Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tỉnh Bình Thuận đã được thay thế bởi 11/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ xe ôtô và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 16 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Thực hiện Công văn số 65/HĐND-CTHĐ ngày 06/02/2009 của Thường trực HĐND tỉnh;
Theo đề nghị của Cục thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 10%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Cục thuế tỉnh căn cứ Điều 1 của Quyết định này có văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2009
Ngày hiệu lực 26/03/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tỉnh Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành 16/03/2009
Ngày hiệu lực 26/03/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tỉnh Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tỉnh Bình Thuận