Quyết định 50/2007/QĐ-UBND

Quyết định 50/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Bình Thuận tiêu đã được thay thế bởi Quyết định 28/2011/QĐ-UBND Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và được áp dụng kể từ ngày 28/10/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Bình Thuận tiêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “DOANH NHÂN BÌNH THUẬN TIÊU BIỂU”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1531/PTM-TĐKT ngày 16/5/2007 của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”;

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 07/TĐKT-TTXT ngày 17/8/2007 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu

“Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch các hiệp hội ngành, nghề tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU “DOANH NHÂN BÌNH THUẬN TIÊU BIỂU”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” được xét tặng hàng năm nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, nhằm tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng để xét tặng danh hiệu cho các doanh nhân tiêu biểu hoạt động đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiêu biểu nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam” hàng năm.

Điều 3. Đối tượng xét tặng

- Là lãnh đạo doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;

- Giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng

Việc bình chọn danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bỏ phiếu kín xét chọn từ cao xuống thấp.

Chương II

DANH HIỆU, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

Điều 5. Danh hiệu và hình thức khen thưởng

1. Công nhận danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 10 doanh nghiệp đang hoạt động tại Bình Thuận.

2. Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu được tặng Cúp “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” và Bằng chứng nhận, kèm theo tiền thưởng 1 triệu đồng.

3. Trong số 3% các doanh nhân đạt được các điều kiện tại Điều 6 Quy định này nhưng không đạt danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” khi bình chọn, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định thi đua, khen thưởng hiện hành.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng

1. Tiêu chuẩn đánh giá thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong 3 năm liên tục:

- Doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh thu hàng năm phải tăng 20% trở lên);

- Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp xuất khẩu), lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 10% trở lên so với năm trước;

- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, trang bị bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sinh thái;

- Thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công tại doanh nghiệp;

- Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng khác hoạt động hiệu quả;

- Doanh nghiệp có những bước phát triển mang tính đột phá và phát triển bền vững so với các doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn, khả năng cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tiêu chuẩn doanh nhân:

- Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 3 năm trở lên;

- Có phẩm chất, đạo đức, tư cách, tác phong tốt. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội;

- Đã được khen thưởng ở mức Bằng khen trở lên.

Chương III

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

Điều 7. Hội đồng xét tặng

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

3. Ủy viên Hội đồng:

Gồm lãnh đạo các đơn vị sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục Thuế;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp;

- Các sở ngành kinh tế, kỹ thuật;

- Liên minh Hợp tác xã;

- Hội Doanh nghiệp trẻ;

- Các hiệp hội ngành, nghề.

Chương IV

THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG

Điều 8. Thủ tục, hồ sơ

Doanh nhân được đề cử phải có các hồ sơ sau:

- Báo cáo thành tích của doanh nhân (Biểu M1);

- Văn bản đề cử của Hiệp hội ngành nghề hoặc các đơn vị có liên quan như: Hội đồng Liên minh các hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở, ngành quản lý kỹ thuật thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (Biểu M2).

Điều 9. Quy trình thực hiện

- Thường trực Hội đồng Xét tặng (sau đây gọi là Hội đồng) thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” cho các sở, ngành, hiệp hội ngành nghề trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị có liên quan thông báo cho các doanh nghiệp về kế hoạch triển khai giải thưởng;

- Các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan đề cử doanh nhân tiêu biểu của đơn vị mình về Thường trực Hội đồng;

- Thường trực Hội đồng xem xét, tổng hợp;

- Hội đồng họp, bỏ phiếu lựa chọn ra các “Doanh nhân tiêu biểu”;

- Thường trực Hội đồng trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu

“Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”, tặng Bằng khen và Cúp cho “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” hàng năm;

- Tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” vào tháng 10 hàng năm và tiến hành trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”;

- Hội đồng lựa chọn trong số “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản thi hành

Danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” được tổ chức xét tặng vào tháng 7 hàng năm.

Cá nhân được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” thì 2 năm sau mới được đưa vào diện xét tặng tiếp theo.

Kinh phí khen thưởng kèm theo Bằng chứng nhận “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do ngân sách chi trả từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng của tỉnh.

Kinh phí Cúp “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do ngân sách cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện.

Mức kinh phí khen thưởng công nhận danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” và Cúp cho “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” hàng năm thực hiện theo quy chế thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh.

Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” có trách nhiệm phối hợp tốt với các đơn vị, sở, ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, sẽ được xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 


Biểu M1

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” năm...

I. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:.....................................................................................................

- Giới tính:.......................................................................................................

- Chức vụ:.......................................................................................................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Chức năng, nhiệm vụ chính:.........................................................................

- Chỗ ở hiện nay:............................................................................................

- Điện thoại:....................................................................................................

II. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:........................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:....................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................

- Điện thoại :.......................................Fax:.....................................................

- Email:................................................Website:.............................................

III. Thành tích đạt được trong 3 năm gần nhất:

1. Cá nhân:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách, tác phong. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người lao động và trách nhiệm xã hội;

- Các hình thức được khen thưởng: từ Bằng khen trở lên.

2. Tập thể:

a) Cùng tập thể lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên đạt được các chỉ tiêu sau (trong 3 năm gần nhất).

ST T

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm...

Năm...

1

Vốn kinh doanh

triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

 

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu

USD

 

 

 

6

Kim ngạch nhập khẩu

USD

 

 

 

7

Đóng góp ngân sách (các loại thuế)

triệu đồng

 

 

 

8

Số lượng CNCNV

người

 

 

 

9

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

triệu đồng

 

 

 

10

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

người

 

 

 

11

Tham gia các hoạt động xã hội (công việc, kinh phí)

triệu đồng

 

 

 

b) Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

c) Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

                                                                                       ...................., ngày........tháng........năm........

        Xác nhận của cơ quan                                                                        Người viết


Biểu M2

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Tên đơn vị:............................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:
V/v: Đề cử xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”.

Phan Thiết, ngày            tháng    năm

 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu

“Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”

Căn cứ báo cáo thành tích của.................................................................................

Xét thành tích của...................................................................................................

......................................................................đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” xét tặng cho doanh nhân:

- Họ và tên:.............................................................................................................

- Chức vụ:...............................................................................................................

- Đơn vị công tác:....................................................................................................

- Hình thức đề nghị khen thưởng:

+ Bằng khen:...................................................................................................

+ Cúp “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”:...................................................

- Tóm tắt thành tích:................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

                                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2007
Ngày hiệu lực04/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Bình Thuận tiêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Bình Thuận tiêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành24/09/2007
        Ngày hiệu lực04/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Bình Thuận tiêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Bình Thuận tiêu