Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT

Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT về thực hiện một số biện pháp thí điểm về giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT giao sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT giao sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 41/2002/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÍ ĐIỂM VỀ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình biến động, chuyển dịch đất đai theo sự phát triển kinh tế - xã hội của cơ chế thị trường gần đây đã nảy sinh nhiều vấn đề còn bất cập, sơ hở; một số đối tượng lợi dụng đầu cơ thu lợi bất chính từ đất làm cho tình hình quản lý đất đai phức tạp hơn, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, các ngành có sút giảm đồng thời đã hạn chế kết quả thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này.

Để chấn chỉnh tình hình trên, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền sử dụng đất theo Luật định. UBND Tỉnh chỉ thị thực hiện một số biện pháp thí điểm về giao quyền sử dụng đất và đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn Tỉnh như sau:

1) Giải quyết giao đất ổn định lâu dài cho các tổ chức, cá nhân trong nước đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch và dự án đầu tư được duyệt. Tổ chức, cá nhân được giao đất thì nộp tiền sử dụng đất theo hai trường hợp sau:

a. Nếu là đất do Nhà nước quản lý nay có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ dự án không phải bồi thường về đất, tài sản trên đất thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo mức quy định tại thời điểm ký quyết định giao đất.

b. Trường hợp chủ dự án tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì nộp 40% tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm ký quyết định giao đất đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng trồng thủy sản; nộp 10% tiền sử dụng đất đối với các loại đất khác.

2) Đối với dự án sản xuất kinh doanh đang sử dụng đất dưới hình thức được giao đất-cho thuê đất theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nếu chủ dự án có nhu cầu cũng được xem xét giải quyết chuyển sang hình thức giao đất ổn định. Tổ chức, cá nhân được giao đất trong trường hợp này phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm 1) kể từ ngày được ký quyết định giao đất. Trường hợp chủ dự án đầu tư đã nộp trước tiền thuê đất cho nhiều năm thì sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định hiện hành.

Thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

3) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất ổn định để sản xuất kinh doanh nêu tại điểm 1 và 2 phải nộp thuế nhà đất kể từ ngày được ký quyết định giao đất và trong quá trình sử dụng đất sản xuất kinh doanh nếu tuân thủ đúng pháp luật, đúng quy hoạch theo dự án được duyệt và thực hiện nộp thuế nhà đất đầy đủ đối với diện tích đất được giao sẽ được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Đất Đai hiện hành.

4) Tổ chức, cá nhân được giao đất phải có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất trong thời gian 45 ngày kể từ ngày giao đất, chuyển hình thức sử dụng đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp có khó khăn về mặt tài chính thì phải nộp trước 50%, số tiền sử dụng đất còn lại được xem xét cho phép chậm nộp, nhưng thời gian được chậm nộp tối đa không quá 5 năm. Nếu nộp sau thời gian được giải quyết chậm nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả thêm số tiền phạt là 0,1% tính trên số tiền chậm nộp.

Các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất ở hợp pháp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay chuyển sang đất sản xuất kinh doanh thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

5) Về biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

a. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân đã và đang sử dụng đất làm nhà ở hợp pháp khi lập thủ tục kê khai, đăng ký với cơ quan chức năng nhà nước để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở, cho phép:

Giải quyết cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình có khó khăn về tài chính. Các bản sao này chỉ phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước và không có giá trị pháp lý để thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Thời hạn cho phép chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính tối đa là 5 năm, kể từ ngày cấp các bản sao. Khi nộp đủ số tiền được phép chậm nộp thì được cấp giấy chứng nhận chính thức.

 Đối với các hộ gia đình khi được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước thì thời hạn nợ các khoản nộp ngân sách theo quy định riêng. Trường hợp mua nhà, đất theo phương thức đấu giá thì nộp theo quy chế đấu giá tài sản.

b. Để huy động kịp thời tiền sử dụng đất của các đối tượng được cấp có thẩm quyền giao đất tại các khu dân cư trên địa bàn Tỉnh, đồng thời khuyến khích người được giao đất nộp sớm tiền sử dụng đất, nếu nộp ngay một lần trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế (chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày ký quyết định giao đất, cơ quan thuế phải có thông báo nộp thuế) thì sẽ được giảm 20% trên tổng số tiền sử dụng đất phải nộp.

6) Việc áp dụng thí điểm giao đất cho các tổ chức sản xuất kinh doanh tạm thời chưa áp dụng trong các khu công nghiệp của Tỉnh.

Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Tài chính-Vật giá, Cục thuế, UBND các huyện và thành phố Phan Thiết căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp cùng cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2002./.

 

 

Nơi nhận
- T/T Tỉnh uỷ
- T/T HĐND Tỉnh
- T/T UBMTTQVN Tỉnh
- CT, Phó CT UBND Tỉnh
- ủy viên UBND Tỉnh
- Các Sở, Ngành cấp tỉnh
- Viện KSND Tỉnh
- UBND huyện, thành phố
- Chánh, Phó VP (đ/c Danh)
- C/viên PPLT, NĐ, NLN, TH
- Lưu VP.

T/M. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2002/CT-UBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/2002/CT-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2002
Ngày hiệu lực01/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2002/CT-UBBT

Lược đồ Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT giao sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT giao sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất Bình Thuận
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu41/2002/CT-UBBT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành26/08/2002
       Ngày hiệu lực01/09/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT giao sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/2002/CT-UBBT giao sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất Bình Thuận