Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương 2008 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương 2008 Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2009/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5759/TTr-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2008 : 4.316.677 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008 : 3.256.352 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2008 :

- Tổng số thu ngân sách địa phương : 3.356.388 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết NS địa phương : 1.709.064 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 85.435 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 447.461 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 1.094.428 triệu đồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng : 20.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương : 3.256.352 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địa phương : 100.036 triệu đồng.

Trong đó:

a) Cân đối ngân sách cấp tỉnh:

- Tổng số thu ngân sách tỉnh : 2.561.903 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách tỉnh : 1.040.964 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 494 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 1.094.428 triệu đồng;

+ Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 : 20.000 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 402.400 triệu đồng;

+ Thu viện trợ : 3.592 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 25 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh : 2.561.866 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách tỉnh : 37 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách cấp huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện : 1.318.402 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện : 537.157 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 66.050 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 672.633 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 42.562 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện : 1.252.732 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách huyện : 65.670 triệu đồng.

c) Cân đối ngân sách cấp xã:

- Tổng thu ngân sách xã : 263.435 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã : 127.351 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 18.891 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện : 114.694 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 2.499 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã : 229.106 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã : 34.329 triệu đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu84/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực12/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương 2008 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương 2008 Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu84/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực12/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương 2008 Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương 2008 Bình Thuận