nguồn nhân lực, gắn đào tạo nghề với thị trường lao động và phục vụ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Mở rộng hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm. Đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh. Phấn đấu cuối năm 2009, giải quyết việc làm cho 23.000 lao động;

c) Huy động mạnh mẽ mọi nguồn vốn trong xã hội để nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ tại các cơ sở công lập; đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho y tế bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và chất thải tại các bệnh viện, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

d) Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm 2009. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cả về quy mô và chất lượng;

e) Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình giảm nghèo. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đã ban hành về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh... hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo.

3. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm có tổ chức. Bảo đảm tiến độ cải cách tư pháp, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; giải quyết tốt các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, lấn chiếm đất đai trái phép; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

4. Về xây dựng chính quyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhân rộng việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực đất đai, rừng, khoáng sản, môi trường, quản lý thị trường. Tiếp tục rà soát, ban hành chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức và tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để chuẩn hóa theo quy định;

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, trước hết là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn và tài sản nhà nước. Thủ trưởng các ngành, các cấp phải có kế hoạch và thường xuyên tự thanh tra, tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật, quy định của nhà nước, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhằm phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện sơ hở, thiếu sót; xử lý kịp thời nghiêm minh những trường hợp tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước để đảm bảo chi ngân sách nhà nước đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức và đảm bảo các ưu đãi nhà nước (trợ cước, trợ giá), bảo hiểm y tế đối với người nghèo và các chính sách an sinh xã hội đến được với người dân;

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và có chương trình công tác cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 đã được giao. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư.

Điều 2. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
 Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực14/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu78/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực14/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 Bình Thuận