Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND tiếp tục đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2006/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2197/TTr-UBND ngày 06/6/2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

1. Mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006 - 2010 là tập trung đi sâu củng cố, nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đồng thời tiếp tục mở rộng phong trào trên khắp các địa bàn, các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Đến năm 2010 phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Có 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

- Có 65 % thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa.

- Có trên 25 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

- Có 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị có nếp sống văn minh.

- Có 95% thôn, khu phố chưa đăng ký xây dựng thôn, khu phố văn hóa đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến.

- Có 75% thôn, khu phố văn hóa có hội trường sinh hoạt cộng đồng.

- Có 65% xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa.

2. Lưu ý một số giải pháp chủ yếu sau:

a) Đối với những nơi đã phát động, xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiến hành khảo sát, đánh giá thực chất tình hình và kết quả phong trào ở từng địa bàn, từng loại hình cơ sở. Từ đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung tiêu chí phong trào phù hợp với đặc điểm từng nơi làm cơ sở cho việc củng cố, nâng cao chất lượng phong trào; kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo số lượng đơn thuần, phô trương hình thức.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên tất cả các địa bàn, đơn vị cơ sở với những nội dung, cách làm, bước đi phù hợp, có hiệu quả; động viên mọi đơn vị, mọi gia đình và cá nhân tham gia phong trào.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2006 - 2010 gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Tập trung trước hết là yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở từng địa bàn, từng đơn vị cơ sở, từng tập thể cộng đồng, từng hộ gia đình, kiên quyết đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, giữ vững đạo lý và những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và của địa phương.

d) Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng với chính quyền và Mặt trận, đoàn thể các cấp để củng cố, phát động, duy trì và phát triển phong trào; phát huy đúng mức vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, đại biểu HĐND các cấp.

e) Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá phong trào, khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tốt; đồng thời đề ra các biện pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian đến.

g) Ngoài ngân sách Trung ương đầu tư và nguồn vốn huy động từ cộng đồng, hàng năm ngân sách địa phương cân đối kinh phí phù hợp để đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, chính quyền địa phương các cấp cần tạo điều kiện và cân đối quỹ đất trên địa bàn để xây dựng nơi sinh hoạt của các thôn, khu phố văn hóa.

Điều 2. UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo triển khai và hằng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng của mình có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2006
Ngày hiệu lực16/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành10/07/2006
        Ngày hiệu lực16/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa