Chỉ thị 41/2008/CT-UBND

Chỉ thị 41/2008/CT-UBND về nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ thị 41/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng tăng cường giải quyết đơn khiếu nại đã được thay thế bởi Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017 và được áp dụng kể từ ngày 24/03/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng tăng cường giải quyết đơn khiếu nại


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2008/CT-UBND

Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp có nhiều tiến bộ; đã giải quyết, xử lý kịp thời những đơn thư khiếu kiện của công dân, không để xảy ra "điểm nóng”, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người vẫn còn nhiều; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải các vụ tranh chấp về đất đai của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn còn nhiều bất cập, chưa đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện vẫn còn tồn đọng, kéo dài, chưa thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại lần đầu; nhiều trường hợp đã thụ lý giải quyết nhưng không ra quyết định mà trả lời bằng hình thức công văn, thông báo...dẫn đến việc người khiếu kiện liên tục gửi đơn lên cấp trên để can thiệp giải quyết. Một số vụ việc khiếu nại, tranh chấp đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa được thực hiện dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình, dự án, gây bức xúc trong cộng đồng xã hội, nhân dân...

Để khắc phục những hạn chế nói trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo đúng qui định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện kiểm tra, soát xét những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền còn tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ; giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tranh chấp phức tạp, đông người nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Quá trình thực hiện, cần có kế hoạch giải quyết cụ thể, chỉ đạo, phân công cán bộ, các phòng, ban chức năng tập trung rà soát, phối hợp để tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp mình giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; đồng thời, tăng cường chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc những vụ việc có quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đã có hiệu lực pháp luật.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đồng thời, rà soát những trường hợp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mà UBND tỉnh đã có văn bản giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, xác minh, thì khẩn trương báo cáo kết quả để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định giải quyết đúng thời hạn pháp luật qui định; tránh tình trạng vi phạm thời hạn giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp do cơ quan tham mưu kéo dài thời gian xác minh làm ảnh hưởng đến quyền khiếu kiện của công dân cũng như trách nhiệm giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Thành lập, kiện toàn Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp để tham mưu giúp cho Chủ tịch UBND cấp mình giải quyết kịp thời và đúng pháp luật đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền.

- Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp, các ngành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với cán bộ, công chức để động viên cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. Đồng thời, định kỳ hàng tháng, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định; trong đó có kiến nghị các giải pháp khắc phục những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời.

4. Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân - nhất là những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005; Luật Phòng, chống tham nhũng... phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp cho cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hạn chế những sơ hở, sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tỉnh thường xuyên tổ chức họp để giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận và đề xuất hướng giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm việc tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn các cấp để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Định kỳ 06 tháng một lần tổ chức giao ban giữa Thanh tra các cấp, các ngành để nắm tình hình và trao đổi nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6. Văn phòng UBND các cấp thường xuyên bố trí lịch làm việc cho lãnh đạo cấp mình về cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với thanh tra cùng cấp tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp mình theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn.

- Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung để giúp cho UBND, các sở, ngành chuyên môn các cấp quản lý công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm chuẩn hóa công tác xử lý đơn thư, theo dõi các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2008
Ngày hiệu lực03/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 41/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng tăng cường giải quyết đơn khiếu nại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 41/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng tăng cường giải quyết đơn khiếu nại
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu41/2008/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành24/12/2008
       Ngày hiệu lực03/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 41/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng tăng cường giải quyết đơn khiếu nại

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng tăng cường giải quyết đơn khiếu nại