Quyết định 1815/QĐ-UBND

Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 2703/QĐ-UBND về quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1815/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 45/2016/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên Huế và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1815/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 2703/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI QUẶNG SA KHOÁNG TITAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Liên Ngành Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2203/TTr-TC-TNMT-CT ngày 07 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan như sau:

“Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan trên địa bàn tnh là 1.300.000 đồng/tấn (Một triệu, ba trăm ngàn đng trên một tn) và được áp dụng kể từ ngày 01/7/2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưng các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP UBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC, TN, DN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1815/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1815/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/09/2015
Ngày hiệu lực 11/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1815/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1815/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1815/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1815/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 11/09/2015
Ngày hiệu lực 11/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1815/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1815/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế