Quyết định 2703/QĐ-UBND

Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2703/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2703/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2703/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24  tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI QUẶNG SA KHOÁNG TITAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và Hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 3315/TTr-TC-TNMT-CT ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh là 1.300.000 đồng/tấn (Một triệu ba trăm ngàn đồng trên một tấn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2703/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/04/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2703/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2703/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2703/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/04/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2703/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2703/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên quặng sa khoáng titan Thừa Thiên Huế