Quyết định 59/2007/QĐ-UBND

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tổ chức thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo quyết định 36/2007/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-UBND NGÀY 13/7/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KHĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 525/TTr-BDT-CSTT ngày 25/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND có ghi:

“1. Ban Giám sát xã, do Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập; các thành viên của Ban Giám sát xã, gồm: đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh”.

Nay sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng do Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, bản bầu ra; chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày bầu xong các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và trình Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ra nghị quyết công nhận Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng căn cứ theo khoản 1, mục II Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/KHĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tài chính”.

Điều 2. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu59/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành02/10/2007
       Ngày hiệu lực12/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn Bình Thuận