Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Bình Thuận ban hành.

Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối 2010 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối 2010 Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2010/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010 của UBND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Điều 2. Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời ứng phó và áp dụng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ. Chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ; xử lý tốt ngập úng nước vào mùa mưa. Có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, nhất là ở vùng giáp ranh.

2. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trước hết là xử lý vấn đề khai thác cát đen, giải tỏa đền bù, dự án chồng lấn... để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản đã được phê duyệt, trước hết là những công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng, công trình vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư; rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án mà chủ đầu tư năng lực yếu.

Đôn đốc, thúc đẩy tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Phan Thiết (giai đoạn 2), Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2; triển khai khu công nghiệp Sơn Mỹ, Tân Đức; phối hợp với Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam sớm triển khai khởi công cảng nước sâu Kê Gà, dự án điện Vĩnh Tân 2, các dự án phong điện, thủy điện.

3. Tiếp tục theo dõi sát giá cả thị trường hàng hóa và dịch vụ, trước hết là các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, thuốc chữa bệnh, sữa, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu, phân bón, xi măng, thép... để chủ động có giải pháp can thiệp, điều tiết kịp thời, phù hợp để bình ổn thị trường. Tăng cường kiểm tra đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết; kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đánh giá đúng thực trạng tình hình xuất khẩu hàng hóa để có giải pháp mở rộng thị trường, khai thác tốt các thị trường hiện có, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu thanh long, cao su, nhân điều, hàng thủy sản, may mặc.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm và mua bán, sang nhượng đất đai trái phép. Chú ý chấn chỉnh tình hình khai thác cát xây dựng, sét làm gạch ngói.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường. Tích cực đôn đốc hoàn thành các công trình xử lý nước thải đạt chuẩn ở các cơ sở du lịch, nhà hàng.

5. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tích cực khai thác các nguồn thu trên địa bàn, kiên quyết thu dứt điểm các khoản nợ có khả năng thu, nhất là nợ về tiền thuê đất, giao đất của các dự án. Kiểm soát chi chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách được giao trên tinh thần triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản công.

6. Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2010 - 2011. Kiểm soát, khống chế kịp thời, không để lây lan các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh trong mùa hè, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, nhất là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác tuyên truyền phục vụ, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

7. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh ở cơ sở. Chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cho Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài; xem xét, xử lý kịp thời, hiệu quả những bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các biện pháp an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và bị thương so với 6 tháng đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

8. Sớm kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương sau Đại hội Đảng các cấp. Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

9. Chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu93/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2010
Ngày hiệu lực10/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối 2010 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối 2010 Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu93/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành30/06/2010
        Ngày hiệu lực10/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối 2010 Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 93/2010/NQ-HĐND năm 2010 nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối 2010 Bình Thuận