Quyết định 25/2006/QĐ-UBND

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 29/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 31 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Liên bộ Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại văn bản số: 17 /SYT-TC ngày 04/01 /2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận”.

Điều 2.

1.Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo những nội dung được quy định tại Quy định này.

2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2000/QĐ/CTUBBT ngày 20/01/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, tham mưu, giúp UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND Tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.

3. Sở Y tế có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước Tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Trình UBND Tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và theo phân cấp của Bộ Y tế.

2. Trình UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành của Bộ Y tế.

3. Trình UBND Tỉnh việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) và các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

4. Trình UBND Tỉnh quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh, mạng lưới y tế dự phòng để Chủ tịch UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành y tế.

5.Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

6. Về y tế dự phòng:

a) Trình UBND Tỉnh quy chế, giải pháp huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Quyết định những biện pháp để điều tra, phát hiện và xử lý dịch, thực hiện báo cáo theo quy định. Trường hợp phải huy động các nguồn lực để dập tắt dịch vượt quá thẩm quyền phải trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định; chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống, quản lý bệnh nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

d) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn, ma tuý, mại dâm Tỉnh.

7. Về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Trình UBND Tỉnh quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định trên địa bàn tỉnh để UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

b) Quy định các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định, chỉnh hình, thẩm mỹ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và thực hiện dịch vụ kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Về y dược học cổ truyền:

a) Trình UBND Tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Quyết định theo thẩm quyền biện pháp kế thừa, phát huy, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược học cổ truyền tại địa phương.

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân (hành nghề khám, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền và hành nghề thuốc y học cổ truyền); chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

9. Về thuốc và mỹ phẩm:

a) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề; chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược, vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân; giấy phép lưu hành, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

10. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

a) Trình UBND Tỉnh chương trình hành động, quyết định các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất thực phẩm đóng trên địa bàn theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

11. Về trang thiết bị và công trình y tế:

a) Trình UBND Tỉnh kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và công trình y tế thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

b) Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

12. Về đào tạo cán bộ y tế:

a) Trình UBND Tỉnh kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực y tế của địa phương.

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của UBND Tỉnh; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chương trình đào tạo cán bộ y tế theo quy định của pháp luật.

13. Trình UBND Tỉnh ban hành chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tại địa phương để UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

14. Trình UBND Tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các Bệnh viện trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế theo quy định của pháp luật.

16. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

17. Giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước đối với các Hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

18. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở.

19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND Tỉnh.

20. Trình UBND Tỉnh chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, xã hội hoá hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

21. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế cấp huyện để trình UBND Tỉnh ban hành theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Y tế.

22. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về các lĩnh vực y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

23. Tổng hợp,thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND Tỉnh và Bộ Y tế.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của UBND Tỉnh và theo quy định của pháp luật.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức, biên chế

1. Sở Y tế có Giám đốc và từ 02 đến 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế. Phó giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định và theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ, công chức.

Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế gồm:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Tài chính-Kế toán;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ y;

- Phòng Quản lý dược;

- Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân -Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thanh tra Sở.

Việc thành lập các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hiện hành của UBND Tỉnh; chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban chuyên môn do Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định.

- Các đơn vi sự nghiệp trực thuộc: tại thời điểm ban hành Quy định có các đơn vị trực thuộc sau:

+ Các đơn vị khám, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện y học cổ truyền, Bệnh viện lao, Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận, các Bệnh viện đa khoa huyện;

+ Các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng: Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm phòng chống sốt rét-bướu cổ; Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, các Trung tâm y tế dự phòng huyện;

+ Đơn vị thuộc lĩnh vực truyền thông : Trung tâm Giáo dục Truyền thông sức khoẻ;

+ Đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định: Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm;

+ Các đơn vị thuộc lĩnh vực giám định: Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Giám định pháp y;

+ Đơn vị sự nghiệp đào tạo: Trường Trung học Y tế.

Việc thành lập và quản lý tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm cụ thể và quy hoạch phát triển ngành y tế của tỉnh đã được phê duyệt, Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập các đơn vị trực thuộc Sở trình Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định

Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở có Trưởng, Phó các phòng, ban và Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc giúp Giám đốc Sở quản lý công chức, viên chức và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, ban và đơn vị trực thuộc được Giám đốc Sở quy định. Việc bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban và đơn vị trực thuộc và việc tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và đúng theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước và của UBND tỉnh.

3. Biên chế:

a) Biên chế của Sở Y tế do HĐND Tỉnh và UBND Tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số lượng biên chế được giao, Giám đốc Sở quy định nhiệm vụ, biên chế cho các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn và có hiệu quả.

Điều 4. Mối quan hệ công tác của Sở Y tế

1. Đối với UBND tỉnh:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn của UBND Tỉnh chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của UBND Tỉnh. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Đối với Bộ Y tế:

Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Bộ Y tế.

3. Đối với các Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh:

Sở Y tế có mối quan hệ phối hợp để thực hiện tốt những nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao. Sở có trách nhiệm thực hiện những hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cho các Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị thuộc UBND Tỉnh có liên quan đến các hoạt động của Sở.

Phối hợp với các cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

4. Đối với UBND cấp huyện:

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và những nội dung công tác của ngành y tế để UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

5. Đối với Phòng Y tế cấp huyện:

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra Phòng Y tế về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành y tế.

Các Phòng Y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo cho Sở theo định kỳ hoặc đột xuất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

6. Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực về y tế trên địa bàn tỉnh:

Sở Y tế thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra các nội dung quản lý nhà nước về y tế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực về y tế trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về các nội dung theo yêu cầu của Sở Y tế về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện tốt các điều khoản trong bản Quy định này. Quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp, cần điều chỉnh bổ sung thì Giám đốc Sở Y tế có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2006
Ngày hiệu lực10/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tân Thành
        Ngày ban hành31/03/2006
        Ngày hiệu lực10/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận