Quyết định 582/QĐ-UBND

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 23 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến 31/12/2016 (có Danh mục kèm theo), bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 118 văn bản (11 Nghị quyết, 90 Quyết định và 17 Chỉ thị).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 20 văn bản (06 Nghị quyết, 14 Quyết định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

1.

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND Ngày 22/12/2014 Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019)

- Tại các Phường sau đây của Thành phố Huế: Phú Hiệp, Phú Hậu, Kim Long, Hương Long, Thủy Xuân, Phường Đúc.

- Tại Huyện Phú Lộc: xã Lộc Tiến, xã Lộc Vĩnh, Xã Lộc Thủy, thị trấn Lăng Cô.

- Thị xã Hương Trà: Khu quy hoạch Khu dân cư tổ dân phố 4 phường Tứ Hạ; Khu quy hoạch dân cư Tổ dân phố 1, phường Hương Văn; Khu quy hoạch tái định cư phục vụ GPMB mở rộng Quốc lộ 1A qua phường Hương Xuân.

Ngày 01/06/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019).

 

11/6/2016

 

II. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2.

Nghị quyết

8i/2010/NQCĐ-HĐND Ngày 02/6/2010

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.

Các Điểm a, b, c, h Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này bị thay thế bởi Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 08/4/2016 của HĐND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.

18/4/2016

III. Lĩnh vực: Văn hóa thể thao và Du lịch

3.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND Ngày 17/7/2012 Quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa

Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa bị Điều 1 Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi phí tham quan các công trình văn hóa tên địa bàn tỉnh sửa đổi. Ngày 07 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 48/2014/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh.

08/8/2014

4.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND Ngày 21/12/2012 Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

24/01/2013

III. Lĩnh vực: Tài chính

5.

Nghị quyết

8c/2003/NQ-HĐND Ngày 27/01/2003 Về thu, quản lý, sử dụng các loại phí

Thay thế nội dung phí tham quan các khu di tích và danh lam thắng cảnh quy định tại điểm A, mục I của Nghị quyết số 8c/2003/NQ-HĐND ngày 27/01/2003 của HĐND tỉnh về thu, quản lý, sử dụng các loại phí

1. Văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1994 (sửa đổi) đã hết hiệu lực do Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Pháp lệnh phí và lệ phí hết hiệu lực ngày 01/01/2017 do Luật phí và lệ phí thay thế.

2. Về nội dung: Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 24/10/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế thay thế nội dung phí tham quan các khu di tích và danh lam thắng cảnh quy định tại điểm 1, mục I của Nghị quyết 8g/NQ-HĐND ngày 31/12/1997 của HĐND tỉnh về quản lý thu, sử dụng phí và lệ phí và tại điểm A, mục I của Nghị quyết số 8c/2003/NQ-HĐND ngày 27/01/2003 của HĐND tỉnh về thu, quản lý, sử dụng các loại phí.

- Điểm 2, điểm 3, điểm 4 Khoản B mục I bị Điều 2 Nghị quyết 7g/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung.

03/11/2014

 

6.

Nghị quyết

7e/2009/NQCĐ-HĐND Ngày 09/4/2009 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp

 

Điều 2 Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 1 và nội dung có liên quan đến quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 7e/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp

- Điều 2 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 1 và nội dung có liên quan đến quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 7e/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp.

20/7/2012

7.

Nghị quyết

14n/2010/NQ-HĐND Ngày 23/7/2010 Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điểm g, khoản 1.2, mục I, Điều 1 của Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND.

- Điểm a, điểm b, khoản 4, mục I, Điều 1 của Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND

- Điểm a, khoản 3, mục III, Điều 1 của Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND

- Điểm g, khoản 1.2, mục I, Điều 1 của Nghị quyết đã bị Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND 17/4/2013 của HĐND tỉnh sửa đổi.

- Điểm a, điểm b, khoản 4, mục I, Điều 1 của Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND đã bị Khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND sửa đổi.

- Điểm a, khoản 3, mục III, Điều 1 của Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND đã bị Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND sửa đổi.

01/5/2013

8.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND Ngày 17/4/2013 Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điểm đ, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND

Điểm đ, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND bị điểm d Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, bản (gọi chung là thôn), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

22/12/2014

9.

Quyết định

1400/QĐ-UBND Ngày 13/7/2009 Về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế

Một số nội dung trong Quyết định số 1400/QĐ-UBND bị thay thế

Một số nội dung trong Quyết định số 1400/QĐ-UBND bị thay thế tại Quyết định 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013

10.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND Ngày 30/01/2015 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 2 của Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm

Do Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi.

1/12/2016

11.

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND Ngày 05/10/2010 Về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều 3 và Điều 5 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND

Do Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 17/06/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/07/2013

IV. Lĩnh vực: Xây dựng - Nhà ở

12.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND Ngày 31/5/2010 Về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế

Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND

16/6/2014

13.

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND Ngày 19/9/2011 Về việc ban hành quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sửa đổi khoản 5, 6 Điều 3; khoản 3 Điều 13 và bổ sung khoản 4 Điều 13 của Quy chế đánh số và gắn biển số nha ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND.

Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh.

20/9/2014

V. Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội

14.

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND Ngày 10/12/2013 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khoản 6 và khoản 2 Điều 9 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND

- Tại khoản 6 và khoản 2 Điều 9 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND đã bị Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung.

01/8/2014

VI. Lĩnh vực: Y tế

15.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND Ngày 10/12/2012 Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

- Điều chỉnh tăng giá 06 (sáu) dịch vụ: có số thứ tự 2, Mục B1; số thứ tự 2, Mục B2.1; số thứ tự 2, Mục B2.2; số thứ tự 2, Mục B3.2; số thứ tự 2, Mục B3.3; số thứ tự 2, Mục B3.4 được ban hành tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo Phụ lục I) tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND.

- Điều chỉnh giảm giá 04 (bốn) dịch vụ: có số thứ tự 5, Mục C3.8; số thứ tự 7, Mục D; số thứ tự 9, Mục D; số thứ tự 41, Mục C2.1 được ban hành tại Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo Phụ lục II).

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý Điều chỉnh tăng giá 06 (sáu) dịch vụ: có số thứ tự 2, Mục B1; số thứ tự 2, Mục B2.1; số thứ tự 2, Mục B2.2; số thứ tự 2, Mục B3.2; số thứ tự 2, Mục B3.3; số thứ tự 2, Mục B3.4 được ban hành tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo Phụ lục I);

- Điều chỉnh giảm giá 04 (bốn) dịch vụ: có số thứ tự 5, Mục C3.8; số thứ tự 7, Mục D; số thứ tự 9, Mục D; số thứ tự 41, Mục C2.1 được ban hành tại Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo Phụ lục II).

- Bổ sung quy định mức giá 63 (sáu mươi ba) dịch vụ mới chưa được ban hành tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo Phụ lục III).

01/8/2014

16.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND Ngày 21/12/2012 Về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

- Điều chỉnh mức giá 10 (mười) dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã có tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó tăng giá 06 (sáu) dịch vụ; giảm giá 04 (bốn) dịch vụ.

Được sửa đổi bởi Quyết định 50/2014/QĐ-UBND

ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

Điều chỉnh mức giá 10 (mười) dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã có tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó tăng giá 06 (sáu) dịch vụ; giảm giá 04 (bốn) dịch vụ.

- Bổ sung mức giá 63 (sáu mươi ba) dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới chưa có tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17/8/2014

 

VII. Lĩnh vực: Thông tin và truyền thông

17.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND Ngày 19/10/2012 Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

- Điều 8, 9, 10 và 11 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ban hành

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Điều 8, 9, 10 và 11 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 ban hành Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012

17/3/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2013

VIII. Lĩnh vực: Khiếu nại - Tố cáo

18.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND Ngày 23/5/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hủy bỏ Mục I Chương II của quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã hủy bỏ Mục I Chương II của quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014.

06/9/2015

IX. Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ

19.

Quyết định

675/2008/QĐ-UBND Ngày 25/3/2008 Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND hết hiệu lực.

- Khoản 20 Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND bị bãi bỏ

- Tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND hết hiệu lực do Quyết định số 889/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Khoản 20 Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Điều 3 Quyết định số 1242/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2008 về sáp nhập ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ.

28/4/2008

20.

Quyết định

682/2008/QĐ-UBND Ngày 25/3/2008 Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện.

Tại tiêu đề Điều 1 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 2650/QĐ-UBND.

- Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND

- Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND

 

Tại tiêu đề Điều 1 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 2650/QĐ-UBND Nội dung điều này được bổ sung thêm bởi khoản 4 Điều 1 Quyết định 2650/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND;

- Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Quyết định 2650/QĐ-UBND;

- Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định 2650/QĐ-UBND.

05/12/2013

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 văn bản

Tổng cộng: 20 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

21.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

22.

Quyết định

2662/2007/QĐ-UBND Ngày 03/12/2007

Về việc ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2016 ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ.

05/09/2016

23.

Quyết định

718/2009/QĐ-UBND Ngày 04/4/2009

Về ban hành Quy định ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2016 ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ.

05/09/2016

24.

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND Ngày 14/11/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo, đầm phà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Do các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 do Điều 70 Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định.

2. Về nội dung: Nội dung của Quyết định đưa ra Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo, đầm phá chỉ phù hợp với thời điểm ban hành.

31/12/2016

25.

Quyết định

1753/QĐ-UBND Ngày 05/9/2015

Ban hành quy định tạm thời trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thay thế.

15/08/2016

II. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

26.

Quyết định

4260/2005/QĐ-UBND Ngày 19/12/2005

Ban hành Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/10/2016

27.

Quyết định

1430/2006/QĐ-UBND Ngày 05/6/2006

Về việc ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Do các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác hết hiệu lực do Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ thay thế. Tuy nhiên, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT cũng đã hết hiệu lực do Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản thay thế.

Về nội dung: Hiện nay quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản áp dụng trực tiếp nội dung của Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT.

31/12/2016

28.

Quyết định

62/2016/QĐ-UBND Ngày 20/09/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định này đã bị thay thế bởi Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2016

III. Lĩnh vực: Văn hóa thể thao và Du lịch

29.

Quyết định

51/2011/QĐ-UBND Ngày 29/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành quy chế hoạt động biu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh thay thế

07/02/2016

30.

Quyết định

679/2001/QĐ-UB Ngày 02/4/2001

Ban hành quy chế quản lý và hoạt động nối mạng, cập nhật, báo cáo và sử dụng thông tin trên mạng vi tính của ngành Du lịch

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

05/9/2016

31.

Quyết định

2979/2007/QĐ-UBND Ngày 28/12/2007

Ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

05/9/2016

IV. Lĩnh vực: Tài chính

32.

Nghị quyết

8k/2010/NQCĐ-HĐND Ngày 02/6/2010

Về chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện.

Do Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện thay thế.

01/01/2017

33.

Nghị quyết

15d/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011

Do 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 thay thế.

01/01/2017

34.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND Ngày 17/4/2013

Về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định 46/QĐ-HĐND năm 2016 ngày 13/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh công bố hết hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND.

13/12/2016

35.

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND Ngày 09/12/2015

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2016

36.

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2016

37.

Quyết định

2302/2005/QĐ-UBND Ngày 21/7/2005

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo

Do Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện của tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành đã quy định các mức chi mới.

01/01/2017

38.

Quyết định

833/2007/QĐ-UBND Ngày 30/3/2007

Về việc ban hành Quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán, các cấp chính quyền và các cơ quan liên quan.

Tại căn cứ pháp lý trực tiếp và tại Điều 4 của Quyết định số 833/2007/QĐ-UBND quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm cho cơ quan Tài chính cùng cấp đã dẫn chiếu thời hạn nộp báo cáo theo các văn bản sau đây hết hiệu lực (hiện nay đã áp dụng theo các văn bản mới của Trung ương):

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước bãi bỏ.

- Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước hết hiệu lực từ ngày 28/7/2007 do Quyết định 14/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo Quyết định 24/2006/QĐ-BTC thay thế. Quyết định 14/2007/QĐ-BTC đã hết hiệu lực từ ngày 30/10/2009 do Quyết định 2684/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực.

- Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm hết hiệu lực từ ngày 20/12/2008 do Quyết định 2684/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực.

- Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm hết hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2011 do Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm thay thế.

- Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán hết hiệu lực từ ngày 01/12/2013 do Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thay thế.

31/12/2016

39.

Quyết định

2635/2009/QĐ-UBND Ngày 27/11/2009

Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn.

Do Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành.

01/09/2016

40.

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND Ngày 06/9/2010

Quyết định về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế thực hiện.

Do Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện thay thế.

01/01/2017

41.

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND Ngày 20/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Do Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 thay thế.

01/01/2017

42.

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND Ngày 08/7/2011

Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Do Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/11/2016

43.

Quyết định

849/QĐ-UBND Ngày 17/05/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo hình thức chỉ định cho tổ chức, cá nhân đang thuê nhà để kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

02/5/2016

 

44.

Quyết định

578/QĐ-UBND Ngày 27/3/2013

Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

45.

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013

Về việc ban hành “Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Do Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành đối với Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

30/12/2016

46.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND Ngày 01/8/2014

Về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/9/2016

47.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND Ngày 04/3/2015

Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; động cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/4/2016

48.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND Ngày 31/3/2015

Quy định Bng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

20/07/2016

49.

Quyết định

953/QĐ-UBND Ngày 22/5/2015

Quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên khoáng sản quặng titan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND Ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

20/07/2016

50.

Quyết định

887/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Ban hành bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu xe ô tô; xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ

Do Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/4/2016

51.

Quyết định

1815/QĐ-UBND Ngày 11/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan;

Do Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

20/07/2016

52.

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND Ngày 16/10/2015

Về việc quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Do Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

01/11/2016

53.

Quyết định

70/2015/QĐ-UBND Ngày 30/12/2015

Về việc quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương 2016.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

V. Lĩnh vực: Hành chính - Văn phòng

54.

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND Ngày 11/8/2011

Về việc ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2016

55.

Quyết định

1110/QĐ-UBND Ngày 01/06/2011

Về việc quy định về thực hiện, theo dõi ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Do Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thay thế.

01/11/2016

VI. Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh

56.

Chỉ thị

06/2005/CT-UB Ngày 31/01/2005

Về việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2010

Hết thời gian thực hiện được quy định trong văn bản.

31/12/2016

57.

Chỉ thị

37/2006/CT-UBND Ngày 13/9/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Do có căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành Chỉ thị đã bị thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn. Đồng thời, nội dung của Chỉ thị chỉ phù hợp với thời điểm ban hành.

31/12/2016

58.

Chỉ thị

23/2011/CT-UBND Ngày 11/6/2011

Về việc quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh.

Do có căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành Chỉ thị đã bị thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn. Đồng thời, nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

31/12/2016

VII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

59.

Chỉ thị

14/2004/CT-UB Ngày 21/4/2004

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải khách bằng ô tô.

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

60.

Quyết định

2845/2007/QĐ-UBND Ngày 20/12/2007

Về chính sách Hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe công nông thuộc diện cấm lưu hành.

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

VIII. Lĩnh vực: Xây dựng - Nhà ở

61.

Nghị quyết

9e/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Các văn bản mà Nghị quyết làm căn cứ để ban hành hết hiệu lực pháp luật. Hiện nay, đã thực hiện xong việc bán 12 căn nhà quy định tại Nghị quyết.

31/12/2016

62.

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND Ngày 06/01/2005

Về việc thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất khu khuyến khích phát triển Kinh tế-Thương mại Chân Mây.

Do các văn bản mà Chỉ thị 03/2005/CT-UBND sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg ngày 14/11/2002 bị thay thế bởi Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006.

- Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, nội dung của Chỉ thị chỉ phù hợp với thời điểm ban hành.

31/12/2016

63.

Chỉ thị

20/2008/CT-UBND Ngày 25/4/2008

Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do đã thực hiện xong được quy định trong văn bản.

31/12/2016

64.

Quyết định

54/2010/QĐ-UBND Ngày 20/12/2010

Ban hành quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định này đã hết hiệu lực do Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/10/2016

65.

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 10/3/2011

Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Quyết định này đã hết hiệu lực do Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

02/5/2016

66.

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND Ngày 28/4/2011

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2011

Do Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2016 ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ. Theo quy định khoản 1 Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

08/5/2011

67.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND 25/01/2014

Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này đã bị thay thế bởi Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/11/2016

68.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND 27/01/2014

Ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh TT Huế.

Quyết định này đã bị thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/07/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016

69.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND 05/6/2014

Ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh TT Huế.

Quyết định này đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2016

70.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND 10/7/2014

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh TT Huế

Quyết định này đã bị thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016

IX. Lĩnh vực: Khu công nghiệp - Khu kinh tế

71.

Quyết định

1182/2008/QĐ-UBND Ngày 19/5/2008

Về việc phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Do Quyết định 75/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

30/10/2016

72.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND Ngày 05/10/2010

Về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp.

Do Quyết định 75/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

30/10/2016

X. Lĩnh vực: Lao động và Thương binh xã hội

73.

Chỉ thị

09/2005/CT-UBND Ngày 22/02/2005

Về việc đẩy mạnh công tác tổ chức hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm.

Do các văn bản mà Chỉ thị 09/2005/CT-UBND sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để thực hiện hết hiệu lực, đó là:

Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Đồng thời, nội dung của Chỉ thị chỉ phù hợp với thời điểm ban hành.

31/12/2016

74.

Quyết định

2309/2005/QĐ-UBND Ngày 21/7/2005

Về việc quy định đơn giá ngày công lao động nông nhàn

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

75.

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND Ngày 02/6/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ bị bãi bỏ bởi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

31/12/2016

76.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND Ngày 15/4/2015

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hết hiệu lực ngày 01/7/2016 do Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã bị thay thế bởi Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

 

77.

Quyết định

81/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

22/12/2016

78.

Quyết định

949/QĐ-UBND Ngày 21/5/2013

Về chế độ cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tại Điều 3 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người tâm thần, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 1 Quyết định số 949/QĐ-UBND

- Tại Điều 3 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 03/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng quy định tại Điều 1 Quyết định số 949/QĐ-UBND.

- Nội dung về trợ cấp tiền ăn cho người nghiện ma túy hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang tham mưu ban hành văn bản mới quy định vấn đề này.

 

XI. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

79.

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Hết thời hạn do thực hiện xong được quy định trong văn bản được rà soát và được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

19/12/2016

80.

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Hết thời hạn do thực hiện xong được quy định trong văn bản được rà soát và được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017

18/12/2016

 

81.

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND Ngày 23/8/2010

Ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/9/2016

82.

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND Ngày 23/8/2010

Về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/9/2016

83.

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND Ngày 30/11/2011

Về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

05/5/2016

84.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND Ngày 12/10/2012

Về việc ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

05/5/2016

XII. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo

85.

Nghị quyết

5c/2007/NQ-HĐND Ngày 25/4/2007

Về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

a) Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 27/2012/QH13.

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 thay thế Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định 61-CP năm 1994 về việc mua bán và kinh doanh nhà ở hết hiệu lực từ ngày 06/6/2013 do Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thay thế. Tuy nhiên, Nghị định 34/2013/NĐ-CP này cũng hết hiệu lực từ ngày 10/12/2015 do Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở thay thế.

b) Nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành vì nội dung của Nghị quyết chỉ đưa phù hợp với thời điểm ban hành.

05/9/2016

86.

Quyết định

715/2006/QĐ-UBND Ngày 13/3/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 27/2012/QH13.

- Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 bị Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

31/12/2016

87.

Quyết định

1490/2007/QĐ-UBND Ngày 29/6/2007

Ban hành kèm theo quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh thay thế

19/8/2016

88.

Chỉ thị

41/2008/CT-UBND Ngày 24/12/2008

Về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh

Các văn bản mà Chỉ thị thực hiện hết hiệu lực do có văn bản thay thế, đó là: Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Khiếu nại năm 2011; Những quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Tố cáo năm 2011.

31/12/2016

89.

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND Ngày 08/01/2010

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

Các văn bản mà Chỉ thị thực hiện hết hiệu lực do có văn bản thay thế, đó là: Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Khiếu nại năm 2011; Những quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Tố cáo năm 2011.

31/12/2016

90.

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND Ngày 04/01/2011

Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh

Các văn bản mà Chỉ thị thực hiện hết hiệu lực do có văn bản thay thế, đó là:

- Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Khiếu nại năm 2011;

- Những quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo đã bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khiếu nại và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo

31/12/2016

XIII. Lĩnh vực: Tư pháp

91.

Chỉ thị

19/2011/CT-UBND Ngày 01/6/2011

Về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

15/11/2016

92.

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND Ngày 02/6/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

15/11/2016

93.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND Ngày 18/7/2011

Về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

15/11/2016

94.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND Ngày 06/4/2012

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

15/11/2016

95.

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND Ngày 08/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Do Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

15/11/2016

XIV. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

96.

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND Ngày 16/10/2015

Về việc quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Do Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thay thế.

01/11/2016

XV. Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ

97.

Quyết định

973/2006/QĐ-UBND Ngày 10/4/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Do Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/8/2016

98.

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND Ngày 04/01/2008

Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung tại Khoản 2 Chỉ thị không còn phù hợp bởi vì Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy chế làm việc của ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực do Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND này cũng đã hết hiệu lực do Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay thế.

- Do Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh thay thế.

31/12/2016

99.

Quyết định

1182/2008/QĐ-UBND Ngày 19/5/2008

Về việc phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Do Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/10/2016

100.

Quyết định

1591/QĐ-UBND Ngày 11/07/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Do Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao thay thế

06/6/2016

101.

Quyết định

1612/QĐ-UBND Ngày 17/7/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Do Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/8/2016

102.

Quyết định

1725/QĐ-UBND Ngày 31/7/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

Do Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/8/2016

103.

Quyết định

2050/QĐ-UBND Ngày 09/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Do Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

31/01/2016

104.

Quyết định

2584/QĐ-UBND Ngày 12/11/2008

Về việc thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ va kiểm định, kiểm nghiệm.

Do Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thay thế.

30/01/2016

105.

Quyết định

2585/QD-UBND ngày Ngày 12/11/2008

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học va công nghệ.

Do Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thay thế

30/01/2016

106.

Quyết định

396/2009/QĐ-UBND Ngày 25/02/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

31/01/2016

107.

Quyết định

756/QĐ-UBND Ngày 10/4/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

Do Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

30/8/2016

108.

Quyết định

2797/2009/QĐ-UBND Ngày 21/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Do Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

31/12/2016

109.

Quyết định

2886/QĐ-UBND Ngày 30/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Do Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thay thế

14/02/2016

110.

Quyết định

887/QĐ-UBND Chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế">2887/QĐ-UBND Ngày 30/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thay thế

31/01/2016

111.

Quyết định

2889/QĐ-UBND Ngày 30/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Do Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/8/2016

112.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND Ngày 05/10/2010

Về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp.

Do Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/10/2016

113.

Quyết định

2070/QĐ-UBND Ngày 04/10/2011

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Do Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh thay thế

30/8/2016

114.

Quyết định

2544/QĐ-UBND Ngày 08/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương,

Do Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/8/2016

115.

Quyết định

631/QĐ-UBND Ngày 13/4/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/8/2016

116.

Chỉ thị

51/2012/CT-UBND Ngày 28/12/2012

Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh thay thế

22/12/2016

117.

Quyết định

1896/QĐ-UBND Ngày 23/ 9/2013

Về việc sửa đổi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Do Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

30/8/2016

118.

Quyết định

2383/QĐ-UBND Ngày 11/11/2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Do Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

31/01/2016

119.

Quyết định

281/QĐ-UBND Ngày 12/02/2014

Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Do Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thay thế

14/02/2016

120.

Quyết định

2495/QĐ-UBND Ngày 26/11/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

28/5/2016

XVI. Lĩnh vực: Dân tộc

121.

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

Về quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế

Do các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực do Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thay thế.

- Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực do Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thay thế.

(Điểm a Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

31/12/2016

XVII. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ

122.

Quyết định

2344/2007/QĐ-UBND Ngày 18/10/2007

Về việc phê duyệt quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh.

Do Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

25/3/2016.

123.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND Ngày 10/5/2012

Về việc sửa đổi quy định về mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2344/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh.

Do Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thay thế.

25/3/2016

124.

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND Ngày 23/11/2012

Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng Cố đô về khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

11/02/2016

125.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND Ngày 26/7/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.

Do Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương thay thế.

22/5/2016

126.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 10/02/2010

Ban hành Quy chế tạm thời quản lý các dự án nông thôn miền núi cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

127.

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND Ngày 30/12/2011

Về việc ban hành Quy chế tạm thời đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh ủy quyền địa phương quản lý.

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

128.

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND Ngày 30/3/2012

Về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

XVIII. Lĩnh vực: Công thương

129.

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND Ngày 03/4/2006

Về việc tổ chức triển khai Luật Điện lực

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

130.

Chỉ thị

28/2006/CT-UBND Ngày 26/7/2006

Về đảm bảo công tác an toàn điện trong mùa mưa

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

131.

Quyết định

2300/QĐ-UBND Ngày 24/10/2009

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/01/2017

132.

Quyết định

2504/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

133.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND Ngày 31/5/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

25/10/2016

134.

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND Ngày 08/7/2011

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Do Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công thay thế

01/11/2016

135.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND Ngày 18/4/2012

Ban hành Quy định quản lý vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

25/10/2016

136.

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND Ngày 31/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

25/10/2016

XIX. Lĩnh vực: Ngoại vụ

137.

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND Ngày 02/10/2014

Về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND

ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

12/6/2016

138.

Quyết định

70/2014/QĐ-UBND Ngày 24/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

12/6/2016

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản

Tổng cộng: 118 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 582/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 582/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/03/2017
Ngày hiệu lực 24/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 582/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 582/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 24/03/2017
Ngày hiệu lực 24/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017

  • 24/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực