Quyết định 06/2010/QĐ-UBND

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 52/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất, thuê mặt nước đã được thay thế bởi Quyết định 09/2012/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước địa bàn tỉnh Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất, thuê mặt nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2006/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2006 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu khoản 1 Điều 3 như sau: "… theo quy định của Chính phủ tại từng thời điểm. Trường hợp tại thời điểm cho thuê đất mà giá đất do UBND tỉnh quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì theo văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc theo Phiếu chuyển thông tin yêu cầu xác định đơn giá thuê đất của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc

Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lại giá đất cụ thể cho từng trường hợp để phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất …"

b) Bổ sung cuối khoản 1 Điều 3 như sau:

"Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất."

2. Điều chỉnh các cụm từ "Văn bản chấp thuận cho thuê đất", "Văn bản chấp thuận đầu tư" tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND thành "Quyết định cho thuê đất".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế; thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2010
Ngày hiệu lực 30/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/04/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất, thuê mặt nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất, thuê mặt nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành 20/01/2010
Ngày hiệu lực 30/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/04/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất, thuê mặt nước