Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT

Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT về tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 14/2002/CT/UBBT

Phan Thiết, ngày 12 tháng 3 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 266 QĐ/UB-BT ngày 11/3/1995 ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị Tỉnh Bình Thuận và Tỉnh ủy có Nghị quyết số 21 NQ/TU ngày 30/10/1998 về xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2010;

Trong những năm qua, UBND Tỉnh đã chỉ đạo việc lập quy hoạch xây dựng cho hầu hết các vùng của các Huyện, Thành phố Phan Thiết và khu dân cư nông thôn trên địa bàn Tỉnh.Việc lập và quản lý xây dựng theo quy hoạch có phát triển mạnh về số lượng, đạt một số kết quả nhất định về chất lượng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh . Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó các đô thị và khu dân cư nông thôn cũng đã bộc lộ những hạn chế như: Chưa đáp ứng ngang tầm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, có khuynh hướng phát triển kém bền vững và sự suy giảm chất lượng của môi trường sống. Từ thực trạng trên UBND Tỉnh chỉ thị:

1) Tất cả các đô thị và khu dân cư nông thôn trên phải được xây dựng và phát triển theo quy hoạch đã được duyệt và các quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội và an ninh quốc phòng của Tỉnh.

Dự án quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn phải do các tổ chức chuyên môn được nhà nước công nhận lập và phải tuân theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy phạm, Quy trình kỹ thuật của Nhà nước hoặc được Nhà nước cho phép sử dụng. Dự án quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

Đối với các khu vực đô thị và khu dân cư nông thôn chưa có dự án quy hoạch xây dựng được duyệt thì căn cứ vào những quy định trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam để làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

2) Nội dung lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn thực hiện đúng nội dung của Quyết định số 322BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị; Thông tư số 25 BXD/KTQH ngày 22/8/1995 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị; Thông tư số 03BXD/KTQH ngày 04/6/1997 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập xét duyệt quy hoạch xây dựng các Thị trấn và Thị tứ.

3) Thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn Tỉnh:

- UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng Thành phố, Thị trấn trên địa bàn Tỉnh sau khi đã được Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua.

- UBND các Huyện và Thành phố Phan Thiết phê duyệt quy hoạch xây dựng các Thị tứ, trung tâm xã, khu dân cư nông thôn sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng và Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua.

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nào thì có quyền điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng đó.

4) Quản lý xây dựng các công trình:

Các công trình trong đô thị bao gồm các công trình trên mặt đất, các công trình ngầm hoặc trên không kể cả các công trình điêu khắc, tranh, áp phích, biển quảng cáo đều phải được thiết kế, xây dựng theo quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của pháp luật.

Việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Tỉnh thực hiện đúng nội dung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCDC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và theo sự phân cấp của UBND Tỉnh.

5) Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị:

Cảnh quan đô thị bao gồm cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo.

UBND các Huyện, Thị trấn và Thành phố Phan Thiết phải đảm bảo cho các đường phố, quảng trường, vườn hoa, công viên, cầu, được chiếu sáng và có tên gọi, các công trình kiến trúc phải có số đăng ký theo quy định của Nhà nước.

Việc bố trí xây dựng các biển báo thông tin, quảng cáo, tranh, tượng ngoài trời có kích thước lớn của các tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng đến bộ mặt kiến trúc, mỹ quan và tầm nhìn trên các đường phố thì phải có giấy phép lưu hành của Sở Văn hóa và giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng sau khi thống nhất với Sở Giao thông Vận tải.

Cây xanh công cộng và cây xanh trong các khuôn viên công trình tiếp cận mặt phố chính đều phải trồng theo quy hoạch được duyệt, phải đảm bảo các yêu cầu sử dụng mỹ quan đô thị, không làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật dưới đất cũng như trên không.

Tại các tụ điểm sinh hoạt và công trình công cộng như: Chợ, nhà ga, cửa hàng, bến xe, bến cảng, Ban quản lý các khu cong cộng phải niêm yết nội dung giử gìn vệ sinh, bố trí nhà vệ sinh công cộng, nơi chứa rác, bải giử xe, sắp xếp sử dụng mặt bằng hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông.

6) Quản lý sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm: giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin bưu điện và các công trình khác. Tất cả công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật phải được lập và lưu trử lý lịch, hồ sơ kỹ thuật hoàn công xây dựng công trình thành hai bộ, một bộ lưu tại cơ quan chuyên trách quản lý sử dụng và khai thác các công trình đó, một bộ lưu trử tại Sở Xây dựng.

Chế độ Quản lý khai thác và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật căn cứ vào quy định chuyên ngành, căn cứ vào Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị và Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

7) Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:

- UBND Phường, Xã, Thị trấn thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hành động của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn mình quản lý về thực hiện các quy định quản lý quy hoạch đô thị và pháp luật, tham gia thực hiện cưởng chế thi hành các quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước.

- UBND các Huyện và Thành Phố Phan Thiết có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo UBND cấp dưới xử lý các vi phạm về quy hoạch xây dựng và bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn; hướng dẩn UBND Thành Phố, Huyện về chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý của ngành mình.

8) Giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổ chức tập huấn về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn cho các đơn vị quản lý trong quý II/2002, thông báo chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn Tỉnh theo đúng qui họach được duyệt.

UBND Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này, quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- T.T Tỉnh ủy(báo cáo);
- T.T HĐND Tỉnh(báo cáo);
- CT & PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở ban ngành đoàn thể;
- UBND các Huyện, T/P Phan Thiết;
- UBND Thị trấn, Phường, Xã;
- Lưu VP/XDCB.

TM.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2002/CT/UBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2002/CT/UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2002
Ngày hiệu lực12/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2002/CT/UBBT

Lược đồ Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2002/CT/UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành12/03/2002
        Ngày hiệu lực12/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2002/CT/UBBT tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng Bình Thuận