Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT

Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguồn vốn tín dụng đầu tư thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ Tỉnh Bình Thuận

Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT Quy chế Hội đồng phân loại bán đấu giá tàu thuyền ngư cụ Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT Quy chế Hội đồng phân loại bán đấu giá tàu thuyền ngư cụ Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2003/QĐ-CT.UBBT

PhanThiết , ngày 28 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ, ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀU THUYỀN, NGƯ CỤ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TỈNH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 393/TTg ngày 09/6/1997, Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 03/9/1998 và Quyết định số 64/2000/QĐ-TTg ngày 07/6/2000 của Thủ Tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Liên Bộ: Tài chính - Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ Tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 2011/2003/QĐ-CTUBBT ngày 18/8/2003 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bình Thuận;

- Xét đề nghị của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND Tỉnh, Các thành viên Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bình Thuận; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thủy sản, Chủ tịch UBND các huyện: Hàm Tân, Tuy Phong, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Bình Thuận, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TT/Tỉnh ủy (báo cáo)
- TT/HĐND (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT.UBND Tỉnh
- Lưu: VP/UB, NLN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ, ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀU THUYỀN, NGƯ CỤ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2003/QĐ-CT.UBBT ngày /10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận).

Chương I

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Vị trí chức năng của Hội đồng:           

1/ Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản là tàu thuyền, ngư cụ được hình thành từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ Tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2011/2003/QĐ-CTUBBT ngày 18/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ giúp UBND Tỉnh tổ chức thực hiện việc phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới tàu đánh bắt hải sản xa bờ thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là các dự án xa bờ) đúng theo Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính , Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới , cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng được phép sử dụng con dấu của UBND Tỉnh trong quá trình hoạt động. Các văn bản liên quan đến công việc của Hội đồng do các Phó Chủ tịch Hội đồng ký thì được phép sử dụng con dấu của cơ quan mà Phó chủ tịch đang công tác. Hội đồng tự chấm dứt hoạt động sau khi kết thúc xử lý nợ.   

3/ Hội đồng có 02 văn phòng thường trực đặt tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Thuận. Nhiệm vụ của 02 văn phòng thường trực Hội đồng do Hội đồng phân công cụ thể.

4/ Giúp việc cho Hội đồng có Tổ chuyên viên do UBND Tỉnh quyết định thành lập cùng với xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và phương thức làm việc của Tổ chuyên viên.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các tổ chức cá nhân có liên quan:

1/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

a/ Nhiệm vụ:

- Tham mưu UBND Tỉnh tổ chức thực hiện tốt nội dung Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác kiểm kê tài sản, phân loại chủ đầu tư các dự án xa bờ. Tổ chức xử lý nợ vay đối với từng dự án cụ thể.

- Kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND Tỉnh và các Bộ Ngành Trung ương.

b/ Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu các ngành, các địa phương phối hợp công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Được quyền tổ chức kiểm kê tài sản đầu tư của dự án và yêu cầu chủ dự án kê khai tài sản khác để quản lý đảm bảo nợ vay của Nhà nước.

2/ Chủ tịch Hội đồng:

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công việc chung của Hội đồng và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội đồng trước UBND Tỉnh.

- Chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng.

- Ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết công việc khi cần thiết.

3/ Các Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện các tổ chức cho vay:

- Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Hội đồng được phân công đảm trách.

- Trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên viên phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thực hiện kiểm kê tài sản, phân loại chủ đầu tư, đề xuất xử lý đối với dự án thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo, tham gia việc định giá, bán đấu giá tài sản của các dự án xa bờ mà UBND Tỉnh đã cho chủ trương thanh lý tài sản thu hồi nợ cho Nhà nước.

- Hướng dẫn các chủ dự án lập hồ sơ hoặc lập hồ sơ cho chủ đầu tư(trong trường hợp không còn chủ đầu tư) đề nghị xử lý nợ theo quy định sau khi có quyết định của Chủ tịch Hội đồng cho phép lập hồ sơ xử lý nợ.

- Cung cấp số liệu cho vay thu nợ và các thông tin khác của các dự án vay vốn giúp cho Hội đồng trong việc phân loại chủ đầu tư

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất và trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng về tình hình thực hiện các công việc Hội đồng phân công.

- Yêu cầu các đơn vị, là thành viên của Hội đồng cung cấp các thông tin liên quan đến dự án hoặc đề nghị áp dụng biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho công tác thu hồi nợ vay.

4/ Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Sở Tài chính - Vật giá:

- Tổng hợp báo cáo thường xuyên và đột xuất kết quả thực hiện kế hoạch công tác của hai văn phòng thường trực Hội đồng đặt tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Bình Thuận và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Thuận với Chủ tịch Hội đồng.

- Phối hợp với các tổ chức cho vay thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý nợ của tổ chức cho vay gửi Bộ Tài chính và các cơ quan thẩm quyền.

- Chỉ đạo, tham gia các công tác liên quan đến việc kiểm kê, định giá, bán đấu giá tàu và các tài sản thuộc chương trình khai thác hải sản xa bờ.

- Yêu cầu các thành viên Hội đồng cung cấp các thông tin, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng.

5/ Ủy viên Hội đồng là Đại diện Sở Thuỷ sản:

- Chỉ đạo, tham gia thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá chất lượng kỹ thuật tàu của các dự án.

- Tổ chức theo dõi tình hình hoạt động sản xuất của các dự án để cung cấp thông tin cho Hội đồng và tham gia công tác phân loại chủ dự án.

- Thẩm định năng lực trình độ quản lý tàu, giúp cho việc chọn lựa chủ dự án mới có đủ điều kiện khai thác tàu có hiệu quả.

- Tổ chức các công tác: điều tra, hướng dẫn ngư trường, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên… nhằm nâng cao hiệu quả của các dự án.

6/ Ủy viên Hội đồng là Đại diện Sở Tư pháp:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện công tác định giá, bán đấu giá theo các hợp đồng ủy quyền của Hội đồng và tổ chức cho vay theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giúp Hội đồng thẩm tra các văn bản của UBND Tỉnh và Hội đồng trong công tác phân loại chủ đầu tư và xử lý nợ vay đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

- Được yêu cầu các thành viên Hội đồng cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng phân công.

7/ Ủy viên Hội đồng là Đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh:

- Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình hoạt động sản xuất của các dự án giúp cho Hội đồng trong công tác kiểm kê, quản lý dự án.

- Phối hợp với Chính quyền địa phương có biện pháp quản lý các tàu không cho ra khơi khi không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của các cơ quan chức năng.

- Thực hiện các biện pháp hành chính theo chỉ đạo của Hội đồng bảo đảm để các chủ dự án trả nợ vay đầy đủ trong thời gian cam kết theo quy định.

8/ Ủy viên Hội đồng là Đại diện Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tham gia công tác kiểm kê, thẩm định đánh giá chất lượng kỹ thuật tàu các dự án.

 - Cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động, ngư trường đánh bắt … của các dự án giúp cho Hội đồng trong công tác kiểm kê, quản lý dự án.

- Thực hiện các biện pháp hành chính theo chỉ đạo của Hội đồng bảo đảm để các chủ dự án trả nợ vay đầy đủ trong thời gian cam kết theo quy định.

9/ Ủy viên Hội đồng là Đại diện UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các Phòng, Ban, Xã, Phường, Thị trấn phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng tham gia công tác kiểm kê, đánh giá phân loại chủ dự án, bán đấu giá tài sản và thu hồi nợ vay cho Nhà nước.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động chủ dự án thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chương trình khai thác hải sản xa bờ. Khi cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng, UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo đưa chủ dự án bình xét, phân loại trước tập thể nơi cư trú làm cơ sở để có phương án xử lý nợ vay.

- Tham gia phát hiện, xác minh các tài sản của chủ dự án sử dụng sai mục đích và các tài sản khác phục vụ cho công tác thu hồi nợ vay.

- Tổng hợp báo cáo trình Hội đồng danh sách dự kiến phân loại chủ dự án trên địa bàn Huyện, Thành phố.

10/ Trách nhiệm của UBND các Xã, Phường, Thị trấn có dự án đầu tư:

a/ Tham gia công tác kiểm kê phân loại chủ dự án.

b/ Theo dõi thu thập và cung cấp thông tin cho Hội đồng về hiệu quả hoạt động các dự án đầu tư.

c/ Tham gia tuyên truyền, vận động chủ dự án thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chương trình khai thác hải sản xa bờ, thực hiện đúng cam kết trả nợ trong thời gian quy định.

d/ Phối hợp với các đoàn thể, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, phát hiện các chủ dự án có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, cố tình không trả nợ, các chủ dự án sử dụng vốn sai mục đích nhằm giúp cho các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt công tác xử lý nợ. Đưa các chủ dự án ra trước dân nơi cư trú bình xét, phân loại để có phương án xử lý nợ vay sát hợp.

e/ Giúp Hội đồng theo dõi các tài sản hình thành bằng vốn vay của các dự án, phát hiện các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích.

11/ Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng tài sản hình thành bằng vốn vay, bảo quản tàu, tổ chức khai thác có hiệu quả và thanh toán nợ vay đầy đủ, đúng kỳ hạn cho Nhà nước.

- Chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm kê theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước.

- Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến dự án cho Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trách nhiệm và quyền hạn, khách quan công minh.

Điều 4. Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất:

1/ Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất trước UBND Tỉnh.

2/ Định kỳ vào cuối mỗi tháng, quý, 6 tháng và năm, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên phải có báo cáo đánh giá và kiến nghị Chủ tịch Hội đồng các vấn đề có liên quan đến công tác thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng. Nội dung báo cáo của từng thành viên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 5. Chế độ hội họp:

1/ Định kỳ hàng tháng, Hội đồng tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thảo luận nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, kiến nghị UBND Tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương giải quyết những vấn đề vượt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

2/ Hội đồng tổ chức họp đột xuất khi phát sinh các vấn đề liên quan cần giải quyết kịp thời.

3/ Tổ chuyên viên được triệu tập dự các cuộc họp của Hội đồng khi cần thiết.

Điều 6. Mối quan hệ công tác:

1/ Quan hệ với UBND các Huyện, Thành phố có dự án xa bờ và các Sở, Ban, Ngành trong Tỉnh:

Hội đồng chủ động phối hợp với UBND các Huyện, Thành phố có dự án xa bờ và các Sở, Ban, Ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định tại Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của liên Bộ: Tài chính -Thủy sản -Ngân hàng Nhà nước.

2/ Quan hệ giữa các thành viên trong Hội đồng:

Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng với các thành viên trong Hội đồng là quan hệ chỉ đạo, điều hành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng.

3/ Quan hệ giữa Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng:

Quan hệ giữa Hội đồng và tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng là quan hệ chỉ đạo, điều hành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình Hội đồng đề ra.

Chương III

PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ NỢ VAY - BÁN ĐẤU GIÁ VÀ XỬ LÝ SAU BÁN ĐẤU GIÁ CÁC DỰ ÁN XA BỜ

Điều 7. Về phân loại chủ đầu tư và xử lý nợ vay:

1/ Hội đồng tiến hành phân loại chủ đầu tư và xử lý nợ vay theo hướng dẫn tại Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của liên Bộ: Tài chính - Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước.

2/ Trong quá trình thực hiện việc phân loại và xử lý nợ vay, Hội đồng cần xem xét vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Tỉnh đảm bảo việc phân loại chủ dự án chính xác, khách quan:

a/ Có thể xem xét đưa vào diện dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả trường hợp chủ đầu tư chưa kịp trả nợ gốc và lãi của một đến hai kỳ hạn trả nợ theo HĐTD nếu do nguyên nhân khách quan.

b/ Để xác định chủ đầu tư có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, không chịu trả nợ, qua công tác điều tra và phản ánh của dân cư tại địa phương , Hội đồng cần nắm rõ những chủ đầu tư có nguồn thu từ việc đánh bắt, tiêu thụ hải sản và các nguồn thu từ việc khai thác con tàu nhưng sử dụng số thu nhập đó để mua sắm những tài sản có giá trị, chủ đầu tư có các tài sản khác, có nguồn thu nhập khác có khả năng sử dụng nguồn này để trả nợ cho Nhà nước nhưng không trả.

c/ Đối với trường hợp chủ đầu tư sử dụng vốn sai mục đích, ngoài quy định tại Thông tư 70, trường hợp này còn bao gồm những chủ đầu tư sử dụng con tàu vào mục đích cho thuê tàu thu tiền mà không được tổ chức cho vay cho phép và không sử dụng số tiền thu được để trả nợ cho Nhà nước; Chủ đầu tư tự bán tài sản hình thành từ vốn vay mà không được phép của tổ chức cho vay dẫn đến hậu quả tàu không đủ điều kiện hoạt động hoặc hoạt động hạn chế.

d/ Để được xếp vào trường hợp chủ đầu tư có tay nghề, có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh chưa trả được nợ đúng hạn do thiếu vốn hoặc do nguyên nhân khách quan như: do thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước … dẫn đến chưa trả được nợ vay đúng hạn (loại 4.1 - Thông tư 70) là những chủ đầu tư phải thường xuyên trả được một phần nợ gốc và lãi theo một tỷ lệ ít nhất là 20% trên số phải trả.

3/ Trong quá trình kiểm kê phân loại xử lý, trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, Hội đồng quyết định thu hồi ngay con tàu chuẩn bị cho việc bán đấu giá.

Điều 8. Về bán đấu giá con tàu:

1/ Hội đồng ủy quyền cho Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Bình Thuận tổ chức bán đấu giá con tàu trên nguyên tắc công khai, không hạn chế, không phân biệt đối tượng có nhu cầu mua tàu.

Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá được ký kết giữa Hội đồng với Trung tâm bán đấu giá, Tổ chức cho vay và chủ đầu tư. Trong đó, giá khởi điểm được xác định khi định giá con tàu do Trung tâm bán đấu giá thực hiện với sự tham gia của tổ chức cho vay. Trong trường hợp cần thiết , hợp đồng uỷ quyền được ký kết giữa 3 bên: Hội đồng, Trung tâm bán đấu giá và Tổ chức cho vay theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.

2/ Trong trường hợp đã định lại giá nhiều lần vẫn không có người đăng ký mua thì tổ chức cho vay báo cáo Chủ tịch Hội đồng cho phép bán từng bộ phận con tàu để thu hồi vốn cho Nhà nước

3/ Nội dung, trình tự, thủ tục liên quan đến định giá và bán đấu giá con tàu phải phù hợp với Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/121996 của Chính phủ.

4/ Người mua con tàu được miễn lệ phí trước bạ thuế chuyển quyền sở hữa tài sản khi người mua đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng con tàu.

Điều 9. Xử lý sau bán đấu giá:

Hội đồng căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của liên Bộ: Tài chính - Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước để xử lý từng trường hợp cụ thể.

Chương IV

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 10. Chế độ tài chính của Hội đồng:

- Tổ chức cho vay bố trí nơi làm việc, văn phòng phẩm và phương tiện làm việc cho Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc.

- Chi phí hoạt động của Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc được trích từ nguồn thu bán đấu giá tàu theo quy định tại Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.

Tổ chức cho vay lập dự toán chi phí trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, trên cơ sở dự toán được duyệt, quản lý điều hành chi tiêu. Trong khi chưa có nguồn thu bán đấu giá, tổ chức cho vay tạm ứng kinh phí và thu hồi lại khi thu được tiền bán đấu giá tàu.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới cần bổ sung sửa đổi, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm báo cáo và đề xuất kịp thời với Chủ tịch Hội đồng trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2003/QĐ-CT.UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2003/QĐ-CT.UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2003
Ngày hiệu lực28/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2003/QĐ-CT.UBBT

Lược đồ Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT Quy chế Hội đồng phân loại bán đấu giá tàu thuyền ngư cụ Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT Quy chế Hội đồng phân loại bán đấu giá tàu thuyền ngư cụ Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2003/QĐ-CT.UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành28/10/2003
        Ngày hiệu lực28/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT Quy chế Hội đồng phân loại bán đấu giá tàu thuyền ngư cụ Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2003/QĐ-CT.UBBT Quy chế Hội đồng phân loại bán đấu giá tàu thuyền ngư cụ Bình Thuận